Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtionosuuspäätökset vuodelle 2018

JARDno-2018-482

Valmistelija

 • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Peruspalvelujen valtionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus

Valtiovarainministeriön kunta- ja hallinto-osasto on toimittanut kaupungille päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuodelle 2018 (liite 1).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperiaatteista:

 1. 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisista kustannuksista ja
 2. syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.

Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan kun 6-13 §:n mukaisesti määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 56 §:ssä tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Vuonna 2018 kunnan omarahoitusosuus on 3.599,08 euroa asukasta kohden. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 26-28 §:ssä tarkoitetut syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat

 • verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
 • verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen muutoksen neutralisointi kunta-valtio suhteessa,
 • vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus,
 • työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa,
 • vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus,
 • veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa,
 • maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto,
 • perustoimeentulotuen KELA-siirtoon liittyvä vähennys,
 • kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys,
 • eläketukeen liittyvä vähennys sekä
 • määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaan kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin kaikkien kuntien keskimääräinen asukaskohtainen laskennallinen verotulo. Mikäli kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää keskimääräisen asukaskohtaisen laskennallisen verotulon, tehdään kunnan valtionosuuteen tasausvähennys.

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien valtionosuuksiin tehtävät tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaava euromäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävät tasausvähennykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettavat tasauslisät, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. Valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää laskettaessa ei oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä.

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero). Näiden lisäksi laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon 50 % ydinvoimalaitosten kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta laskennallisesta kiinteistöverosta.

Päätöksen mukaan Järvenpään kaupungille maksetaan vuonna 2018 peruspalvelujen valtionosuutta 27.980.918 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on -5.426.596 euroa.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Kotikuntakorvauksen perusosat vuodelle 2018

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on toimittanut kaupungille päätöksen kotikuntakorvauksen perusosista vuodelle 2018 (liite 2).

Valtiovarainministeriö on päättänyt, että vuoden 2018 kotikuntakorvauksen perusosa on 6.511,92 euroa.

Kuntien välisen laskutuksen sijaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille keskitetyllä palvelulla. Käytännössä kohdistaminen tapahtuu valtionosuuden maksamisen yhteydessä. Vuonna 2018 Järvenpään kaupungin kotikuntakorvaustulot ovat 866.281 euroa ja kotikuntakorvausmenot 1.897.717 euroa. Kotikuntakorvausten netto on näin ollen -1.031.436 euroa.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus vuodelle 2018

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ulkopuolelle jää osa perusopetukseen liittyvästä rahoituksesta (mm. lisäopetus ja maahanmuuttajien valmistava opetus), aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus, kansalaisopistot, tuntiperusteinen taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulu, laitokset (teatterit, orkesterit, muoset) sekä liikunta ja nuorisotyö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.12.2017 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n nojalla myöntänyt valtionosuutta vuodeksi 2018 mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannuksia varten (liite 3). Päätös on ennakollinen ja se tarkistetaan varainhoitovuoden 2018 keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Järvenpään kaupungille opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus vuodelle 2018 on 9.941.894 euroa. Summasta vähennetään kunnan asukasmäärään perustuva omarahoitusosuus lukiokoulutuksesta (-78,86 euroa/asukas) ja ammatillisesta koulutuksesta (-174,56 euroa/asukas) eli yhteensä -10.524.279 euroa, joten päätös on negatiivinen -582.385 euroa.

Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Yhteenveto valtionosuuksista

Edellä käsiteltyjen valtionosuuspäätösten perusteella Järvenpään kaupungille on myönnetty valtionosuutta vuodelle 2018 yhteensä 27.398.533 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa valtionosuuksiksi on arvioitu 26.800.000 euroa eli noin 600.000 euroa vähemmän. Verorahoitteisista tuloista tullaan tekemään tarvittavat talousarviomuutokset syksyllä 2018, kun Kuntaliiton uudet veroennustekehikot on saatu ja niiden pohjalta arvioitu verorahoitteisten tulojen kokonaismäärä.

 

Valtionosuuden perusteena olevat tiedot on tarkistettu eivätkä ne anna aihetta oikaisuun.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

 • valtiovarainministeriön päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta 2018
 • valtiovarainministeriön päätöksen kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018 sekä
 • opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sanna Kaukua, Topi Luostarinen, Kirsi Rinne

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.