Kaupunginhallitus, kokous 5.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Eron myöntäminen kulttuurijohtajalle

JARDno-2018-489

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen kulttuurijohtajan virka tulee avoimeksi 1.8.2018 alkaen viran nykyisen hoitajan irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kaupunginhallitus myöntää eron kulttuurijohtajalle

Kulttuurijohtaja johtaa Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avainaluetta. Avainalue koostuu kulttuurin edistämisen ja tukemisen palveluista, tapahtumapalveluista ja Järvenpää-talosta, museopalveluista ja kirjastopalveluista.

Kulttuurijohtajaksi haetaan yhteistyökykyistä ja idearikasta kulttuurialan ammattilaista, jolla on johtamisen ja verkostoissa toimimisen kokemusta sekä näkemystä kulttuuripalvelujen kehittämisestä.

Kulttuurijohtajan virka on asiakkuusjohtajan virka. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista päättää hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kulttuurijohtajan valitsee virkaan kaupunginhallitus, joten henkilöstöasiainjaosto päättää viran kelpoisuusehdoista. Viran kelpoisuusehdoksi estetään ylempää korkeakoulututkintoa tai korkeakoulututkintoa yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen.

Kulttuurijohtajan viran julistaa haettavaksi hallintosäännön luvun 2 § 14 mukaan kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto.

Ehdotus kulttuurijohtajan rekrytoinnin aikatauluksi:

1.3. – 15.3.2018 klo 15.00       hakuaika

27.3.2018                               henkilöstöasiainjaosto; haastateltavien valinta

10.4.2018                               haastattelut ja henkilöarviointiin lähetettävien valinta

26.3.- 6.4.2018                        mahdolliset henkilöstöarvioinnit

8.5.2018                                 henkilöstöasiainjaosto, ehdotus valinnasta kaupunginhallitukselle

14.5.2018                                kaupunginhallitus, kulttuurijohtajan valinta

HR-palvelut lähettää hakuajan päättymisen jälkeen perjantaina 16.3. henkilöstöasiainjaoston jäsenille linkin sähköisiin hakemuksiin.

Kulttuurijohtajan hakukuulutus on liitteenä.

Kulttuurijohtajan osaamisprofiili on liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää myöntää eron kulttuurijohtaja Kalle Jämsenille eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.8.2018 alkaen.

Lisäksi henkilöstöasianjaosto päättää, että

  • kulttuurijohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.3.-15.3.2018 klo 15.00
  • kulttuurijohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan siten, että virka julistetaan julkisesti haettavaksi 20.3.2018 klo 15.00 asti.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että pöytäkirjalle lisätään 28.2.2018 jaostossa käydyn keskustelun perusteella päivitetyt osaamisprofiili ja hakuilmoitusluonnos.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Poistettiin listalta

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Poistettiin listalta

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Peltola, vs. kaupunginjohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää eron kulttuurijohtaja Kalle Jämsenille eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.8.2018 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Resina, KuntaPro

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.