Kaupunginhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Asemakaavan muutos, Tupalantie 7a, osa korttelista 147

JARDno-2018-4198

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistönomistajan aloitteesta, jossa pyydetään rakennusoikeuden nostamista kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamista varten. Rakennusoikeuden nostamisesta laaditaan puite- ja maankäyttösopimukset. Tontilla 147-27 on kaksikerroksinen toimisto- ja liikerakennus, joka on tarkoitus purkaa. Voimassa olevassa asemakaavassa tontilla on rakennusoikeutta 840 k-m2. Tontti 147-27 osoitetaan asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla on rakennusoikeutta 2500 k-m2. Viereisten kerrostalotonttien ja autopaikkojen korttelialueen kaavamääräyksiä päivitetään.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Kiinteistönomistaja on pyytänyt asemakaavan muutosta 3.12.2018 päivätyllä kirjeellä. Asiasta on tehty puitesopimus (kh 27.5.2019 § 138). Työ on sisältynyt vuosien 2020 ja 2021 kaavoitussuunnitelmiin. Asemakaava on laadittu konsulttityönä, ja kaavan pohjaksi uudisrakennuksesta on laadittu viitesuunnitelmat ja toteutusta varten rakentamistapaohje.

Asemakaava on tullut vireille kuulutuksella 26.8.2020. Vireilletulosta on ilmoitettu kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille ja muille osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ole esitetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutosluonnos ja rakentamistapaohje ovat olleet nähtävillä (MRL, MRA) 9.9. – 8.10.2020 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille, ja asiasta on pyydetty lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Vantaan Energia Oy:ltä, Caruna Oy:ltä, Telia Oyj:ltä ja Järvenpää-Seura ry:ltä. Asiasta on saatu neljä lausuntoa ja neljä mielipidettä, jotka ovat lyhentämättöminä oheismateriaalina. Lyhennelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen vastineet on asemakaavaselostuksen liitteenä ja oheismateriaalina.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää rakennetut kiinteistöt 186-1-147-1, 186-1-147-27 ja 186-1-147-28 sekä autosäilytyspaikkojen korttelialueen 186-1-147-15 ja osan Tupalantien katualueesta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialue kiinteistöllä 186-1-147-27 muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku VIII. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa. Muiden kiinteistöjen kaavamerkintöjä ja -määräyksiä päivitetään.

Asemakaavan toteuttamisella on merkittävät vaikutukset keskustan kaupunkikuvaan, kun nykyisen kaksikerroksisen liike- ja toimistotalon tilalle rakennetaan asuinkerrostalo. Katutasoon Venny Soldaninraitin varteen tulee rakentaa näyteikkunallista liike-, toimisto-, palvelu- tai asukkaiden yhteistilaa. Rakennusala käsittää tontin pohjoisosan, jolloin rakennus voidaan rakentaa kiinni Venny Soldaninraitin, pysäköintialueen ja viereisen kerrostalotontin rajoihin. Kerrostalojen välinen piha-alue on osoitettu istutettavaksi leikki- ja oleskelualueeksi, jonka yhteiskäyttö edellyttää kiinteistöjen välistä sopimusta.

Ajoyhteys Tupalantie 7a tontille on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti viereiseltä pysäköintialueelta, jolle on ajo Tupalantieltä ja Mannilantieltä. Uudisrakennuksen pysäköintipaikat on suunniteltu tontille sekä sopimusten mukaan viereisille kiinteistöille. Autopaikkamitoitus on asemakaavojen pysäköintinormituksen suunnitteluohjeiden mukainen.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Asemakaavaan laaditaan maankäyttösopimus, joka valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. hyväksyä kiinteistöjä 186-1-147-1, 186-1-147-15, 186-1-147-27 ja 186-1-147-28 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021) ja rakentamistapaohjeen (päivätty.27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021),

2. asettaa asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti ja

3. pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry:ltä ja Carunalta.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 18.05-18.15.

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus ja rakentamistapaohje ovat olleet julkisesti nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti 10.3. – 8.4.2021 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään kaupungin verkkosivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asiasta on saatu lausunto Caruna Oy:ltä sekä yksi muistutus. Lyhennelmät lausunnosta ja muistutuksesta sekä kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä. Muistutus ja lausunto sekä hankkeen viitesuunnitelma ja autopaikkaselvitys ovat oheisaineistona. Kaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimus valmistellaan erilisenä asiana hyväksymiskäsittelyyn.

Asemakaavakarttaan ja rakentamistapaohjeeseen ei ole tehty muutoksia palautteen johdosta. Asemakaavakarttaan on tehty teknisiä tarkistuksia ja asemakaavaselostusta on täydennetty. Tarkistukset eivät edellytä asemakaavaehdotuksen uutta nähtävillepanoa.

Ehdotus

Esittelijä

Juhana Hiironen, Maankäyttöjohtaja, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

1. Hyväksyä kiinteistöjä 186-1-147-1, 186-1-147-15, 186-1-147-27 ja 186-1-147-28 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen (kaavakartta, päivätty 27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021 ja selostus, päivätty 8.1.2021, tarkistettu 8.2.2021 ja 10.5.2021) ja rakentamistapaohjeen (päivätty.27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021),

2. Esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kiinteistöjä 186-1-147-1, 186-1-147-15, 186-1-147-27 ja 186-1-147-28 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 8.1.2021, tarkistettu 20.4.2021 ja selostus, päivätty 8.1.2021, tarkistettu 8.2.2021 ja 10.5.2021) sekä kiinteistöä 186-1-147-27 koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021).

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta 20.52021 § 59

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kiinteistöjä 186-1-147-1, 186-1-147-15, 186-1-147-27 ja 186-1-147-28 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 8.1.2021, tarkistettu 20.4.2021 ja selostus, päivätty 8.1.2021, tarkistettu 8.2.2021 ja 10.5.2021) sekä kiinteistöä 186-1-147-27 koskevat rakentamistapaohjeet (päivätty 27.8.2020, tarkistettu 8.2.2021).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.