Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Tontin 186-22-2227-1, Lehtorinkatu 1, myynti

JARDno-2018-3649

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kohde kannattaa myydä, koska

- kohteesta on järjestetty tarjouskilpailu, tarjottu hinta 1.125.600 € (402 €/k-m2) ylittää kaupunginvaltuuston määräämän vähimmäismyyntihinnan 320 €/k-m2,

- tarjouskilpailussa vaadittujen laatukriteerien toteuttaminen on esitetty tehdyssä tarjouksessa

Tontti 186-22-2227-1 sijaitsee asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Lehtorinkatu 1. Tontin pinta-ala on 9598 m2 ja rakennusoikeus 2800 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2227 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 2227 ja 2232 tonteista järjestettiin tarjouskilpailu 25.6.- 17.8.2018 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailussa ostotarjoukset arvioitiin siten, että tarjoushinnan painoarvo oli 50% ja laatukriteereiden painoarvo 50%. Laatukriteereitä ei pisteytetty erikseen vaan laatu arvioitiin kokonaisuutena. Kokonaissuunnittelun laadussa arvioitiin yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja, asuntojen pohjapiirrosten muuntojoustavuutta, kekseliäisyyttä ja massoittelun ja julkisivun soveltuvuutta arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Asuntojakaumaa tarkastellaan riittävällä perheasuntojen määrällä kokonaistuotannosta (30%). Tonttitarjouksessa oli esitettävä viitesuunnitelma, jossa on esitetty korttelikokonaisuuksien muodostuminen sekä alustavat pohjaratkaisut ja julkisivupiirrokset havainnetasoisesti. Lepolan alueen asemakaavan yhteydessä on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka myös ottavat huomioon uusien rakennusten sopivuuden alueelle ja kaupunkikuvaan.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia yhteensä kolme rakennusalan toimijaa. Korttelin 2227 tontista 1 tehtiin kaksi tarjousta. Siklatilat Oy tarjosi ostohinnaksi 1.125.600 € ja Skanska Talonrakennus Oy 1.204.000 €. Kaavoitusjohtaja ja kaupunkikuva-arkkitehti arvioivat tarjouksissa esitetyt laatukriteerit.

Siklatilat Oy esitti tarjouksessaan selkeän massoittelultaan yhtenäisen, riittävän vaihtelevan korttelin, joka muodostaa yhteisöllisen ja toimivan pihan. Suunnitelma oli arkkitehtuuriltaan tasapainoinen kokonaisuus, pinnakaiteet parvekkeissa ja osassa terasseja sopivat alueelle. Julkisivut olivat selkeitä ja tasapainoisia erityisesti II-kerroksiset osat, pysäköintipaikka oli hallittu ja rajattu korttelista pulpettikattoisella talousrakennuksella. Asuntojen koko noudatti tarjouspyyntöä. 

Laatukriteereiden arvioinnin jälkeen todettiin, että Siklatilat Oy:n esittämä kokonaisratkaisu noudattaa paremmin alueen kulttuuriympäristön asettamia rakentamisen laatuvaatimuksia. Siklatilat Oy:n tarjoushinta on 78.400 € alhaisempi kuin Skanska Talonrakennus Oy:n tarjoama hinta. Tarjottu hinta ja laatukriteerit huomioiden päädytään esittämään, että tontti 186-22-2227-1 myydään siten, että toteuttajana on Siklatilat Oy ja ostajana OP Tonttirahasto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2227-1 OP Tonttirahasto ky:lle 1.125.600 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri