Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistön 186-10-1001-7 kaupassa

JARDno-2018-787

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmet Technologies Oy on myynyt 8.2.2018 allekirjoitetulla kauppakirjalla noin 245.000 m2 suuruisen määräalan tontista 186-10-1001-7 Lujabetoni Oy:lle 5.500.000 euron kauppahinnalla.

Etuostolain 1 §:n nojalla kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostolain 5 §:ssä on kunnan etuosto-oikeutta rajattu, mm. kaupan kohteen on oltava yli 5000 m2.

Kaupan kohde sijaitsee vahvistetun asemakaavan mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-13), e=0,6. Tontille on rakennettu teollisuusrakennukset.

Kun otetaan huomioon kaupan kohteen sijainti asemakaavoitetulla teollisuus- ja varastorakentamiseen osoitetulla korttelialueella sekä kauppahinta, ei kaupungilla ole syytä käyttää etuosto-oikeutta määräalan kiinteistöstä 186-10-1001-7 kaupassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta 8.2.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa, jossa Valmet Technologies Oy on myynyt 245.000 m2 suuruisen määräalan tontista 186-10-1001-7 Lujabetoni Oy:lle 5.500.000 kauppahinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lujabetoni Oy, Sirkku Huhtala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.