Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Keski- Uudenmaan Sote- kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus

JARDno-2017-1610

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 - 2017 kehittäneet Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on hyväksytty Keski- Uudenmaan sotehankkeen poliittisessa ohjausryhmässä 8.12.2016. Ohjausmallin tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista.

Kunnat ovat Keski- Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Perustetun kuntayhtymän tehtäviin eivät kuulu ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien terveydensuojelu, eläinlääkin tähuolto ja työterveyshuolto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulle kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut ja Eteva kuntayhtymän vastuulle kuuluvat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut.

Kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan perustettu ja sitä koskeva sopimus tullut voimaan 21.6.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle 1.1.2018.

Kuntayhtymän perustamiseen liittyvät myös vireillä oleva maakunta- ja sote-uudistus ja niiden myötä uudistettavat sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet, palvelut ja rahoitus. Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Keski- Uudenmaan sote- malli edesauttaa valtakunnallisen rakennemuutoksen tavoitteiden toteuttamista so pimuskuntien alueella. Yhteisen valmistelun ja toteuttamisen avulla edistetään rakennemuutoksen sujuvaa toteuttamista, alueen erityispiirteet huomioiden. Tarkoituksena on myös, että Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymä voi toimia alueyksikön prototyyppihankkeena Uudenmaan maakunnan tulevan toimintamallin rakentamisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus

Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi solmimassa sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden  järjestämisestä ja tuottamisesta. 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, miten kuntayhtymä hoitaa perussopimukse mukaiset tehtävät yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa. Järjestämisvastuuseen kuuluu, että kuntayhtymä voi tuottaa palvelut oman organisaationsa avulla tai hankkimalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta. Sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän roolista palveluiden järjestäjänä ja kuntien roolista niiden tuottajina.

Sopimuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2018 alkaen sopimuskuntien asukkaille ja muille alueen lakisääteisen järjestämis vastuun piiriin kuuluville kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 

Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti sopia

  1. kuntayhtymän roolista palvelujen tuottamisen koordinoijana ja ohjaajana;
  2.  jäsenkuntien tehtävistä ja työnjaosta palvelujen tuottajina;
  3. kunkin sopijapuolen toiminnallisesta ja taloudellisesta vastuusta ja
  4. tehtävien ja vastuiden kehittymisestä Keski-Uudenmaan sote-mallin mukaisesti.

Solmittavan sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten että perussopimuksen tarkoitus toteutuu. Palvelutuotannon ohjaus tapahtuu solmittavan sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän ja kuntien yhteistyön, yhteisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, kuntayhtymän vahvistamien ohjeiden, kuntayhtymän ohjauksen sekä kuntien raportoinnin kautta. Kuntayhtymä toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen poliittisen ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien osalta. 

Sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana ja kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n mukaisena terveydenhuollosta vastaavana toimielimenä toimii kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto. Kuntien tehtävänä on tuottaa kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuuluvat palvelut ja toteuttaa tehtävät voimassa olevan lainsäädännön, alemman tasoisten määräysten sekä kuntayhtymän ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti, sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kuntayhtymä siirtää solmittavalla sopimuksella sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset yksilöpäätökset, mukaan luettuna tahdonvastaiset päätökset, sekä sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät jäsenkuntien viranhaltijoiden hoidettavaksi. Kunnassa on asiakaslain tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu muun ohella sosiaalihuoltoa koskeviin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa toimii lastensuojelulain (417/2007) 3 luvun tarkoittama sosiaalihuollon johtava viranhaltija, joka tekee kyseisen lain tarkoittamat päätökset. Kukin kunta vastaa edellä mainituista tehtä-vistä omien asukkaidensa ja muiden palveluihin oikeutettujen osalta. 

Sopimuksen mukaan kunnan terveydenhuollon toimintayksiköissä on terveydenhuoltolain tarkoittama vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin tehtäviin kuuluu muun ohella potilaslain mukaisiin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa on oltava tarpeenmukainen virkasuhteessa oleva henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. 

Sopijapuolet tuottavat sopimuksen kohteena olevia palveluita muita kuin sopijapuolia varten enintään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankin- talaki, 1397/2016) 16 §:n mukaisesti. Toiminnalla ei ole voittoa tuottavaa tarkoitusta. So pimus ei sisällä rakennusten ja toimitilojen vuokrausta tai investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin. 

Sopimuksen mukaan kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana kuntayhtymän järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut tuotetaan kunnissa asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen. Sopijapuolten tarkoituksena on, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa palvelut tai osan palveluista. Siirtymisestä päätetään yhteisen valmistelun perusteella erikseen. Valmistelu on käynnistynyt syksyn 2017 aikana ja jatkuu sopimuksen tultua voimaan.

Kunta vastaa palvelutuotannon kustannuksista omien asukkaidensa osalta siten, kuin kunnan kustannusvastuusta on säädetty. Kunnalle palveluista maksettava korvaus määräytyy kunnan käyttämien palveluiden mukaan. Kuntayhtymä ostaa kuntien tuottamat palvelut ja laskuttaa ne edelleen kunnilta.

Solmittava sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi sopijapuoli voi irtisanoa sen noudattamalla kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista lakisääteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä maakunnan vastattavaksi.

Keski- Uudenmaan Sote- kuntayhtymän yhtymähallitus esittää sopimusta jäsenkunnille hyväksyttäväksi. Järjestämisvastuun siirtämisen aikataulun takia jäsenkuntien valtuustoja pyydetään hyväksymään sopimus omalta osaltaan 30.11.2017 mennessä. Tarkoituksena on, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee asian 14.12.2017 kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Keski- Uudenmaan Sote- kuntayhtymän ja Järvenpään ja Hyvinkään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.

Käsittely

Seuraavat henkilöt poistuivatennen asian käsittelyä kokoustilasta esteellisinä (hallintolain 28.1 § 5-kohdan mukainen yhteisöjäävi), eivätkä osallistuneet asiasta käytävään keskusteluun:

Helinä Perttu

Eemeli Peltonen

Mikko Taavitsainen

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

Käsitellyt asiat