Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Lausunto hallinto-oikeudelle / Kaupunkikehitysjohtajan valinta

JARDno-2018-500

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 §:ssä 6 päättänyt muuttaa kaupunkikehityksen palvelualueeksi 1.3.2018 lähtien. Palvelualuetta johtaa hallintosäännön 3 luvun 39 §:n mukaisesti palvelualuejohtaja.

Kaupunkikehitystä on johtanut ennen palvelualueeksi muuttamista 1.1.2015 lähtien elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi kaupunginjohtajan päätökseen 11.12.2014 § 80 (hallintosäännössä määritelty toimivalta) perustuen. Olli Keto-Tokoi on elinkeinojohtajan virassaan toiminut kaupunkikehityksen ylimpänä johtajana.

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 30.1.2018 §:ssä 2 päättänyt perustaa kaupunkikehitysjohtajan viran ja §:ssä 3 päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle, että elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi siirrettäisiin palvelualuejohtajan (kaupunkikehitysjohtaja) virkaan ajalle 1.3.2018 - 28.2.2019 kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 5 mom perusteella. Kaupunginhallitus on kuitenkin kokouksessaan 5.2.2018 §:ssä 38 päättänyt yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Uudelleen valmistelun aikana kaupunki on pyytänyt asiasta ulkopuolisen asiantuntijalausunnon työoikeuteen erikoistuneelta asianajotoimistolta kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Lausunnon perusteella olisi ollut mahdollista, että elinkeinojohtaja olisi siirretty kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n perusteella toiseen virkasuhteeseen mutta toimisto piti kuitenkin suositeltavampana, että elinkeinojohtajan asemaa tarkasteltaisiin kunnallisen viranhaltijalain 37 §:ään perustuen eli hänet tulisi siten sijoittaa perustettuun palvelualuejohtajan virkaan suoraan.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2018 §:ssä 26 päättänyt sijoittaa kaupunkikehitysjohtajan virkaan 3.5.2018 alkaen Olli Keto-Tokoin kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 2 momentin perusteella,​ koska merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä on ollut siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.

Viisi kaupunginvaltuuston jäsentä on valittanut kaupunginvaltuuston 19.3.2018 §:ssä 26 tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 18.4.2018 päivätyllä kirjeellä. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Järvenpään kaupunginvaltuustoa antamaan lausunnon kyseisen valituksen johdosta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 2 luvun 12 §:n perusteella toimivalta lausunnon antamiselle asiassa on kaupunginhallituksella.

Alkuperäinen määräaika lausunnon antamiselle on ollut 21.5.2018. Määräaikaa on pidennetty 5.6.2018 saakka. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunkikehitysjohtajan valintaa koskevassa asiassa.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 § 1-kohdan mukainen asianosaisjäävi) eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun eikä päätöksentekoon. Riikka Reina saapui paikalle Edryn sijaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianajotoimisto, Helsingin hallinto-oikeus