Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Kansainvälistä suojelua saavien nuorten jälkihuollon määräaikaisten virkojen muuttaminen vakinaisiksi viroiksi

JARDno-2018-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki vastaanottaa kuntapaikoille viisitoista (15) kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä vuosittain (KV 11.12.2017). Vuonna 2016 Järvenpää antoi 98 kuntapaikkaa (KV 25.4.2016) ja vuonna 2017 annetaan 15 kuntapaikkaa (KH 2.5.2017). Puolet vuoden 2016 paikoista ja kaikki vuoden 2017 paikat on kohdennettu yksin alaikäisenä Suomeen tulleisiin turvapaikanhakijoihin. Jatkossakin valtaosa kuntapaikoista kohdentuu po. nuorten ryhmään.   

Kuntapaikoille tulevat henkilöt ovat maahanmuuttajatoimisto Verson asiakkaita. 18-21 –vuotiaat nuoret saavat lastensuojelulain mukaista nuorten jälkihuoltoon rinnastettavaa tukea. Kaupungilla on ollut ELY- keskuksen kanssa määräaikainen sopimus (UUDELY7691/2016), jonka perusteella valtio korvaa täysimääräisenä jälkihuoltoon rinnastettavien palveluiden järjestämisestä (Laki kotoutumisen edistämisestä 27 §) ja henkilöstön (2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja) palkkaamisesta aiheutuvat menot sekä työtiloista ja –välineistä aiheutuvat kustannukset. Alkuperäinen 17.6.2016 solmittu määräaikainen sopimus mahdollisti yhden jälkihuollon työparin (sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja) palkkaamisen. Sopimusta tarkistettiin ja laajennettiin tarvekartoituksen perusteella 6.6.2017 siten, että maahanmuuttajatoimistoon palkattiin toinen jälkihuollon työpari ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Järvenpään kaupungin ja ELY-keskuksen yhteisneuvotteluissa todettiin asiakasmäärien vakiintuneen sellaiselle tasolle, että uusi 8.2.2018 päivätty sopimus (Liite) on solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Kaikki henkilöt työskentelevät Maahanmuuttajatoimisto Versossa, johon heidän palkkakustannuksensa ja ELY-korvaukset on kohdennettu. Hallinnollisesti psykiatrinen sairaanhoitaja sijoittuu Sairauden hoidon avainalueelle Mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja työpari sijoittuvat Aikuisten sosiaalipalveluiden avainalueelle Erityisryhmien sosiaalityö -yksikköön. Kaupunginhallitus (KH 20.6.2016 § 130) on perustanut sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan määräaikaiset virat ajalle 1.7.2016–31.12.2018 sekä psykiatrisen sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan määräaikaiset virat ajalle 1.8.2017–31.12.2018 (KH 29.5.2017 §159). Tehtävät perustettiin määräaikaisina, koska aiempi sopimus oli määräaikainen 31.12.2018 loppuun.

Koska määräaikaisuudelle ei enää ole perustetta, esitetään henkilöstöasiainjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että mainitut tehtävät / virat täytetään toistaiseksi 1.8.2018 lukien, lukuun ottamatta Kh 20.6.2016 § 130 perustettua sosiaalityöntekijän virkaa, joka täytetään vakinaisesti vasta vuoden 2019 alkupuolella. Niiden tehtävien / virkojen osalta, joiden viranhaltijat ovat kelpoisia ja heidät on valittu julkisen haun kautta kaupungin vakituiseksi työntekijäksi /viranhaltijaksi (hallintosääntö luku 4 § 45) siirretään hoitamaan virkaa toistaiseksi ilman julkista hakua. Ne nyt toistaiseksi voimassa oleviksi muutettavat virat täytetään julkisen haun katta, joita hoitaa määräaikaiset viranhaltijat, jotka eivät ole kaupunkiin nähden vakituisessa palvelussuhteessa. Mainittujen virantäyttöjen yhteydessä on havaittu sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden vaikea rekrytointitilanne. Virat on huomioitu jo vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa. Sopimuksen (UUDELY7691/2016) mukaan Järvenpään kaupunki voi yksipuolisesti siirtää sopimuksen oikeutensa ja velvollisuutensa sille taholle, jolle kaupungin tehtävät siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä. Näin ollen tehtävien / virkojen vakinaistaminen jo tässä vaiheessa varmistaa palvelutuotannon ja selkiyttää henkilöstön asemaa siinäkin tapauksessa, että po. jälkihuollon tehtävät siirtyvät Keski-Uudenmaan soteen 1.1.2019 lukien. Koulutusjohtaja Lausvaara on valmistellut asiaa yhdessä palvelualuejohtaja Taurulan ja henkilöstöjohtaja Autereen kanssa.

Muutoksesta ei ole synny henkilötyövuosilisäyksiä eikä taloudellisia kustannuksia.

Kaikki viisi virkaa viranhaltijoineen tulevat siirtymään liikkeen luovutuksella Keski-Uudenmaan soteen 1.1.2019 valtuuston 21.5.2018 tekemän päätöksen perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää liitten 1 mukaisesti jälkihuollon  virkojen muutoksesta toistaiseksi voimassa oleviksi 1.8.2018 lähtien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää liitteen 1 mukaisesti jälkihuollon virkojen muutoksesta toistaiseksi voimassa oleviksi 1.8.2018 lähtien.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

SIVA palvelualuejohtaja, koulutusjohtaja, ks. liite asialla