Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2019

JARDno-2020-204

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten osalta kuntakohtaiset toteumatiedot saadaan kuntiin viikon 5 lopussa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on 4,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta on Konsernipalveluissa, Kaupunkikehityksessä ja Hyvinvoinnin palvelualueella ja ylitystä Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa.
 • Keusoten kulut on arvioitu joulukuussa annetun talousarvioennusteen mukaisesti, mikä ylittää muutetun talousarvion 4,5 Me.
 • Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäävät muutetusta talousarviosta noin 1 Me.

Vuosikate vuodelta 2019 on alustavan ennusteen perusteella noin -3,9 Me, kun se edellisenä vuonna oli 10,2 Me.

 • Verotulot kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta, mutta jäivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Joulukuun tilitykset ylittivät odotukset ja toteuma ylittää muutetun talousarvion 1,85 miljoonalla eurolla. 
 • Valtionosuudet kasvoivat 6,3% edellisvuotisesta ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 190 te muutettua talousarviota parempina.

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 23,6 Me, mikä on 1,9 Me talousarviota vähemmän. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahasto.

Kirjanpidon tämänhetkisen toteumatilanteen perusteella tilikauden alijäämä on 237te muutettua talousarviota heikompi ja yhteensä -27,3 miljoonaa euroa. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 8,7 Me talousarviota pienempinä ollen noin 46,9 Me. Isoimmat alitukset ovat talonrakennuksessa 2,5 Me ja kunnallistekniikassa 2,8 Me.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 182,9 Me, mikä tarkoittaa 4184 euroa/asukas. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 47,2 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 300 asukkaalla.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

 

Käsittely

Vt. talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli tilinpäätöksen valmistelutilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2020. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämä on alustavien tilinpäätöstietojen mukaan -232,5 miljoonaa euroa, mikä on 9,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa ja Kaupunkikehityksessä. Sen sijaan Hyvinvoinnin palvelualueella, Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa määräraha ylittyi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu määräraha ylittyi 9,1 miljoonalla eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäivät merkittävästi aikaisempien vuosien ennätystasoista. Nettomyyntivoittoa kertyi 4,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot olivat yli 10,1 miljoonaa euroa. 

Verotuloja kertyi vuoden aikana 193,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta. Verotulot jäivät kuitenkin selvästi alkuperäisestä talousarviosta, mutta joulukuun tilityksistä johtuen toteuma ylitti muutetun talousarvion 1,85 Me. 

Valtionosuuksia kertyi 29,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 6,3% edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 

Rahoitustuottoja ja kuluja kertyi 0,74 Me ja toteutuivat noin 110 te muutettua talousarviota parempina. 

Vuosikate vuodelta 2019 painui negatiiviseksi ollen alustavien tilinpäätöstietojen mukaan noin -8,8 Me eli -202 euroa/asukas. Edellisenä vuonna vuosikate oli 10,2 Me eli 236 euroa/asukas.  

Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin vuoden aikana noin 23,7 Me, mikä on 1,9 Me talousarviota vähemmän. Summa sisältää 4,7 miljoonaa euroa alaskirjauksia puretuista rakennuksista ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) peruspääoman alentamisesta johtuen. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahasto.

Tilikauden alijäämä on alustavien tilinpäätöstietojen mukaan -32,2 Me, mikä on 5,1 Me muutettua talousarviota heikompi. Alkuperäinen talousarvio oli 26 tuhatta euroa ylijäämäinen. 

Investoinnit ja rahoituslaskelma

Kaupungin investointimenot olivat 53,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit 47,2 Me toteutuivat edellisvuotista matalampina ja alittivat myös talousarvion 8,4 miljoonalla eurolla. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan lainalla tulorahoituksen jäädessä riittämättömäksi kattamaan edes varsinaisen toiminnan kuluja.

Alustavien tilinpäätöstietojen mukainen lainamäärä vuoden lopussa oli noin 191,9 Me, mikä asukaskohtaisesti tarkoittaa 4.389 euroa. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 56,2 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 300 asukkaalla.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi alustavat tilinpäätöstiedot. 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja esitteli alustavia tilinpäätöstietoja.

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava 4 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä. Kuntalain 113 § 1 mom. mukaan kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittava 3 kk:n kuluessa tilivuoden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 on valmis luovutettavaksi tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 25.5.2020.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelmien riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

TULOSLASKELMA

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämä on -232,6 miljoonaa euroa, mikä on 9,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa ja Kaupunkikehityksessä. Hyvinvoinnin palvelualueen talous toteutui budjetoidun mukaisesti ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa määräraha ylittyi. Sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu määräraha ylittyi 9,1 miljoonalla eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot jäivät merkittävästi aikaisempien vuosien ennätystasoista. Nettomyyntivoittoa kertyi 4,5 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot olivat yli 10,1 miljoonaa euroa. Nettomyyntivoitot jäivät alkuperäisestä talousarviosta 9,9 miljoonaa euroa, mikä johtui Alhotien kaavavalituksesta ja yritystonttikaupan hidastumisesta sekä Perhelän kauppojen siirtymisestä tuleville vuosille.  

Verotuloja kertyi vuoden aikana 193,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,2 % edellisvuotisesta. Verotulot jäivät kuitenkin selvästi (6,7 miljoonaa euroa) alkuperäisestä talousarviosta, mutta joulukuun tilityksistä johtuen toteuma ylitti muutetun talousarvion 1,85 Me. Tuloveroprosentti oli vuonna 2019 19,75%.

Valtionosuuksia kertyi 29,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 6,4 % edellisvuotisesta. Valtionosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 

Rahoitustuottoja ja kuluja kertyi 0,74 Me ja toteutuivat noin 110 te muutettua talousarviota parempina. Kaupungin lyhytaikaiset kuntatodistuslainat konvertoitiin vuoden aikana pitkäaikaisiksi lainoiksi, minkä seurauksena rahoitustuotot lyhyen rahan negatiivisista koroista pienenivät ja vastaavasti korkokulut lainoista kasvoivat. 

Vuosikate vuodelta 2019 painui negatiiviseksi ollen noin -8,8 Me eli -202 euroa/asukas. Edellisenä vuonna vuosikate oli 10,2 Me eli 236 euroa/asukas.  

Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin vuoden aikana noin 23,7 Me, mikä on 1,9 Me muutettua talousarviota vähemmän. Summa sisältää 4,7 miljoonaa euroa alaskirjauksia puretuista rakennuksista ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) peruspääoman alentamisesta. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä kaupungintalon alaskirjausta, minkä lisäksi Kuvesin arvonalennuksesta 877te pystyttiin kattamaan purkamalla 2010-luvun alussa tehty arvonkorotusrahasto.

Tilikauden alijäämä on -32,2 Me, mikä on 5,2 Me muutettua talousarviota heikompi. Alkuperäinen talousarvio oli 26 000 euroa ylijäämäinen. 

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Toimintakertomukseen on kirjattu, että kaupunginhallitus esittää tilikauden alijäämän -32 244 320,62 euroa vähentämistä edellisten tilikausien ylijäämästä.

RAHOITUSLASKELMA

Kaupungin investointimenot olivat 53,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit 47,1 Me toteutuivat edellisvuotista matalampina ja alittivat myös talousarvion 8,5 miljoonalla eurolla. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan lainalla. Lainaa otettiin myös toimintamenojen kattamiseksi. 

TASE

Kaupungin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 358,4 Me. Taseen loppusumma on kasvoi 18,0 Me edellisen vuoden taseeseen (340,4 Me) verrattuna.

Taseen kertynyt ylijäämä on tilikauden alijäämäkirjauksen jälkeen 9,7 Me eli 221 euroa/asukas. Vuonna 2018 ylijäämää oli 41,9 miljoonaa ja 966 euroa asukasta kohden.  

Lainamäärä vuoden lopussa oli noin 191,9 Me, mikä asukaskohtaisesti tarkoittaa 4.389 euroa. Edellisen vuoden lopussa asukaskohtainen lainamäärä oli 3.125 euroa. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 56,2 Me. 

KONSERNI

Konsernilaskelmissa on otettu huomioon tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt. Olennaisimmat huomioidut tytäryhtiöt ovat Järvenpään Mestariasunnot Oy, Mestaritoiminta Oy, Koy Järvenpään Terveystalo ja Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy.

Koko kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä oli -31,0 Me. 

Koko konsernin tasearvo 31.12.2019 oli 584,2 Me. Tasearvo kasvoi edellisvuotisesta 33,4 Me.

Konsernin lainakanta oli yhteensä 400,8 Me ja asukasta kohden 9.170 euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 58,0 miljoonalla eurolla vuodesta 2018 kaupungin lainanotosta johtuen. Asukaskohtainen lainamäärä vuotta aiemmin oli 7.898 euroa.

Konsernitaseen kertynyt ylijäämä kääntyi vuoden aikana alijäämäiseksi ollen vuoden loppua -6,1 Me eli -140 euroa/asukas. Kriisikuntakriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa.

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 301 asukkaalla.

RISKIKARTOITUS

Riskienhallintatoimenpiteet on dokumentoitiin osana vuoden 2019 talousarviota, ja niiden toteutumisesta on sovittu raportoitavan osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Raportointi sisältää kokonaisarvion vuoden 2019 merkittäviksi arvioiduista riskeistä ja niiden hallinnan toimenpiteistä sekä toimenpiteiden tuloksellisuudesta.

Vuoden 2019 toimintakertomusten yhteydessä tehdyt, lautakuntien käsittelemät riskienhallintatoimenpiteiden arvioinnit on koostettu pykälän liitteeksi.  

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
 3. oikeuttaa Konsernipalvelut tekemään tasekirjaan tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä
 4.  esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että -32 394 372,10 euron tuloksesta tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 150 051,48 euroa ja vuoden 2019 alijäämä 32 244 320,62 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.
 5. päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä tilinpäätöksen liitteen mukaisen vuoden 2019 riskienhallintatoimenpiteiden arviointiraportin. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Oikeutetaan talousjohtaja tekemään asiakirjaan teknisluonteisia muutoksia.

Tiedoksi

KV