Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

JARDno-2018-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Talousarviota on muutettu kymmenen kertaa: KV 11.12.2017 § 81, KV 22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39 sekä KV 21.5.2018 §:t 48 ja 53.


Nyt esitettävien vuoden 2018 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liittessä ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

 

Käyttötalousosa

Palvelualueiden väliset muutokset


Järvenpään kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan kaupungin vaikuttamistoimieliminä toimii nuorisovaltuusto, eläkeläisneuvosto sekä vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. Eläkeläisneuvosto ja vammaisneuvosto ovat sisältyneet Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon ja ne on perusteltua siirtää Konsernipalveluihin, kaupunginhallituksen alaisuuteen. Siirto kasvattaa Konsernipalvelujen toimintakuluja 26.715 euroa ja vastaavasti vähentää saman verran Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintakuluja.


Kaupunki kilpailutti Vanhankylänniemen virkistys- ja matkailualueen käyttöoikeuden ja kilpailutuksen seurauksena kaupungin vuosittaiset kustannukset nousevat n. 87.000 euroa. Kaupunkikehityksen määrärahoista siirretään kustannusten nousua vastaava euromäärä Konsernipalveluihin.


 

Kohdentamattoman erän kohdentaminen / varhemaksut


Vuoden 2018 talousarvio sisältää 135.000 euron kohdentamattoman varhemaksujen säästötavoitteen. Säästötavoite kohdennetaan palvelualueille Kevalta saadun varhemaksuennusteen perusteella.

 

Kiinteistöallianssiin liittyvät muutokset


Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:ltä peritään vuokraa tuotantokeittiöistä, mikä lisää Konsernipalvelujen ulkoisia vuokratuottoja 500.459 euroa. Muiden keittiöiden kulut jäävät palvelualueiden vastattavaksi, mikä merkitsee sisäisten pääomavuokrien siirtämistä Konsernipalveluista (ravitsemispalveluista) palvelualueiden kuluksi yhteensä 52.753 euroa.
Mestaritoiminta Oy on tarkentanut tilojen ylläpitokululaskelmia, mikä vähentää Konernipalvelujen ulkoisia kuluja ja sisäisiä tuottoja sekä palvelualueiden sisäisiä vuokrakuluja yhteensä 218.703 euroa.

 

Siivouspalvelut


Siivouspalvelutoiminta siirtyi Mestaritoiminta Oy:ltä Järvenpään ateria ja siivouspalvelut Jatsi Oy:lle vuoden 2018 alusta. Yleisesti siivousvelotuksia korotettiin 5,5 %. Lisäksi varhaiskasvatuksen osalta siivouskulut ovat nousseet oleellisesti, johtuen osin jo vuonna 201 tehdyistä muutoksista palveluen laajuuteen. Edellä mainittuja muutoksia ei ole täysin huomioitu vuoden 2018 budjetoinnissa. Nyt tehtävien muutosten kokonaisvaikutus toimintakuluihin on 691.194 euroa.


Käyttötalousosa ja Investointiosa


JUSTin pysäköintitalon autopaikkavuokrat (hoito- ja rahoitusvastikkeet) on nousseet budjetoidusta yhteensä 66.685 euroa, mikä heijastuu palvelualueille JUSTin tilavuokrien nousuna. Talousarviota tarkennetaan JUSTin kiinteistöstä HUS:lta perittävän vuokran mukaiseksi, mikä pienentää Konsernipalvelujen ulkoisia vuokratuottoja, mutta lisää sisäisiä vuokratuottoja. Pysäköintitalon lainanlyhennysten rahastointitavasta johtuen pääomavuokriin varattu summa siirretään investointiosasta käyttötalouteen (tilaomistuukseen).

 

Valtionosuudet ja kassavarojen muutoksen tekninen oikaisu


Saatujen valtionosuuspäätösten mukaan Järvenpään kaupungille myönnetään valtionosuutta 27,4 Me eli n. 0,6 Me budjetoitua enemmän. Talousarviota muutetaan vastaamaan saatuja päätöksiä.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan kaupungin kassavarat olivat vuoden 2017 lopussa 491.631 euroa. Voimassa olevassa talousarviossa kassavarojen muutos on -1.945.452 euroa. Kassavarat olisivat näin ollen -1.453.821 euroa vuoden 2018 lopussa. Nyt tehdään talousarvioon tekninen oikaisu, jonka seurauksena muutetun talousarvion kassavarat ovat nolla vuoden 2018 lopussa.

 

Investointiosa

Kunnallistekniikka


Investointiosan kunnallistekniikan kokonaisuudessa Välskärinkadun hankkeeseen ja Pajalantien peruskorjaukseen liittyen välillä Kaskitie-alikulku vesihuollon osuus ylittyy 1,5 Me. Ylitys johtuu vesihuollon rakentamisratkaisun muutoksesta johtuen Pajalantien varren tontin rakentamisen aikataulusta. Rakentamisratkaisu edellyttää heikon maapohjan kantavuuden takia vesihuoltokaivannon tuentaa koko peruskojrauksen edellyttävältä osuudelta.

 

Lepola III alueen rakennusten purku


Lepola III alueelta on tarkoitus myydä asemakaavan mukaisia tontteja vuosien 2018-2019 aikana. Alueelta on myymättä neljä ARK-10 tonttia ja yksi APY1 tontti. Tonttien rakennusoikeus on 10.900 k-m2 ja rakennusoikeuden laskennallinen arvo on 4,36 Me. Tontit myydään tarjouskilpailun kautta ja maanmyyntitulojen lopullinen määrä muodostuu tarjousten perusteella. Mikäli osa tonteista luovutetaan valtion tukemaan asuntotuotantoon, pienenee kaupungin saamat maanmyyntitulot Ara-rakennusoikeuden osalta. Alueen vuokralaiset on irtisanottu 1.6.2018 alkaen.

 

Ennen tonttien myymistä on alueella sijaitsevat rakennukset tarkoitus purkaa kaupungin toimesta. Alueelta on tarkoitus purkaa vanha lämpökeskus, rivitalot sekä lato. Purkutyön kustannusarvio on 300.000 euroa. Ehdotus Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Jätettiin pöydälle.

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV