Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kyrölän koulun moduulikoulun hankinnan valmistelun käynnistäminen

JARDno-2017-1732

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kyrölän koulun moduulikoulun hankinnan valmistelun käynnistäminen

Kyrölän koulu

Kyrölän koulussa on ulkopuolisen asiantuntijan laatiman raportin mukaan (FCG 2017, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Kyrölän koulu, Järvenpää) vakavia sisäilmaongelmia, joiden perusteella terveysvalvonta on edellyttänyt osan tilojen käytöstä poistoa ja mittavia korjaustoimenpiteitä koko rakennukseen. Asiantuntijan laatiman korjaustapaehdotuksen (FCG 2017, Kyrölän koulu, korjaustapaehdotus) mukaan Kyrölän kouluun tulee tehdä 2,5 milj. euron rakennekorjauksia, jotta rakennus saadaan teknisesti toimivaksi. Korjauksiin liittyy merkittävä riski siitä, että rakennusta ei saada toimivaksi. Tällä korjauksella saavutettaisiin parhaimmillaan n. 10 -15 vuoden elinkaari. Näiden korjauksen jälkeen rakennuksen taloteknisiin järjestelmiin ja toiminnallisiin osiin (tilaratkaisut, kalustus, ICT) jää merkittävä korjaustarve ja koulu tulisi joka tapauksessa peruskorjata tai – parantaa, mikäli rakennukselle tavoitellaan pitkää, yli 15 vuoden elinkaarta. Peruskorjauksen kustannusarvio on yli 8 M€ (Kiinteistöallianssi 2017). Kohteeseen jäisi peruskorjauksen jälkeenkin kohonnut sisäilmariski. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 2017, Kyrölän koulun terveydellisten olosuhteiden valvonta/asiakirjatarkastus), on 29.8.2017 kirjatussa tarkastuskertomuksessa ilmoittanut, että ”tarvittavat korjaustoimenpiteet terveyshaitan poistamiseksi tulee tehdä mahdollisimman pian.”.   

Toinen riippumaton asiantuntija (Sweco 2017, asiantuntijalausunto Kyrölän koulun käytettävyydestä) on antanut FCG:n korjaussuunnitelman pohjalta lausunnon, jonka mukaan rakennusta ei ole taloudellisesti järkevää korjata, vaan se tulisi korvata uudisrakennuksella.

Kyrölän koulu voidaan korvata kokonaan n. 200 oppilaan ja 20 esiopetuksen oppilaan moduulikoululla. Tässä vaihtoehdossa koululla ei ole käytössä liikuntasalia. Keittiön ja teknisen työn tilan toteuttamista arvioidaan yhdessä moduulitoimittajien kanssa. Moduulikouluratkaisun hinta on tämän hetken arvion mukaan 4,7 miljoonaa euroa (sis. keittiön, ilman keittiötä 4,5 miljoonaa euroa), jos se hankitaan kaupungin omistukseen.  Moduulikoulu voidaan toteuttaa myös leasing- tai vuokrausmallilla. Mikäli moduulikoulu on hankittu vuokramallilla, voidaan siitä luopua kun käyttötarvetta ei enää ole huomioiden hankinnassa asetetut reunaehdot.

Moduulikoulu tulisi tilata uutena, jolloin voidaan varmistua siitä, että se on sisäilmateknisesti toimiva. Rakennuksen tavoiteltu elinkaari on 20-30 vuotta. Rakennus voidaan toteuttaa ulkonäöllisesti lähes pysyvän ratkaisun laatuisesti. Myös toiminnalliset perusopetustilaratkaisut voidaan räätälöidä hyvin pitkälti tarpeiden mukaan.

Edellisen perustella esitetään, että Kyrölän koulun korvaavaa moduulikoulun hankintaa aletaan valmistella siten, että koulu olisi käytettävissä elokuun alussa 2018. Lopullinen hankintapäätös tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päätettäväksi. 

Kyrölän moduulikoulu on koko nykyisen Kyrölän koulun oppilasmäärän käytössä uuden JYK yhtenäiskoulun valmistumiseen saakka. Tämän jälkeen kiinteistön tiloja hyödynnetään pienten lasten kouluna (esiopetus ja 1-2 luokat) sekä varhaiskasvatuksen tiloina, kunnes mahdollinen Ainolan yhtenäiskoulu valmistuu. Moduulikoulusta voidaan myöhemmin siirtää osa myös muualle esim. koulujen pihalle esiopetuksen tiloiksi, jolloin saadaan nykyisistä päiväkodeista vapautettua tiloja pienempien lasten ryhmille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistöallianssille oikeuden aloittaa Kyrölän koulun korvaavan moduulikoulun hankinnan valmistelun siten, että rakennus on käytettävissä elokuun alussa 2018. Lopullinen hankintapäätös tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päätettäväksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

 

Käsitellyt asiat