Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vihertöiden yksikköhintaurakka 2020-2022,hankinta 

JARDno-2019-2151

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelija / lisätiedot

kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere ja projektipäällikkö Marja-Liisa Tiensuu

Järvenpään kaupunki on julkaissut Viherrakentamisen yksikköhintaurakka 2020-2022 nimisen kansallisen hankintailmoituksen Hilma-julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (ilmoituksen numero2020-038914).

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue on kaupungin oman rakentamisen vihertyöt ja toinen osa-alue on kunnossapidolliset vihertyöt.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu,että sopimus on kaksi vuotinen. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) erikseen päätettävällä optiovuodella vuosi kerrallaan. 

Määräaikaan 09.03.2020 klo 16:00 mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

- Viherpalvelut Hyvönen Oy osa-alueeseen kaupungin oman rakentamisen vihertyöt
- Potentiel Oy osa-alueisiin kaupungin oman rakentamisen vihertyöt ja kunnossapidolliset vihertyöt
- Lassila Tikanoja Oyj osa-alueisiin kaupungin oman rakentamisen vihertyöt ja kunnossapidolliset vihertyöt
- Allium Oy osa-alueisiin kaupungin oman rakentamisen vihertyöt ja kunnossapidolliset vihertyöt

Tarjoajien soveltuvuus

Tarjouspyynnössä oli edellytetty tarjoajien soveltuvuuden toteamiseksi, että tarjoajien on toimitettava tarjouksen liitteenä tarjouspyynnössä luetellut soveltuvuutta osoittavat asiakirjat ja/tai selvitykset. 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuustarkistus tehtiin sekä tarjouspyynnön muotoseikkojen että tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten täyttymisen osalta. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouspyynnössä hankinnan ratkaisuperusteeksi oli ilmoitettu halvin hinta. Laatu oli otettu huomioon tarjouspyynnössä asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa, palvelun vähimmäisvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa sekä hankintasopimuksen ehdoissa. Tarjousten vertailu on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että puitejärjestelyyn valitaan molempiin osa-alueisiin enintään viisi (5) urakoitsijaa, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Tilaukset puitesopimuksen sisällä tehdään etusijajärjestyksessä. Mikäli tilaajan arvio rakentamiskohteen arvosta on yli 30 000 euroa, hankinta minikilpailutetaan puitesopimuksen sisällä kokonaishintaiseksi urakaksi

Tarjousvertailun mukaisesti osa-alueessa 1 kaupungin omajohtoisen rakentamisen vihertyöt etusijajärjestys on seuraava:

1. Lassila Tikanoja Oyj
2. Viherpalvelut Hyvönen Oy 
3. Allium Oy 
4. Potentiel Oy 

Osa-alueessa 2, kunnossapidolliset vihertyöt etusijajärjestys on seuraava:

1. Lassila Tikanoja Oyj
2. Allium Oy 
3. Potentiel Oy 

Sopimus allekirjoitetaan kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen sitovuus syntyy kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjan.

Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudelle mukaan lukien optiokaudet on noin 1 520 000,00 euroa (alv 0%).

Voittaneen tarjouksen vertailuhinta osa-alueessa 1 kaupungin oman rakentamisen vihertyöt on 276 670,00 euroa (alv 0%) ja osa-alueessa 2 kunnossapidolliset vihertyöt on 163 670,00 euroa (alv 0%). Vertailuhinta ei ole hankinna kokonaisarvo vaan urakka on yksikköhintaurakka ja työt laskutetaan mittauspöytäkirjojen ja toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Toimivalta

Kaupunkikehityslautakunnan päätös 19.12.2019 § 94 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimivallat ja viranhaltijoiden päätösvalta liite ratkaisuvaltarajat kohta 5. 

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1.  valita Järvenpään kaupungin puitesopimuskumppaneiksi hankinnan kohdetta toimittamaan hintavertailun lopputuloksen mukaisesti etusijajärjestyksessä seuraavasti:

Osa-alueessa 1, kaupungin omajohtoisen rakentamisen vihertyöt

1. Lassila Tikanoja Oyj
2. Viherpalvelut Hyvönen Oy 
3. Allium Oy 
4. Potentiel Oy 

Osa-alueessa 2, kunnossapidolliset vihertyöt:

1. Lassila Tikanoja Oyj
2. Allium Oy 
3. Potentiel Oy 

2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
3. että puitesopimukset allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on lainvoimainen, puitesopimus sitoo kaupunkia vasta kun molemmat osapuolet ovat puitesopimuksen allekirjoittaneet
4. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan allekirjoittamaan puitesopimukset
5. valtuuttaa kaupunkitekniikan johtajan päättämään optiokausien käyttämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset