Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017

JARDno-2017-1199

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 on yksi Järvenpään yleiskaavan 2040 selvityksistä. Hoitosuunnitelman tarkoitus on kuvata perustiedot rakennuskulttuurista ja kulttuurimaisemasta sekä herättää mielenkiinto Järvenpään rakentumisen vaiheisiin ja historian ilmenemiseen nykyisessä ympäristössä. Hoitosuunnitelmassa esitetään rakennus- ja aluekohteille luokitus ja toimenpidesuositukset kaavoitusta varten. Hoitosuunnitelma ei ole kuitenkaan suojeluluettelo. Kohteiden säilyttämisen taso määritellään ja päätetään kaavoituksen yhteydessä tai erillisellä suojelupäätöksellä.

Hoitosuunnitelmasta

Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman vaiheet I ja II hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.8.2004 § 95 Järvenpään yleiskaavan 2020 yhteydessä. Tässä vaiheessa hoitosuunnitelmaan sisältyi kaikkiaan 395 kohdetta: 199 rakennusta ja 36 aluekohdetta.

Kaavoitus ja liikenne on teettänyt hoitosuunnitelman päivityksen konsulttityönä (Ramboll Oy), jota ohjanneessa työryhmässä on ollut edustajat Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseosta. Hoitosuunnitelman aikaisemmat kohteet on tarkistettu maastossa ja valokuvattu. Kohteiden asemakaavatiedot on päivitetty ja toimenpideluokat on tarkistettu vastaamaan nykytilannetta, tehtyjä päätöksiä ja tavoitteita. Kohteiden arvotusta on yhdenmukaistettu ja arvoja on tarkasteltu soveltaen rakennusperinnön suojelusta annetun lain kriteerejä. Kohteiden rakennusteknistä kuntoa ei ole kuitenkaan tutkittu eikä arvioitu. Jokaisesta kohteesta on tehty kohde- tai aluekortti. Kohdepisteet ja aluerajaukset on viety paikkatietoon, jolloin niitä voidaan tarkastella myös kaupungin karttapalveluohjelmalla.

Hoitosuunnitelmaluonnos

Kohteille on esitetty toimenpideluokitus (luokat 1, 2 ja 3) ja hoitosuositukset, jotka perustuvat nykyiseen suojelutilanteeseen tai suositukseen kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisestä:

  • Toimenpideluokka 1 (suojeltu) 68 rakennusta ja 5 aluetta
  • Toimenpideluokka 2 (suojellaan kaavoituksella) 70 rakennusta ja 14 aluetta
  • Toimenpideluokka 3 (suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä) 145 rakennusta ja 30 aluetta.

Aikaisempien hoitosuunnitelmavaiheiden kohteista oli vuonna 2016 purettu 15 rakennusta, jotka poistettiin aineistosta. Hoitosuunnitelman ulkopuolelle jätettiin myös 22 rakennusta purkuluvan, tehtyjen muutosten tai ilmeisen korjauskelvottomuuden vuoksi sekä 14 aluetta ominaispiirteiden tai arvojen muutosten vuoksi. Suojelutavoite oli toteutunut 16 rakennuksen ja 2 alueen osalta, joten ne nostettiin toimenpideluokkaan 1 (suojeltu). Toimenpideluokasta 3 luokkaan 2 (suojellaan kaavoituksella) nostettiin 13 rakennusta ja 4 aluetta. Toimenpideluokasta 2 luokkaan 3 (suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä) pudotettiin 10 rakennusta ja 5 aluetta. Hoitosuunnitelman II vaiheen kannustusmaininta- ja muita huomionarvoisia ympäristöjä -listoilta nostettiin  3 rakennusta ja 3 aluetta toimenpideluokkaan 3. Aluerajauksiin tehtiin joitakin tarkistuksia.

Uusina kohteina päivitystyössä tutkittiin 12 aikaisemmin inventoimatonta rakennuskohdetta ja kolme aluetta, joista Järvenpään lukio ja Satusaunan päiväkoti sekä Melodiakortteli ja Kävelykatu nostettiin hoitosuunnitelman toimenpideluokkaan 3.

Vuorovaikutus

Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman vireilletulosta on tiedotettu Viikkouutisissa ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Maastotöistä on ilmoitettu asukkaille jakamalla tiedote kyseisen alueen postilaatikkoihin.

Luonnosaineisto on ollut nähtävänä 2. - 31.10.2017 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Aineisto on ollut tarkasteltavissa myös karttakyselyssä, jonka avulla kuka tahansa on voinut kommentoida hoitosuunnitelman kohteita ja ehdottaa uusia. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella ja lähettämällä kirje hoitosuunnitelmaan sisällytettyjen rakennusten omistajille. Asiasta on järjestetty yleisötilaisuus 11.10.2017 Seutulantalolla.

Hoitosuunnitelmaluonnoksesta on saatu lausunnot Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Uudenmaan ELY-keskukselta ja Uudenmaan liitolta. Hoitosuunnitelmaluonnoksesta on saatu 21 mielipidettä sähköpostilla, kirjeellä tai karttakyselyn kautta.

Kiinteistönomistajat ovat esittäneet muutoksia hoitosuunnitelman toimenpideluokitukseen kohteiden 07.036 Toivolan talo, 07.122 Alankotie 31, 07.127 Loutinkatu 79, 07.297 ja 07.298 Kuuselankatu 20 a ja b sekä 01.017 Kaitaranta osalta. Kiinteistönomistajien näkemyksen mukaan näitä rakennuksia ei tulisi suojella kaavoituksella. Asemakaavan muutosehdotus, jossa kohdetta 07.025 Shamaletdinin huvila ei osoiteta säilytettäväksi, on nähtävillä tammi-helmikuussa 2018. Kohteet 06.024 Järvenpään Kassatalo sekä 07.214 a, b, c Oikotie 4, Oikokuja 2 ja Oikokuja 4 tulisi kiinteistönomistajien mielestä poistaa kokonaan hoitosuunnitelmasta. Saunakallion historiaryhmä esittää hoitosuunnitelmaan lisättäväksi useita rakennuksia ja joitakin aluekokonaisuuksia, jotka on esitetty Saunakallion historiaselvityksessä (Sauna kalliolla. Saunakallion asukasyhdistys & Aikamatka-työryhmä 2016).

Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä on liitteenä. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranettiin.

Hoitosuunnitelmaehdotus

Hoitosuunnitelmaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kohdeteksteihin on tehty tarkistuksia saadun palautteen pohjalta. Kohteiden toimenpideluokitusta ei ole muutettu, koska kohteiden suojelu ratkaistaan asemakaavalla. Hoitosuunnitelma tuo esiin inventoitujen rakennuskohteiden ja alueiden arvot mm. kaavoituksen lähtötiedoksi, mutta se ei ole suojeluluettelo. Uusia asuinrakennuksia ei ole lisätty hoitosuunnitelmaan. Toimenpideluokituksen ulkopuolelle jätetyt, inventoidut kohteet muodostavat silti lähtöaineiston hoitosuunnitelman tuleville päivityksille. Raporttiin on lisätty kartta, joka esittää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen aluerajaukset.

Kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017 otetaan huomioon yleiskaavan 2040 laadinnassa ja liitetään osaksi yleiskaavan selvitysaineistoa. Hyväksymisen jälkeen hoitosuunnitelmasta laaditaan julkaisu, jonka voi ladata Järvenpään kaupungin internet-sivuilta. Painettu julkaisu pidetään saatavilla Seutulantalon palvelupisteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 2017 (päivätty 18.8.2017, tarkistettu 3.1.2018).

 

Käsittely

Lautakunnan jäsen Pekka Luuk esitti, että esiteltävänä olevassa hoitosuunnitelmassa kohteen  "Loutinkatu 79"  luokitusta muutetaan luokasta 2 (= Suojellaan kavoituksella) luokkaan 3 (= Suojelutarve selvitetään tarkemman suunnittelun yhteydessä).

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että Pekka Luukin esitys raukesi kannatuksen puuttuessa, joten esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Merkittiin, että kohteessa (Loutinkatu 79) ilmenevä asiavirhe korjataan viranhalijoiden toimesta.

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 2017 (päivätty 18.8.2017, tarkistettu 3.1.2018).

 

 

 

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelman 2017 (päivätty 18.8.2017, tarkistettu 3.1.2018).

Käsittely:

Todettiin, että palautetaan asia yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin yksimieisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KV

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)