Kaupunginhallitus, kokous 31.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Alueellisen vaativan erityisen tuen ja ALVA – oppilas- ja opiskelijahuollon kuntayhteistyössä Kalliomaan koulussa

JARDno-2020-785

Valmistelija

  • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Pornainen kunta ja Tuusulan kunta sekä Keski-Uudenmaan sote ja HYKS - lasten -ja nuorisopsykiatria ovat valmistelleet yhteistyössä vaativan erityisen tuen ja ALVA-oppilashuollon järjestämisestä. Toimintaa on suunniteltu yhteistyössä vuosina 2016-2018 osana Uusimaan lasten ja nuorten perhepalveluiden (LAPE) kehittämistä. Toimintaa on pilotointi lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020. Uutta toimintaa on arvioitu monipuolisesti ennakkoon LAPE-hankkeessa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Pilotoinnin jälkeen toimijat ovat päättäneet kolmen lukuvuoden mittaisesta kuntayhteistyön mallista. Tulevan kolmivuotiskauden aikana tehdään suunnitelma toiminnan vakinaistamisesta, johon liittyy tulevaisuuden koulun tilaratkaisut.

Tuusulan kunta toimii koordinoivana kuntana ja hallinnoi ja ylläpitää palvelua yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ylikunnallisesti ALVA-toimintaa seuraa ja ohjaa ohjausryhmä, jossa on johtotason edustukset kuntien opetustoimista, lasten- ja nuorisopsykiatriasta sekä Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymästä. Tuusulan kunnan sivistysjohtaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Kustannukset vaativan erityisen tuen järjestämisestä ja ALVA-oppilashuollosta on määritelty yhteistyösopimuksessa. Oleellisista muutoksista päätetään ALVA-ohjausryhmässä.

Kalliomaan koulun palvelut

Kalliomaan koulu on avohoidollinen vaativaa erityistä tukea järjestävä koulu, jonka oppilaat ovat HYKS-lastenpsykiatrian ja HYKS-nuorisopsykiatrian avohoidon potilaita Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärveltä, Pornaisista ja Tuusulasta. Kalliomaan koulu sijaitsee Tuusulan Kellokoskella. Koulussa on oppilaspaikkoja sekä pitkäaikaiseen lukukauden / -vuoden kestävään opiskeluun sekä lyhyempiä jaksoja koulunkäyntikykyä tukevaan ja arvioivaan opetukseen. Oppilaspaikat on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden koulukäynti on omassa koulussa joko kokonaan keskeytynyt tai oppilas on muuten vaarassa pudota koulujärjestelmän ulkopuolelle. Vaikka oppilas opiskelee Kalliomaan koulussa, hän säilyy hallinnollisesti lähettävän koulun oppilaana ja oppilas kirjataan tilastointipäivänä kotikuntansa koulun oppilaaksi ja kotikunnat saavat valtionosuudet.

Toimiva yhteistyö ja samansuuntainen työskentely hoidon kanssa ovat Kalliomaan koulun toiminnan kulmakiviä. Vaativan erityisen tuen opetus on kuntouttavaa opetusta. Kaikessa koulun toiminnassa tähdätään Kalliomaan koulun jälkeiseen elämään ja annetaan oppilaille keinoja, tietoja ja taitoja tulevaisuutta varten.

Kalliomaan koulu tarjoaa konsultaatiopalveluita sopimuskuntien perusopetuksen oppilaille alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA-tiimi) kautta huoltajan ja oppilaan suostumuksella. Oppilashuolto- ja konsultaatiopalveluista vastaavaan ALVA-tiimiin kuuluu kaksi konsultoivaa erityisluokanopettajaa, koulupsykologi, koulukuraattori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. ALVA-tiimi osallistuu alueen vaativan erityisen tuen luokkien yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. ALVA-tiimi vastaa myös Kalliomaan koulun oppilaiden oppilas- ja opiskeluhuollosta.

ALVA-tiimi on pyydettäessä perusopetuksen käytettävissä koulunkäyntiongelmien selvittelyssä. Konsultaatiopyyntö voi tulla koulujen opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön lisäksi lasten- tai nuorisopsykiatrian puolelta. ALVA-tiimi jalkautuu koulun oppilas- ja opiskeluhuollon rinnalle. Konkreettisia työmuotoja ovat muun muassa luokkahavainnointi, hoito-, koulu- ja verkostopalavereihin osallistuminen, oppilaan koulunkäynnin yksilöllisen tuen suunnitteleminen yhdessä oman koulun henkilökunnan kanssa ja oppilaan ja huoltajan tapaaminen sekä konsultaation antaminen koulun vaativan erityisen tuen ja oppilashuollon kehittämiseen. 

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

TL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä Kalliomaan koulun vaativan erityisen tuen ja ALVA - oppilashuollon kuntayhteistyösopimuksen. 
  2. valtuuttaa vs. palvelualuejohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset