Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kiinteistön 186-1-110-3 (vanha kaupungintalo) myyminen

JARDno-2017-1662

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehitys on talouden tasapainotusohjelman (KV 11.11.2013 § 82) periaatteiden mukaisesti selvittänyt luopumista eräiden kiinteistöjen omistuksesta. Nyt myytävä kohde ei ole tasapainotusohjelman mukaisessa myytävien kohteiden luettelossa mukana, mutta kohteen myynti Järvenpään Mestariasunnoille on ohjelman periaatteiden mukaista. Kohde ei kuulu kaupungin ydinkiinteistöihin. Kohde tulee säilymään välillisesti Järvenpään kaupungin omistuksessa ja kohteen vuokraamisen ja omistamisen periaatteisiin voidaan vaikuttaa omistajaohjauksen kautta.

Myytävä kohde on Järvenpään kaupungin 1. kaupunginosassa korttelissa 110 sijaitseva tontti nro 3 sekä tontilla oleva asuin- ja toimistokerrostalo. Kohde sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 6 (Mannilantie 4).

Tontin pinta-ala on 2939 m2. Tontti on maastoltaan tasainen, käyttöpihat on asfaltoitu, muu osa lähinnä nurmea.  Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Alue on voimassa olevan asemaakaavan mukaista asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-3).

Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut asuin- ja toimistokerrostalo. Rakennus on kolmekerroksinen, joista alin kerros on toimistotilaa. Rakennuksessa on lisäksi osin maanalainen kellarikerros.  Rakennuksen kerrosala on noin 2230 m2. Rakennus on harjakattoinen, kateaineena tiili, muuten pääasiallinen rakennusaine on betoni. Lämmitysmuoto on kaukolämpö. Rakennuksen ensimmäinen kerros käsittää toimistotiloja ja kaksi seuraavaa kerrosta yhteensä 14 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 51 m2 kaksiosta 100 m2 suuruiseen neliöön. Asuntojen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 890 m2. Asunnoissa ei ole huoneistokohtaisia saunoja. Lisäksi rakennukseen kuuluu kaksi autotallia sekä yleiset tilat. Yleisilmeeltään rakennus on kohtuullisessa kunnossa.

Huoneistot ovat Järvenpään kaupungin omistuksessa ja ne ovat vuokrattuja pääosin Järvenpään kaupungin työntekijöille. Vuoden 2016 arvioitu vuokratuotto on n. 111.500 €, eli 10,44 €/hm2.  Vuokran määrää voidaan pitää matalana.  Markkinavuokrat ovat alueella jonkin verran korkeammalla tasolla.

OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy LKV on arvioinut kiinteistön kauppa-arvomenetelmällä perustuen käytössä oleviin vertailutietoihin ja paikkakunnalla tapahtuvan kiinteistövälitystyön yhteydessä syntyneeseen markkinatietouteen. Asuntojen hintaa on arvioitu oletuksella, että ne myydään vapailla markkinoilla yksittäisin kaupoin.  Huomattavaa on, että mahdollinen myynti yksittäisin kaupoin kestää kauemmin, mutta toteutuva kauppahinta muodostuu korkeammaksi kuin yhdellä kaupalla myytäessä. Hintaseurantapalvelun tilaston mukaan vastaavien asuntojen toteutuneet neliöhinnat vaihtelevat 1.581 € - 2.521 € välillä.  Keskihinta on ollut 2.100 €/m2.  Arvioitava kiinteistö jää alle keskihinnan johtuen kohteen iästä, kunnosta ja varustetasosta. Ensimmäisen kerroksen toimistotilojen hinnaksi on arvioitu n. 150.000 €.

Yhteenlaskettu velaton kokonaisarvo koko kiinteistölle on laaditun arvion mukaan n. 1.650.000 €. Arvion tarkkuus on + / - 10 %.

Järvenpään Mestariasuntojen tarjous kohteesta on velattomana hintana 1.650.000 €. Tarjous perustuu siihen, että asuntojen vuokra pysyisi kohtuuhintaisena, asunnot olisivat ensisijaisesti kaupunkikonsernin työsuhdekäytössä ja kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakennuksen ensimmäisessä ja kellarikerroksessa toimivan perheoikeudellisen yksikön tilat vähintään 5 vuodeksi kaupantekopäivästä lukien. Nykyinen vuokrataso asunnoissa on 10,44 €/m2/kk ja perheoikeudellisessa yksikössä 11,54 €/m2/kk.

Kohteen myymistä on käsitelty talousjaoston kokouksessa 15.9.2016 § 35. Talousjaoston linjauksen mukaisesti esitetään kohteen myymistä Järvenpään Mestariasunnoille tarjouksen mukaisesti. Tarjous noudattaa OP-Kiinteistökeskus Uusimaa Oy LKV:n kohteesta 9.6.2016 laatimaa hinta-arviota. Järvenpään Mestariasuntojen hallitus on käsitellyt kauppaa ja todennut, että kiinteistön omistaminen tuottaa lisäarvoa omistajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hallintosäännön 8 §:n nojalla hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Järvenpään kaupunki myy kiinteistön 186-1-110-3 rakennuksineen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle 1.650.000 euron kauppahinnalla kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki sitoutuu vuokraamaan nyt myydyn rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa ja kellarikerroksessa sijaitsevat perheoikeudellisen yksikön käytössä olevat tilat vähintään 5 vuodeksi kaupantekopäivästä lukien.

Päätös sitoo kaupunkia 31.1.2018 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Järvenpään Mestaritoiminta Oy, Antti Nikkanen, Sirkku Huhtala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

 

Käsitellyt asiat