Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Puitesopimus kortteliin 711

JARDno-2018-739

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa on esitetty työn alla olevista ja vuonna 2018 aloitettavista asemakaavoista Pajalan kaupunginosassa "tontin 186-7-711-11 omistaja on hakenut asemakaavan muutosta Pajalantien ja Kaskitien kulmauksessa sijaitsevan tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta asuinkerrostalorakentamiseen. Asemakaavan muutos laaditaan konsulttityönä." 

Kiinteistö Oy Järvenpään Kaskitie 1 kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-7-711-11. Neuvotteluissa on ollut mukana myös YIT Rakennus Oy, jonka kanssa yhtiö on allekirjoittanut esisopimuksen tontin 186-7-711-11 kaupasta. Tontti sijaitsee asemakaavan mukaisella yhdistettyjen teollisuus-, liike- ja toimistotilojen korttelialueella (TK-2), osoitteessa Kaskitie 1. Tontin pinta-ala on 4744 m2 ja rakennusoikeus 2846 k-m2. Tontille on rakennettu liikerakennus.

Puitesopimukseen on lisätty konsulttikaavoitussopimukseen liittyvät ehdot, joissa on sovittu maanomistajan vastaamista ja kustannuksellaan teetettävistä kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä sekä kaupungin vastuulle jäävistä tehtävistä. Konsultin kaavatyötä ohjaa kaupungin asemakaava-arkkitehti ja kaavamuutos käy läpi normaalit kaupungin nähtävilläolo- ja hyväksymisprosessit. Muutoin puitesopimuksen runko noudattaa kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät saa syrjäyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi sopia etukäteen.

Keskeisintä tässä vaiheessa on sopia periaatteesta, että  mikäli asemakaavamuutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritelyllä ja sovitulla tavalla. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Järvenpään Kaskitie 1 välisen puitesopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Järvenpään Kaskitie 1, YIT Rakennus Oy, Terttu-Elina Wainio, Sirkku Huhtala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.