Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viestintäjohtajan viran perustaminen

JARDno-2018-882

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin viestintäpäällikkö on anonut palkatonta työlomaa vuoden 2018 loppuun saakka siirryttyään Uusimaa 2019 – hankkeeseen verkkoviestintätehtäviin. Näin ollen viestintäpäällikön toimi on tällä hetkellä täyttämättä. Kaupungin resurssit viestinnässä ovat olleet melko pienet, henkilötyövuosissa 1,6 htv. Vuoden 2018 talousarviossa on huomioitu viestinnän kehittäminen, talousarviossa on varattu yksi htv viestintää ja yksi htv matkailumarkkinointiin. Matkailumarkkinoinnin resurssi tulee sijoittumaan Kaupunkikehitykseen matkailun siirtymisen myötä.

Kaupunginhallituksen iltakoulussa 26.2.2018 käsiteltiin viestinnän kokonaisuutta ja sen kehittämistarpeita.  Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti nyt päätöksentekoon tuodaan uusi viestintäjohtajan viran perustaminen. Viestintäjohtajan tehtäviksi on kaavailtu viestinnän ja markkinoinnin tiimin johtaminen, kaupungin johdon tukeminen viestinnässä, kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen viestinnän keinoin niin, että ne auttavat omalta osaltaan tavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi viestintäjohtaja vastaa organisaatioviestinnän kehittämisestä sekä viestinnän työkalujen kehittämisestä. Viestintäjohtajan johdolla viestintätiimi vastaa keskitetysti viestinnän suunnittelusta, toteuttamisesta, koordinoinnista ja seurannasta, viestinnän kanavien ylläpidosta sekä brändinhallinnasta. Viestintätiimi koordinoi viestintäjohtajan johdolla mediasuhteiden hoitoa ja julkista näkyvyyttä (painetut ja sähköiset materiaalit, ilmoitukset ja mainokset) vastaten kaupungin tunnistettavan, yhtenäisen ilmeen ylläpidosta. Viestintäjohtaja työskentelee kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Viestintäjohtajan alaisuudessa viestintätiimissä tulee työskentelemään jatkossa:

 • markkinoinnin erityisasiantuntija (uusi tehtävä, hyväksytty talousarviossa 2018)
 • tiedottaja (tehtävämuutos nykyisessä tehtävässä)
 • viestintäassistentti (pyritään täyttämään palkkatukityönä)
 • vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä valmistellaan osallisuuskoordinaattorin tehtävä

Viestintäjohtajan virka on voimavarajohtajan (asiakkuusjohtajan) virka. Hallintosäännön § 12 perusteella viran perustaa kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston ehdotuksesta.

Viran perustamisen kustannusvaikutus on arvioituna suhteessa muihin voimavarajohtajien (asiakkuusjohtajien) palkkoihin ja noin 12 500 euroa. Kustannukset voidaan vuoden 2018 osalta kattaa ns. rekrytointi viiveen vuoksi syntyneillä säästöillä. Viran työnvaativuus arvioidaan erikseen ja siihen perustuva palkka päätetään henkilöstöasiainjaostossa viran auki julistamisen yhteydessä.

Järjestelyllä ei ole vaikutuksia Konsernipalvelujen henkilötyövuosien määrään, koska viestintäpäällikön toimi jää täyttämättä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää

 • perustaa viestintäjohtajan viran
 • viran kelpoisuusehtona on ylempikorkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen viestinnän johtamisesta
 • päätös astuu voimaan heti.

Käsittely

Todettiin, että päätöksen viran helpoisuusehdosta tekee Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan henkilöstöasiainjaosto.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää

 • perustaa viestintäjohtajan viran
 • ja, että päätös astuu voimaan heti.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että mikäli kaupunginhallitus perustaa viestintäjohtajan viran

 • on viran kelpoisuusehtona ylempikorkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen viestinnän johtamisesta.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • perustaa viestintäjohtajan viran
 • ja, että päätös astuu voimaan heti.

Käsittely:

Todettiin, että korjataan esittelytekstistä kirjoitusvirheet teknisinä korjauksina. Asian käsittelyn ajan paikalla oli asiantuntijana henkilöstöjohtaja Päivi Autere.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.