Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Oikaisuvaatimus ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 13.12.2019 § 302

JARDno-2019-3447

Valmistelija

  • Kauko Kallio, tiemestari, kauko.kallio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ylläpidon rakennuttajapäällikön päätöksestä 13.12.2019 §  302 autovahinko Vehnätien ja Vanhan Valtatien risteyksessä 8.11.2019 on esitetty oikaisuvaatimus 16.12.2019. Oikaisuvaatimus on toimitettu määräajassa muutoksenhakuohjeiden mukaisesti 14.12.2019 - 4.1.2020 välisenä aikana.

Oikaisuvaatimuksessä esitetään, että kuopat olisivat olleet lähialueilla asuvien ihmisten tiedossa noin 3 - 4 viikon ajan, joka on kohtuuton aika kunnossapitotoimille. Vahingon kärsinyt ei itse tiennyt kuoppien olemassaoloa, koska ajoi tiellä vain satunnaisesti n.1 krt/ vuosi. Yksi hylkäysperusteista oli se, ettei kaupunki ole velvollinen vuorokautiseen tievalvontaan.

Oikaisuvaatimuksen esittäjä vaatii kaupunkia korvaamaan ajoneuvoon kohdistuneet vahingot, yhteensä 711,61€.

Vastine

Järvenpään kaupunki on alueurakkasopimuksella siirtänyt katujen kunnon jatkuvan seuraamisen alueurakoitsijan hoidettavaksi. Alueurakkasopimuksen mukaan urakoitsija on velvollinen tekemään  ja dokumentoimaan katualueiden järjestelmälliset tarkastukset 1-3 lk katualueilla kerran viikossa. Kaupungin alueurakoitsija Alltime Oy on toimittanut vastineen alueurakkasopimuksen/urakkaohjelman kohdan 3.1.1 mukaisista ( Urakkaan kuuluvat  tehtävät ) tiestötarkastuksista vahingon ajankohdalta. Vastineessa todetaan, että tiestötarkastuksissa 31.10.2019 ja 11.11.2019 Vehnätien ja Vanhan Valtatien risteysalueella ei  todettu asfaltissa olevan vaurioita. Saadun selvityksen perusteella kaupungin ei voida katsoa laiminlyöneen kunnossapitovelvollisuuttaan. Tieliikennelain 23§:n mukaisesti ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Tieliikennelain 3§:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tieliikennelain säännökset tulevat sovellettaviksi, kun kyse on liikenteestä tiellä. Vahinkoalue on yleistä katualuetta, jolla tapahtuvaan liikenteeseen sovelletaan tieliikennelain säännöksiä.

Kadunpitäjä ei ole saanut muita palautteita tien kunnosta vahinkopaikalta vahingon ajalta. Ainoa ilmoitus on tullut vahingon kärsineeltä 14.11.2019.

Ylläpidon rakennuttajapäällikkö on päätöksessään 13.12.2019 § 302 katsonut, ettei vahingon ole voitu katsoa aiheutuneen kaupungin tahallisuudesta eikä tuottamuksesta. Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella tehtyä päätöstä olisi syytä muuttaa. Kaupungin tiemestari on tarkastanut vahinkopaikan 18.11.2019 jolloin paikkaamattomia kuoppia ei ollut.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä selosteessa olevaan perustuen hylätä ylläpidon rakennuttajapäällikön 13.12.2019 § 302 päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset