Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kansakoulunkadun väistötilan hankinta

JARDno-2017-1734

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kansankoulunkadun väistötilan hankinta

Voimakkaasti oireileville väistötilat Kansakoulunkadulle

Voimakkaasti oireileville eri kouluissa työskenteleville oppilaille, opettajille ja opiskeluhuollon henkilöstölle tarvitaan puhtaat, uudet väistötilat välittömästi. Tavoite on, että rakennus otetaan käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Tilantarpeen on arvioitu kestävän siihen saakka kunnes JYK:n uusi koulurakennus valmistuu, eli 4 - 5 vuodeksi.

Akuutiksi tilatarpeeksi on arvioitu n. 320 m2. Kyseessä on moduulitila, joka koostuu kolmesta opetusmoduulista (25 oppilaspaikkaa), yhdestä pientilamoduuli (14 opetuspaikkaa ja opettajainhuone) ja yhdestä huoltomoduulista tai kahdesta opetusmoduulista ja kahdesta pientilamoduulista.  Sijoituspaikaksi on suunniteltu Kansakoulunkatu 1:ssä sijaitseva koulun ns. vanha pysäköintialue.

Mikäli tila hankitaan kaupungin omaksi, on sen alustava kustannusarvio noin 680.000 euroa (alv 0 %).

Alustava vuokrakustannusarvio on 48 kk (4 vuotta) 8.725€/kk eli yhteensä 420.000 € ja 60 kk (5 vuoden) vuokra-ajalla n. 8.000€/kk eli yhteensä noin 480.000 euroa.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistöallianssille oikeuden toteuttaa hankinta sen äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi suorahankintana vuoden 2017 loppuun mennessä. Hankinta toteutetaan vuokraamalla tilat 4 vuodeksi + mahdolliset optiovuodet.

Käsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksesta poistettiin teksti "vuoden 2017 loppuun mennessä".

Muuttunut ehdotus kuului:

"Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistöallianssille oikeuden toteuttaa hankinta sen äärimmäisen kiireellisyyden vuoksi suorahankintana. Hankinta toteutetaan vuokraamalla tilat 4 vuodeksi + mahdolliset optiovuodet."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

 

Käsitellyt asiat