Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Sosiaaliasiamiehen selvitys toiminnasta sekä sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä Järvenpäässä vuonna 2016

JARDno-2017-1121

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yleistä

Sosiaaliasiamiespalvelut kuuluvat kunnan lakisääteisiin palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain perusteella (812/2000, 24 §). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutusasioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimia niiden edistämiseksi sekä seurata asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtävään kuuluu myös vuosittaisen selvityksen antaminen kunnanhallitukselle.

Järvenpään kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Tuusulan kunnan osana toimivasta Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksiköstä. Sosiaaliasiamiespalveluiden lisäksi Järvenpää ostaa yksiköstä holhoustoimen yleisen edunvalvojan tehtävät, talous- ja velkaneuvonnan sekä potilasasiamiestoiminnan. Järvenpään sosiaaliasiamiehenä toimii vs. asiamies Arto Nätkynmäki.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 perustuu pääosin valtakunnalliseen tilastointimalliin, jonka mukaan yhteydenotot tilastoidaan asiatapahtumina. Sosiaaliasiamiehen omien havaintojen ja tilastojen lisäksi raporttiin on kerätty sosiaalihuollosta vastaaville viranhaltijoille lähetetyn kyselyn tuloksia. Viranhaltijoille esitetyt kysymykset vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Vuodelta 2016 tilastoitiin Järvenpäästä sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia 16 ajalla 1 - 8 / 2016 (2015: 51, 2014: 50). Sosiaaliasiamies selittää syyksi vähäisiin asiakastapahtumiin sosiaaliasiamiehen tehtäväjärjestelyyn liittyneestä sijaisjärjestelystä, sen aiheuttamasta aiempaa huonommasta tavoitettavuudesta ja tilastoinnin epätäydellisyydestä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan 20.9.2017 § 15 ja Lasten ja nuorten lautakunta kokouksessaan 26.9.2017 § 15  ovat käsitelleet sosiaaliasiamiehen selvitystä.

Poimintoja lautakuntien käsittelystä

Sosiaaliasiamies kannustaa Järvenpään kaupunkia harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemusten kautta seuraamaan miten Kelan omaksuma käytäntö asumiskustannusten huomioinnista mahdollisesti heijastuu asiakkaiden harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemuksiin ja tarvittaessa keskustelemaan asiasta Kelan kanssa. Sosiaaliasiamies suosittelee, että vammaispalveluissa kolmen kuukauden käsittelyajan ylittyessä määräajan ylittymisen syyt kirjataan ja näitä syitä sopivaksi arvioiduin sisäisen valvonnan keinoin seurataan. Lisäksi sosiaaliasiamies haluaa korostaa nuorten parissa tehtävän työn tärkeyttä.

Sosiaaliasiamies painottaa selvityksessä moneen otteeseen talousarviosta päättävien luottamushenkilöiden sekä asiaa valmistelevien viranhaltioiden vastuusta ja velvollisuudesta mitoittaa riittävät voimavarat laissa säädettyjen järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvien sosiaalihuollon palveluiden toteuttamiseksi tarvetta vastaavaksi ja laissa säädettyjen käsittelyaikojen määräajoissa pysymiseksi.

Sosiaaliasiamies kehottaa erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun palveluntarvetta ennakoitavan tulevan vuoden talousarviota laadittaessa aikaisempaa paremmin ja varaamaan tarvetta vastaavat määrärahat jo alkuperäiseen talousarvioon. Sosiaaliasiamies kiinnittääkin huomion aikaisempien vuosien tavoin talousarviosta päättävien luottamushenkilöiden ja asiaa valmistelevien viranhaltijoiden velvollisuuteen mitoittaa riittävät voimavarat, jotta laissa käsittelylle säädettyjen määräaikojen velvoittavuus jokaisessa yksittäistapauksessa voidaan turvata. Palvelujen myöntämiskäytäntöjä ei ole kuitenkaan jouduttu muuttamaan kesken talousarvion. Lisäksi sosiaaliasiamies kiinnittää huomion viranhaltijoiden ja työntekijöiden poissaoloihin varautumiseen sijaisjärjestelyin, jotta poissaolot eivät ole esteenä laissa säädettyjen määräaikojen noudattamiselle. Näkökulmastamme sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on ollut entistä haastavampaa valtakunnallisten tiukentuneiden linjausten vuoksi.

Sosiaaliasiamiehelle tulevissa yhteydenotoissa nuorten osuus ei selvitysjaksolla ole ollut merkittävä. Tällä perusteella voidaan varovasti olettaa, että nuorten palvelut toimivat vähintään tyydyttävästi. Sosiaaliasiamies toteaa, että kaupungin vastaus Nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden kokonaisuudesta on laaja ja perusteellinen. Sosiaaliasiamies ei pidä tarkoituksenmukaisena tarkemmin arvioida palveluiden osia muuten kuin toteamalla kokonaisuus ilmeisen laajaksi. Lisäksi hän korostaa palveluiden koordinoinnin ja eheyden tärkeyttä, väliinputoamisten välttämistä sekä etsivän nuorisotyön ja etenkin ”rinnalla kulkemisen” merkitystä.

Sosiaalipalveluiden ”onnistuneisuuden” mittaaminen tai muu toteaminen on vaikeaa, etenkin nuorten kohdalla. Sosiaaliasiamies kiinnittää huomiota tarpeeseen jatkuvasti arvioida laajan nuorisopalveluiden kirjon oikeaa kohtaantoa ja vaikuttavuutta jatkuvan palvelukehityksen perustana.

Yleistä selvityksestä

Sosiaaliasiamies päättää selvityksen yleisluonteiseen huomioon kahdesta monilta sosiaaliasiamiehen asiakkailta välittyvästä seikasta. Ensinnäkin asiakkailla on usein vaikeuksia  ymmärtää saamansa päätöksen sisältöä ja toiseksi asiakkaan voi olla vaikea tietää kuka hänen  asiaansa hoitaa.

Sosiaaliasiamies painottaa selvityksessä moneen otteeseen talousarviosta päättävien luottamushenkilöiden sekä asiaa valmistelevien viranhaltioiden vastuusta ja velvollisuudesta mitoittaa riittävät voimavarat laissa säädettyjen järjestämisvelvollisuuden piirin kuuluvien sosiaalihuollon palveluiden toteuttamiseksi tarvetta vastaavaksi ja laissa säädettyjen käsittelyaikojen määräajoissa pysymiseksi.

Lautakuntien lausunnot

Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Lasten ja nuorten lautakunta esittävät kaupunginhallitukselle, että kummallakaan lautakunnalla ei ole lausuttavaa sosiaaliasiamiehen selvitykseen vuodelta 2016.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen 2016 tiedoksi
  • todeta, että Järvenpään kaupungilla ei ole lausuttavaa selvityksestä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaaliasiamies

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

 

Käsitellyt asiat