Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Uudenmaan maakunta- ja sote -uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanon hyväksyminen

JARDno-2018-2300

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Maakuntahallitus käynnisti 13.3.2018 § 39 maakuntajohtajan johdolla käytävät neuvottelut maakunta- ja soteuudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 15/2017) niin sanotun voimaanpanolain (Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain) mukaisen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) muodostamiseksi Uudellemaalle.

Voimaanpanolain 6 § mukaan VATE vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakunnan liitto johtaa VATE:n nimeämiseksi alueella käytäviä neuvotteluja. Maakunnan liiton hallitus myös asettaa sen neuvottelussa sovitun mukaisesti, mutta se ei voi käyttää asiassa omaa harkintavaltaa. Neuvottelutuloksen tulee olla yksimielinen.  

VATE:n muodostamiseksi käytyjen neuvottelujen perusteella maakuntajohtaja toi maakuntahallitukselle tiedoksi VATE:n alustavan kokoonpanon, joka perustuu eri organisaatioiden esittämiin ehdokkaisiin VATE:n jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.5.2018 § 114 lähettää VATE:n alustavan kokoonpanon voimaanpanolain 6 §:ssä mainituille neuvotteluosapuolille hyväksymistä varten.

KUUMA- seudun osalta VATEN alustavaan kokoonpanoon esitetään kunnanjohtaja Outi Mäkelä Nurmijärveltä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila Hyvinkäältä.

Uudenmaan liitto pyytää jakelussa mainittuja ilmoittamaan kirjallisesti viimeistään 13.6.2018, mikälin ao. organisaatio ei hyväksy valmistelutoimielimen alustavaa kokoonpanoa.

Ote maakuntahallituksen ao. päätöksestä asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin osalta hyväksyä KUUMA - seudun osalta VATEN alustavaan kokoonpanoon kunnanjohtaja Outi Mäkelä Nurmijärveltä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila Hyvinkäältä.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurmijärven kunta, Hyvinkään kaupunki, Kuuma- seutu, Uudenmaan liitto