Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen hyvittäminen poikkeustilanteessa

JARDno-2020-768

Valmistelija

  • Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja, mikko.makela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmakuista säädetyn lain 9 §: mukaan kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Tästä poiketen, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Valtioneuvosto on valmiuslain käyttöönottoon liittyen antanut 17.3. asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista. Asetuksen 2 §:n mukaan Kunta voi luopua varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Valmiuslaki on 17.3. annetun käyttöönottoasetuksen nojalla voimassa 18.3-13.4.2020. Valtioneuvosto on suositellut, että kaikki ne huoltajat, jotka pystyvät hoitamaan lapsensa kotona tänä aikana, menettelevät niin. Lisäksi valtioneuvosto on esittänyt toivomuksen, että varhaiskasvatuksen järjestäjät eivät perisi varhaiskasvatusmaksuja tältä ajalta. Mainitulle ajalle varhaiskasvatuksen toimintapäiviä tulee yhteensä 17 päivää.

Perheiden tilanteen kannalta on perusteltua, että poikkeustilan ajalta varhaiskasvatusmaksuja ei Järvenpäässä peritä kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta niiltä päiviltä, kun perheet eivät tuo lapsiaan kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Hyvittäminen tehdään niin, että kunkin valmiuslain voimassaolon ajalta kunkin kuukauden maksussa hyvitetään niiden toimintapäivien määrä, kun lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu.

Yhden kuukauden asiakasmaksukertymä on noin 280 000 euroa. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän ennakoidaan olevan poikkeusajalla noin 15  % lasten kokonaismäärästä. Mikäli hyvityskäytäntöä muutetaan esitetyn mukaisesti, arvioidaan vaikutuksen olevan asiakasmaksukertymään olevan noin 170 000 euroa nyt ilmoitetun poikkeustilan ajalta.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valmiuslakiin liittyvien varhaiskasvatuksen järjestämisvelvoitetta rajaavien asetusten voimassaolon aikana varhaiskasvatusmaksuja ei peritä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa niiltä päiviltä, kun lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolosta on etukäteen ilmoitettu.

 

Käsittely

Tiia Lintula ja Jarno Hautamäki poistuivat ilmoittaen esteellisyydestä. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentin kohta 3. 

Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että mahdollisuus yksityisen päivähoidon asiakasmaksujen hyvittämiseen selvitetään ja asia tuodaan päätöksentekoon viipymättä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten täydennettynä, että mahdollisuus yksityisen päivähoidon asiakasmaksujen hyvittämiseen selvitetään ja asia tuodaan päätöksentekoon viipymättä. 

Tiedoksi

vs. palvelualueen johtaja, varhaiskasvatussihteerit, varhaiskasvatuksen aluepäälliköt, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, viestintä