Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Uusi Kunta -hanke; vision sekä ydin-ja tukiprosessien hyväksyminen

JARDno-2017-1158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Hankkeen valmistelua on jatkettu puheenjohtajien jaoston aikaisemman linjauksen mukaisesti. Valtuuston syysseminaarissa 29.9.2017 kuultiin valtuuston näkemyksiä visioluonnoksesta ja vision tavoitteista painopistealueista. Seminaarissa tunnistettiin yhdessä työstäen myös tavoitteita osallistumisen ja vaikuttamisen toimintamallille Uuden Kunnan prosessien ja palvelujen osalta. Erityisasiantuntija Minna Lohtander antaa katsauksen Uusi Kunta-hankkeeseen kokouksessa. Katsaus painottuu valtuuston syysseminaarin tuloksiin ja saatuihin evästyksiin vision sekä osallistumisen ja toimintamallin osalta. Katsauksessa esitetään myös periaatteita ja lähtökohtia Prosessit ja palvelut -työryhmän etenemiselle sekä päivitetty aikataulu- ja etenemisehdotus mm. visio-ja strategiatyön osalta. Yhteenvetoesitys on liitteenä.

Lisäksi henkilöstöjohtaja Päivi Autere esittelee kokouksessa syksyllä käynnistyneen Organisaatio ja johtaminen -työryhmän osalta lähtökohtia ja linjauksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi hankkeen valmistelutilanteen ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

 

Päätös:

Jätettiin asia pöydälle ja jatketaan asian käsittelyä ylimääräisessä kokouksessa 31.10.

 

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi
Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Taustaa

Hankkeen valmistelua on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Nyt tilannekatsauksen lisäksi varsinaisena linjattavana asiana jatkovalmistelun helpottamiseksi puheenjohtajien jaostolle tulee:

  • Lasten ja nuorten vision hyödyntäminen strategiatyössä
  • Järvenpään osallisuusmalli

Tämän lisäksi käydään läpi hankkeen kokonaisaikataulu.

Hankkeen tilanne

Visio- ja strategiatyön valmistelussa on edetty valtuustoryhmien kannanottojen työstämisen vaiheeseen sekä käynnistetty lasten ja nuorten osallistamisen toimenpiteet. Visio- ja strategityön osalta linjattavaksi kysymykseksi nousee lasten ja nuorten näkemysten hyödyntäminen visio- ja strategiamateriaaleissa. Visio- ja strategiatyön osalta on myös tarve tarkistaa edellytykset etenemiseen suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Prosessit ja palvelut työryhmässä on edetty suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa esille halutaan nostaa hahmottelu Järvenpään osallisuusmallin (osallistumisen ja vaikuttamisen toimintamalli) tavoitteista ja rakenteesta. Osallisuusmallia esitetään hyväksyttäväksi tarkennetun Prosessit ja palvelut päätöksentekoaikataulun mukaisesti.

Lisäksi tarkastellaan Uusi Kunta hankkeen kokonaisaikataulua.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen ja linjaa että valmistelussa voidaan edetä liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uusi Kunta hankkeen valmistelua on jatkettu suunnitelman mukaisesti. Tilannekatsauksessa käydään läpi valtuustoryhmien antama palaute kaupungin visioluonnokseen sisältäen vision kiteytyksen, tulevaisuuskuvat, kaupungin arvot sekä toiminta-ajatuksen. Lisäksi esitellään lasten ja nuorten näkökulmia kaupungin visioon alkutalven aikana teemalla ”Unelmien kaupunki 2030” toteutetun osallistamisen tuloksena. 

Prosessit ja palvelun työryhmä on edennyt vaiheeseen, minkä pohjalta tilannekatsauksessa esitellään myös alustavat prosessiehdotelmat, joiden pohjalta olisi tarkoitus muodostaa prosessimaista toimintatapaa tukeva organisaatio. Osallistavan hallintokulttuurin osalta ollaan kehittämässä Järvenpäälle myös omaa osallisuusmallia, jota ei kuitenkaan valmistella vielä päätöksentekoon kevään 2018 aikana, kuten puheenjohtajien jaostossa 28.2.2018 linjattiin.

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän tarkastelun osalta kaupunginhallituksen seminaarissa 16.4.2018 lähdettiin tunnistamaan uudistamisen tarpeita sekä siirtymävaiheen haasteita. Tilannekatsauksessa esitellään hallitusseminaarissa käydyn keskustelun tuloksia tarkastelun lähtökohdaksi.

Katsauksen päätteeksi tarkastellaan vielä kevään 2018 päätöksentekoaikataulua Uusi Kunta hankkeen osalta.

Tilannekatsauksen keskeisin sisältö:

•                          Valtuustoryhmien palautteet kaupungin visio, tulevaisuuskuvat, arvot ja toiminta-ajatus –luonnokseen sekä lasten ja nuorten osallistamisen tulokset
•                          Alustavat prosessiehdotelmat
•                          Poliittisen päätöksentekojärjestelmän tarkastelu – kaupunginhallituksen seminaarityöskentelyssä 16.4.2018 tunnistetut haasteet
•                          Kevään 2018 päätöksentekoaikataulu Uusi Kunta hankkeen osalta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen ja linjaa, että valmistelussa voidaan edetä liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan siten, että asiaa käsitellään vielä toukokuussa ylimääräisessä puheenjohtajien jaoston kokouksessa ennen valtuustoseminaaria.

Valmistelija

  • Minna Lohtander, johdon erityisasiantuntija, minna.lohtander@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • hyväksyä vision ja tulevaisuuskuvat siten, että niihin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia syksyllä 2018 ja arvot liitteen 1 mukaisesti
  • hyväksyä kaupungin ydin- ja tukiprosessit liitteen 2 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: johtoryhmä, johdon erityisasiantuntija