Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

JARDno-2018-3217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Taustaa

Järvenpään Myllylän pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2007 (Suunnittelukeskus 7.2.2007).

Myllylän pohjavesialueella on toiminnassa Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän pohjavedenottamo, joka on otettu käyttöön vuonna 1968. Tavoitteena on turvata vedenotto myös tulevaisuudessa. 

Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelun pohjaksi valitussa ”Valitut kasvusuunnat” –rakennemallissa yhtenä tavoitteena on vahvistaa Haarajoen asemanseutua, joka sijaitsee lähellä Myllylän pohjavesialuetta. Rakennemalli tulee ohjaamaan maankäytön suunnittelua ja antaa lähtökohdatvarsinaisen oikeusvaikutteisen Järvenpään yleiskaava 2040:n valmistelulle. Jotta maankäyttöä pystyttäisiin suunnittelemaan samalla pohjavettä suojellen, katsottiin tarpeelliseksi päivittää kymmenen vuoden takainen pohjavesialueen suojelusuunnitelma. 

Päivitetty suojelusuunnitelma korvaa alueelta aiemmin vuonna 2007 laaditun suojelusuunnitelman. Myllylän pohjavesialueen tarkistetussa suojelusuunnitelmassa on verrattu pohjaveden määrällistä ja laadullista tilaa sekä pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteutumista tilanteeseen vuonna 2007. Suojelusuunnitelmassa on lisäksi esitetty riskikartoitukseen perustuvat alueen pohjavedenottamoiden merkittävimmät riskit sekä pohjaveden suojelun kannalta tarpeelliset maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatoiminnassa huomioon otettavat suositukset ja rajoitukset.

Pohjaveden laatu on Myllylän pohjavesialueella säilynyt pääasiassa hyvänä ja talousvesikäyttöön soveltuvan a, vaikka ajoittaisia laadun poikkeamia on esiintynyt.

Myllylän pohjavesialueelle ei ole sijoittunut sellaista laajamittaista yritystoimintaa, joka voisi merkittävästi vaikuttaa pohjaveden laatuun. Alueella ei ole kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia. Pohjaveden laatuun voivat sen sijaan vaikuttaa erilaiset hajakuormitustekijät. Laajat rakennushankkeet alueen kehittämisen yhteydessä voivat myös vaarantaa pohjavesiolosuhteita. Myös vaarallisten aineiden kuljetus vilkasliikenteisellä Helsinki‐Lahti ‐moottoritiellä sekä moottoritien vieressä kulkevalla junaradalla aiheuttavat riskin pohjavedelle. 

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on esitetty seuraavat toimenpide-ehdotukset:

 • kiinteistöjen, jotka sijaitsevat Järvenpään Veden vahvistetulla toiminta‐alueella, tulee liittyä jätevesiviemäriverkkoon
 • Toiminta‐alueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen on täytettävä hajajätevesiasetuksen vaatimukset 31.10.2019 mennessä.
 • Myllylän vedenottamon suoja‐aluemääräykset kieltävät öljy‐ ja polttoainesäiliöiden sijoittamisen maan alle. Vanhat maanalaiset öljysäiliöt olisi syytä poistaa käytöstä, ja varmistaa maaperän puhtaus niiden ympäristössä. Ulkotiloissa olevien maanpäällisten öljysäiliöiden suojarakenteet ja lukitus on varmistettava
 • Myllylän pohjavedenottamon suoja‐alueella, joka kattaa koko pohjavesialueen, maalämmön käyttöönotto on kielletty.
 • Hulevesiverkoston viemäröintialuetta ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan muutkin tiiviimmin asutetut ja vilkkaasti liikennöidyt alueet pohjavesialueen pohjoisosassa
 • Hulevesiverkostoon johdettaville likaisille vesille tulisi suunnitella riittävä puhdistus ennen niiden laskemista alueen uomiin tai Keravanjokeen. Vaihtoehtoisesti hulevedet voidaan imeyttää puhdistuksen jälkeen hallitusti maaperään tai johtaa vesienkäsittelyjärjestelmän kautta pohjavesialueen ulkopuolella
 • Myllylän pohjavesialueen kohdalla Vanhalla Lahdentiellä ehdotetaan käytettäväksi natriumkloridin sijasta vaihtoehtoista liukkaudentorjuntakemikaalia

Ehdotus Myllylän pohjavesialueen tarkistetuksi suojelusuunnitelmaksi on ollut nähtävillä lausuntoja ja mielipiteitä varten 14.9.-14.10.2018 välisenä aikana. Järvenpään kaupungin kaupunkikehityslautakunta ja kaupunginhallitus käsittelevät suojelusuunnitelmaehdotuksen sekä siitä annetut mielipiteet ja lausunnot nähtävilläoloajan jälkeen.

Lausunnot ja mielipiteet                                          

Järvenpään kaupunkikehitys on asettanut ehdotuksen Myllylän pohjavesialueen päivitetyksi suojelusuunnitelmaksi yleisesti nähtäville ja pyytänyt siitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1263/2014) 10f §:n mukaiset mielipiteet ja lausunnot sekä muut tarpeelliset lausunnot.

Suojelusuunnitelmasta annettiin yksi lausunto.

Tuusulan kunnan lausunto

Tuusulan kunnalla ei ole lausuttavaa Järvenpään Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta.

Jatkotoimenpiteet

Järvenpään kaupunkikehityskehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden jälkeen esityksen kaupunginhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.           

Järvenpään kaupunginhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).              

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 • ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Myllylän pohjavesialueen tarkistetun suojelusuunnitelman

 

 • antaa kaupunkikehitykselle valtuudet tehdä teknisiä ja stilistisiä parannuksia aineistoon ennen kaupunginhallituksen hyväksymistä 

 

 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

 • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Myllylän pohjavesialueen tarkistetun suojelusuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Uudenmaan Ely- keskus / Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, Rakennusvalvonta, Kaupunkitekniikka, Järvenpään Vesi, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus