Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän rakennusurakka, konkurssista johtuvat käytännön toimenpiteet (lisäpykälä)

Valmistelija

 • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
 • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi
 • Janne Arponen, rakennuttajapäällikkö, janne.arponen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 16.5.2018 § 59 Sibeliuksenväylä Rantakadun kiertoliittymän rakentamisen hankinnasta, jossa sopimuskumppaniksi valittiin Maamerkki Infra Oy. Hankinnan arvo oli 906 900,00 euroa (alv 0%).

Etelä-Savon käräjäoikeus on asettanut päätöksellään Maamerkki Infra Oy:n konkurssiin 30.10.2018.

Konkurssipesä on ilmoittanut 31.10.2018, ettei se pystyisi sitoutumaan Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän toteuttamisen urakkasopimukseen. Kaupunki on pyytänyt 5.11.2018 konkurssipesältä varmistusta pystyykö se sitoutumaan sopimukseen. Konkurssipesä on ilmoittanut tarvitsevansa 2 viikkoa lisäaikaa.

Maamerkki Infra Oy:n konkurssihallinnon pesänhoitaja Lassi Nyyssönen / Asianajotoimisto Fennolaw Oy ilmoitti 1.11.2018, että konkurssipesä joutuu keskeyttämään työt urakan osalta.

Kaupunki on selvittänyt perusteet purkaa urakkasopimus. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin YSE1998 mukaisesti. Konkurssilain 3 luvun 8 § mukaan, jos velallinen ei ole konkurssin alkaessa täyttänyt sopimusta, jossa on osapuolena, vastapuolen tulee vaatia ilmoitusta siitä, sitoutuuko konkurssipesä sopimukseen.

Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se sitoutuu sopimukseen, sekä asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä sopimusta ei saa purkaa. Edelleen lain mukaan konkurssipesän vastapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos siihen on sopimuksen henkilökohtaisesta luonteesta johtuva tai muu erityinen syy, jonka vuoksi ei voida edellyttää sopimuksen jatkamista.

Kaupunkitekniikka on tarkistanut työmaan valmiusasteen 2.11.2018 ja määrittänyt keskeneräisen työn osuuden sekä selvittänyt urakan taloudellisen tilanteen. Urakan valmiusaste on suurempi kuin urakasta maksettu osuus, joten kokonaisuus huomioon ottaen on perusteltua purkaa urakkasopimus ja valita hankkeelle uusi toimija.

Kaupunki tulee tiedustelemaan vakuuden asettajalta, haluaako se käyttää YSEn mukaista oikeuttaan saattaa työmaa loppuun.

Kaupunkitekniikka on selvittänyt suorahankinnan mahdollisuutta hankkeen loppuun saattamisesta, johtuen töiden kiireellisyydestä. Hankintalaki mahdollistaa suorahankinnan, mikäli sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Määräaikoja ei voida noudattaa, koska hankkeessa tulee turvata

 • kaupungin keskeisten liikenneväylien toiminta, mm pelastusajoneuvojen liikennöinti
 • yhdyskuntaa palvelevien järjestelmien toimivuus, mm vesihuolto, sähkö- ja telejärjestelmät
 • yleinen turvallisuus hankkeen alueella.

Edellä mainitut toiminnot vaarantuvat, mikäli hanke ei etene riittävän nopealla aikataululla ennen talvikauden alkamista ja sääolosuhteiden heikentymistä.

Hankintalain 40 §:n mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Kaupunkitekniikka on tehnyt markkinakartoituksen kahden alan luotettavan toimijan kanssa, VM Suomalainen Oy ja Hyvinkään Tieluiska Oy.

Markkinakartoituksen perusteella em. toimijat ovat tutustuneet keskeneräiseen hankkeeseen ja antaneet tarjouksen töiden loppuunsaattamisesta hankkeen alkuperäisen urakan laajuudessa. Suunniteltu uusi urakka-aika on välitavoitteen osalta 31.1.2019 ja työ kokonaisuudessaan valmis 15.7.2019 mennessä. 

Toimijoiden tarjoukset ovat

 • VM Suomalainen Oy 733 000,00 euroa (alv 0%)
 • Hyvinkään Tieluiska Oy 885 000,00 euroa (alv 0%).

Edullisimman tarjouksen antoi VM Suomalainen Oy, 733 000,00 euroa (alv 0%).

Hankinnan käsittely kuuluu kaupunkikehityslautakunnalle hallintosäännön taloudellisten ratkaisuvaltarajojen mukaisesti, mutta työmaan kriittisten olosuhteiden vuoksi ja koska kyse on kaupungin yleisen edun turvaamisesta, asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. Olosuhteet työmaalla töiden keskeneräisyyden takia ovat riskinä yhdyskuntaa palvelevien järjestelmien toimivuudelle. Vaikutukset ulottuvat työmaan ympäristöön yleisen turvallisuuden heikentymisenä. Lisäksi vuodenajan sääolosuhteet aiheuttavat ennalta arvaamattoman äärimmäisen kiireen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kaupungin yleistä etua. Käsillä olevassa äkillisessä konkurssitilanteessa tarvitaan välitöntä kaupungin edunvalvontaa, jotta yhdyskuntaa palvelevien järjestelmien toimiminen ja yleinen turvallisuus voidaan taata.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. että, Sibeliuksenväylän ja Rantakadun kiertoliittymän loppuun saattamisen rakennusurakka tehdään suorahankintana
 2. valita uudeksi sopimuskumppaniksi edullisimman tarjouksen 733 000,00 euroa (alv 0%) antaneen VM Suomalainen Oy:n, edellyttäen, että sopimus Maamerkki Infra Oy:n konkurssipesän kanssa on ensin purettu
 3. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen

Käsittely

Ennen asian käsittelyä puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko lisäasia ottaa käsiteltäväksi. Päätettiin yksimielisesti ottaa asia käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu sopimuskumppani, tarjouksen jättäneet, kaupunkitekniikan johtaja, rakennuttajapäällikkö