Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Keskeneräiset valtuustoaloitteet v. 2017

JARDno-2018-710

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Edelleen ko. pykälässä säädetään, että valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalain kommentaarin mukaan yleensä tiedoksi antaminen tapahtuu luettelon muodossa. Käsitellessään luettelon valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kommentaarissa todetaan myös, että aloite on syytä saattaa valtuuston käsittelyyn omana asianaan, jos sen poliittinen tai muu merkitys tätä edellyttää.

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä on oltava määräykset KuntaL:n 23 §:n käsittelystä. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty ja miten niiden käsittelyä jatketaan. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Esittelyssä on nyt sekä ne valtuusto- ja kuntalaisaloitteet, joiden käsittely oli kesken vuoden 2017 lopussa. Osa vuoden aikana tehdyistä aloitteista on tuotu käsittelyyn omana asianaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

 

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:

  • merkitä tiedoksi liitteissä A ja B esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
  • todeta, että liitteessä A loppuun käsiteltyinä esitetyt aloitteet ovat loppuun käsitelty

Käsittely:

Todettiin, että palautetaan asia yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Valmisteluohjeena tulee tarkastaa, että kaikki vuoden 2017 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ovat mukana.

 

Päätös

Paätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)