Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonne (lisäpykälä)

Perustelut

Käsittely:

Ennen ylimääräisen asian käsittelyä Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu, Antti Peltola ja Erkki Kukkonen poistuivat kokoustilasta esteellisinä.

Asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi Mikko Taavitsainen (20.55-)

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia ottaa käsiteltäväksi. Päätettiin yksimielisesti ottaa ylimääräinen asia kiireellisenä  hallituksen käsittelyyn pykälänä 133.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, johtuen asian kiireellisyydestä.

KH:n aiemmassa päätöksessä on huomattu virhe, joka tulee korjata (HallintoL 8 luku 50 §). Kuntalain kommentaarissa § 41 "Kunnanjohtaja" todetaan mm., että kunnanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi määräajaksi

 

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

  • poistaa aiemman (30.10.2017 § 112) päätöksensä virheellisenä hallintolain 8 luvun 50 §:n perusteella.
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää kaupunginjohtajan virkasuhteen olevan määräaikainen ja määrittää kaupunginjohtajan virkasuhteen pituudeksi kahdeksan vuotta.

Päätös

 

Hyväksyttiin.