Kaupunginhallitus, kokous 4.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Hyvinvointikertomus v. 2017

JARDno-2018-1762

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Tämä vuoden 2017 hyvinvointikertomus pohjautuu Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (Hyväksytty 11.11.2013 valtuustossa) "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Strategian mukaisesti Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa.


Hyvinvointikertomus kertoo järvenpääläisten terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on vastattu hyvinvoinnin tarpeisiin. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.


 Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä, yrityksiä, ja kuntalaisia. Kertomuksen laatijoina ovat hyvinvoinnin johtoryhmä, joka Järvenpäässä on kaupungin johtoryhmä sekä poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä.


Tulokset (ATH) kertoivat kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja aktiivisuudesta suhteessa muuhun maahan ja Keski- Uudenmaan verrokkikuntiin, merkittäviä pahoinvoinnin kokemuksia ei  noussut esiin. Kunnan terveyden edistämisen aktiivisuus (TEAviisari/Kuntajohto) on erinomaisella tasolla.


Vuosi 2017 oli Järvenpäälle voimakkaan kasvun ja kehityksen aikaa. Kaupungin asukasluku oli vuoden lopulla 42 583 asukasta ja sen kasvu (2,5%) oli Manner-Suomen suurin. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui ja keskimäärinen työttömyysaste vuonna 2017 oli 9,4% (2016; 10,7%). Väestönkasvun myötä kasvoi myös asuntotuotanto monipuolisesti ja kaupunki saavutti sille asetetut MAL-tavoitteet asuntotuotannon osalta.   Elinkeinoelämän kehitys niin ikään oli kuluneena vuonna myönteistä, ja vuoden aikana kuultiin uusista yrityssijoituspäätöksistä Järvenpäähän. Useat suunnittelun alla olevat kaunpunkikehityksen hankkeet (Perhelä, Tupala, Boogien yritysalue)  etenivät hyvällä tavalla. Erityisesti Lasten ja nuorten palvelualueella paneuduttiin vuoden aikana useissa kohteissa ja erityisesti kouluilla ilmenneisiin sisäilmaongelmiin, ja niistä johtuviin tila- jahenkilöstöjärjestelyihin. Hyviä ratkaisuja haettiin aktiivisesti ja monipuolisesti yhteistyössä oman henkilöstön, kaupungin muiden toimijoiden ja myös perheiden kanssa. Tiloja on korjattu, osa on poistettu käytöstä, uusia tiloja rakennetaan ja lisäksi käytössä on väliaikaisia vuokratiloja sekä väistötiloja. Väestösuunnite ja kouluverkkosuunnitelmat vaativat uutta päivitystä tuleville vuosille väestönkasvun ja tilakehityksen vuoksi. Palvelutuotannossa tehtiin isoja päätöksiä ennakoiden tulevaa sote- ja maakuntauudistusta. Kesällä 2017 perustettiin Keski-Uudenmaan soten järjestämiskuntayhtymä, jolle sosiaali ja terveydehuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2018. Tuotannon siirtämisen päätöksen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymälle Järvenpään kaupunginvaltuusto teki 21.5.2018.


Kaupunki on osallistunut aktiivisesti myös koko Uudenmaan maakunta- ja sotevalmisteluihin. Samanaikaisesti on kuitenkin keskitetty myös Uuden kunnan suunnitteluun, tavoitteena hyvinvoiva ja elinvoimainen kunta jatkossakin. Muuttuvassa kuntakentässä on erityinen huomio kiinnitettävä entistä vahvemmin ja monipuolisemmin tekijöihin, jotka vahvistavat kaupungin strategisia menestystekijöitä, lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja onnellisuutta sekä kunnan elinvoimaa. Hyvinvoinnin johtaminen ja kuntalaisten terveyden edistäminen perustuvat asiantuntemukseen, riittäviin resursseihin ja selkeisiin vastuihin eri toimijoiden välillä.

Keskeiseksi teemaksi Järvenpäässä on nostettu osallisuus ja aktiivinen kuntalainen. Vuonna 2017 toteutettiin yhteistyössä Jampan asukkaiden kanssa ”Asukaslähtöinen asumisalueen kehittämishanke", jossa kehitettiin uusia yhteistyömuotoja yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Tälle konseptille on luvassa jatkoa tulevina vuosina. Järvenpää on kaupunki, jonka tavoitteena on paitsi hyvinvoivat ja onnelliset, myös osallistuvat, vastuulliset ja aktiiviset kuntalaiset. Monenlaiselle toiminnalle on tilaa eteenpäin katsovassa kaupungissa.  


Luottamushenkilöt pääsevät lukemaan nyt hyväksyttävänä olevaa Hyvinvointikertomusta asiakohdan oheismateriaalina olevan ohjeen mukaisesti. Hyvinvointikertomus löytyy osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi, ja se julkaistaan vasta valtuustokäsittelyn jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hyvinvointikertomuksen 2017.

Päätös

Jätettiin pöydälle.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Linkki hyvinvointikertomukseen (päivitetty 6.6.2018):

https://www.hyvinvointikertomus.fi/index.html#/document/share/2c9180826395bee70163d3e670bf0025

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hyvinvointikertomuksen 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV