Kaupunginhallitus, kokous 30.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Ala-Kartanon koulun moduulikoulun hankinnan valmistelun käynnistäminen

JARDno-2017-1733

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ala-Kartanon koulun moduulikoulun hankinnan valmistelun käynnistäminen

Ala- Kartanon koulu

Ala- Kartanon rakennuksesta löydettiin kuntotutkimuksissa (FCG 2017, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Ala-Kartanon koulu, Järvenpää) monia erilaisia vaurioita ja riskirakenteita.  Mikrobivaurioita ja haitta-aineita löydettiin suuresta osasta rakenteita. Terveysvalvonta velvoittaa toiminnan siirtämistä syksyyn 2018 mennessä pois rakennuksesta, ellei rakennukseen tehdä tarpeellisia korjauksia. Rakennuksen korjaaminen terveysvalvonnan vaatimassa aikataulussa ei ole mahdollista.  Korjaustapaehdotuksen (FCG 2017, Ala-Kartanon koulu, korjaustapaehdotus) mukaan rakennukseen tulee tehdä 3,9 miljoonan euron korjaus, jonka lisäksi kohteeseen jää korjausvelkaa. Lisäksi Keski-uudenmaan Ympäristökeskuksen terveystarkastaja suosittelee Ala-Kartanon toiminnan siirtämistä väistötiloihin vuoden 208 syksystä lähtien. Tämän perusteella esitetään, että Ala- Kartanon koulusta luopumista aletaan valmistella.

Edellisen perustella esitetään, että Ala-Kartanon koulun korvaavaa moduulikoulun hankintaa aletaan valmistella siten, että koulu olisi käytettävissä elokuun alussa 2018. Lopullinen hankintapäätös tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päätettäväksi.  Ala-Kartanon moduulikoulu voi edelleen hyödyntää Ylä-Kartanon koulun tukipalvelujen ja aineopetuksen tiloja.

Moduulikoulu tulisi tilata uutena, jolloin voidaan varmistua siitä, että se on sisäilmateknisesti toimiva. Rakennuksen tavoiteltu elinkaari on 20-30 vuotta. Rakennus voidaan toteuttaa ulkonäöllisesti lähes pysyvän ratkaisun laatuisesti. Myös toiminnalliset perusopetustilaratkaisut voidaan räätälöidä hyvin pitkälti tarpeiden mukaan.

Tämän hetkinen hankinnan kustannusarvio on 5,3 miljoonaa euroa, mikäli koulu hankitaan kaupungin omaksi. Moduulikoulu voidaan toteuttaa myös leasing- tai vuokrausvaihtoehdolla. Nyt esitetty alustava kustannusarvio päivitetään päätöksentekoa varten tarpeiden tarkentuessa valmistelun edetessä

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, erkki.kukkonen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Kiinteistöallianssille oikeuden aloittaa Ala-Kartanon koulun korvaavan moduulikoulun hankinnan valmistelun siten, että rakennus on käytettävissä elokuun alussa 2018. Lopullinen hankintapäätös tuodaan kaupunginhallitukseen erikseen päätettäväksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.

 

Käsitellyt asiat