Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Korvaavan työn malli Työsi - Työ Sinulle

JARDno-2017-2140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Elokuussa 2016 pikku YT nimesi työryhmän (Sari Aksberg, Päivi Inberg, Ritva Hyvärinen) valmistelemaan ns. korvaavan työn toimintamallia. Työryhmä kutsui mukaan alkuvaiheen työskentelyyn Kevan asiantuntija Satu Haapakosken. Työryhmä esitteli 28.2.2017 kokouksessa työnsä tuloksia. Tuolloin todettiin, että korvaavan työn mallin työstämiseen tarvitaan myös esimiestyön näkökulmaa, joten työryhmään kutsuttiin mukaan esimiestyön edustaja ja palvelussuhdepäällikkö. Uusi työterveyshuollon palveluntuottaja otettiin mukaan mallin valmisteluun syksyllä 2017.

Tavoitteena on, että korvaavan työn malli otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. Työntekijän ollessa estynyt hoitamaan omaa varsinaista tehtäväänsä sairauden takia, hän voi mahdollisesti kuitenkin tehdä jotain korvaavaa työtä omalla työpaikallaan. Korvaava työ tukee työyksikön perustehtävää, madaltaa työntekijän kynnystä palata työhön sekä vähentää sairauspoissaoloja. Korvaavan työn vastaanottaminen on työntekijälle vapaaehtoista.

Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen esitteli asiaa kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta päättää, että korvaavan työn malli  TyöSi - Työ Sinulle otetaan käyttöön Järvenpään kaupungin organisaatiossa vuoden 2018 alkupuolella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Työkyvyn väliaikaisen heikentymisen ei aina tarvitse johtaa sairauslomaan eli työstä poissaoloon. Sairauslomatodistus ei estä työnantajaa teettämästä työntekijällä väliaikaisesti muuta, korvaavaa työtä.  Estyttyään tapaturman tai sairauden takia tekemästä vakiintunutta tai työsopimuksen mukaista työtään henkilö voi kyetä terveyttään vaarantamatta tekemään väliaikaisesti jotain muuta työtä omalle työnantajalleen. Korvaava työ tukee työyksikön perustehtävää, madaltaa työntekijän kynnystä palata työhön sekä vähentää sairauspoissaoloja. Korvaavan työn vastaanottaminen on työntekijälle vapaaehtoista.

Korvaan työn mallia TyöSi - Työ Sinulle on valmisteltu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien ja työnantajan edustajien kesken sekä yhteistyössä Aava työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiö Kevan kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan korvaavan työn mallin TyöSi - Työ Sinulle. Toimintamalli otetaan käyttöön heti.

Päätös

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan korvaavan työn mallin TyöSi - Työ Sinulle. Toimintamalli otetaan käyttöön heti.

Lisäksi henkilöstöaisiainjaosto päättää oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset.

Valmistelija

  • Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan korvaavan työn mallin TyöSi - Työ Sinulle. Toimintamalli otetaan käyttöön heti.

Käsittely:

Asian käsittelyn ajan kuultavana oli henkilöstöjohtaja Päivi Autere.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.