Kaupunginhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 2020

JARDno-2021-183

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tilinpäätöksen laadinta on kesken. Alustava ennuste perustuu kirjanpidon tilanteeseen ja palvelualueiden arvioihin vielä kirjaamatta olevista eristä. Keusoten osalta oman toiminnan kuntakohtaiset toteumatiedot saadaan 27.1. ja HUSin osalta viikon 4 lopussa tai 5 alussa. Mahdolliset tarkentuneet tiedot esitellään kokouksessa. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 224,7 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta on Konsernipalveluissa, Tilaomistuksessa, Kaupunkikehityksessä ja myös Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueilla muutettuun talousarvioon nähden. Ylitystä on vain Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa.
 • Käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 3,6 Me.
 • Keusoten kulut tulevat arvion mukaan ylittämään muutetun talousarvion 1,9 Me. Lopullisia tietoja kuntien maksuosuuksista ei raportin laadintahetkellä ole vielä saatavilla.
   

Vuosikate vuodelta 2020 on alustavan ennusteen perusteella noin 27,8 Me, kun se edellisenä vuonna oli -8,8 Me.

 • Verotulot kasvoivat 3,9 % edellisvuotisesta, mutta jäivät selvästi alkuperäisestä talousarviosta. Koronan vaikutukset olivat pelättyä pienemmät ja joulukuun tilitykset ylittivät odotukset, joten toteuma ylittää muutetun talousarvion 9,3 miljoonalla eurolla. 
 • Valtionosuudet kasvoivat yli 20 miljoonaa edellisvuotisesta pääosin koronatukien ansiosta ja toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina.
 • Rahoitustuotot ja kulut toteutuvat noin 0,7 Me muutettua talousarviota parempina korkokulujen jäädessä maltillisiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 24 Me, mikä on 2,6 Me talousarviota enemmän. Talousarviosta poiketen tilinpäätösennuste ei sisällä Myllytie 3 alaskirjausta, mutta siihen on sisällytetty JYK Urheilukadun alaskirjausta.

Tilikauden ylijäämäennuste on 11,4 Me muutettua talousarviota parempi ja yhteensä 3,9 miljoonaa euroa positiivinen. 

Investoinnit

Nettoinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 8,8 Me talousarviota pienempinä ollen noin 39,4 Me. Suurin alitus muutettuun talousarvioon nähden on kunnallistekniikassa 3,8 Me johtuen hankkeiden venymisestä vuodelle 2021. Veden investointien ylitystä lukuun ottamatta, alitusta on kaikissa investointimäärärahoissa.

Rahoituslaskelma

Alustavan ennusteen mukaan lainamäärä on vuoden lopussa noin 228,4 Me, mikä tarkoittaa 5136 euroa/asukas. Uutta lainaa otettiin vuoden aikana 36,5 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 755 asukkaalla eli väestöennusteen (759) mukaisesti.

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2021. 

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tilinpäätöksen laadintatilanteen tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne esitteli asiaa. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin konsernitilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kaupunginhallituksessa 29.3.2020. Kaupungin osalta tilinpäätöksen laadinta on loppusuoralla, mutta lukuihin voi edelleen tulla pieniä tarkennuksia. Toimintakertomukset käsitellään lautakunnissa helmi-maaliskuun vaihteessa. Konsernitilinpäätöksen laadinta on vielä kesken. Kooste alustavista tilinpäätöstiedoista ja Keusoten palvelupakettikohtainen laskelma on esitetty pykälän liitteenä.  

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämäennuste on noin 230,6 miljoonaa euroa, joka on 2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi, mutta 2 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2019. 

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa, Tilaomistuksessa, Kaupunkikehityksessä ja muutettuun talousarvioon nähden myös Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelulalueilla. Ylitystä on vain Järvenpään Vesi -liikelaitoksessa. Yhteensä palvelualuiden toimintakatteet toteutuivat 3,7 Me muutettua talousarviota ja lähes 2 miljoonaa 2019 tilinpäätöstä parempina. Oman toiminnan toimintakatteen alijäämä pieneni -1,9%.  
 • Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset ylittävät muutetun talousarvion noin 2,9 Me. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,7 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin myös kaupungin omistamia erillisosakkeita noin 1 miljoonalla eurolla.  
 • Keusoten kulut ylittävät muutetun talousarvion 8,3 Me. Ylitystä on Keusoten omassa toiminnassa 3,8 Me ja erikoissairaanhoidossa 3,2 Me muutettuun talousarvioon nähden. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 5,2 miljoonaa euroa eli 3,6 %.
   

Vuosikate vuodelta 2020 on alustavien tilinpäätöstietojen perusteella noin 22,0 Me, kun se vuonna 2019 oli -8,8 Me alijäämäinen. Vuosikate parani ennen kaikkea valtionosuuksien lisääntymisen, mutta myös paremman toimintakatteen seurauksena. 

 • Verotuloja kertyi vuoden aikana 201,5 Me ja ne kasvoivat 3,9 % edellisvuotisesta. Koronan vaikutukset olivat pelättyä pienemmät ja joulukuun tilitykset ylittivät odotukset, joten koko vuoden toteuma ylittää muutetun talousarvion 9,3 miljoonalla eurolla. Verotulot jäivät kuitenkin 3,4 Me alkuperäisestä talousarviosta.
 • Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 50,7 Me ja ne kasvoivat yli 20 miljoonalla eurolla eli 74 % edellisvuotisesta, pääosin koronatukien ansiosta. Valtionosuudet toteutuivat joulukuussa muutetun talousarvion mukaisina ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 16,6 Me.
 • Rahoitustuottoja ja kuluja kerty 0,4 Me. Erä toteutui noin 0,7 Me muutettua talousarviota parempina korkokulujen jäädessä maltillisiksi.
   

Poistojen ja arvonalennusten arvioidaan olevan noin 21,7 Me, mikä on 0,3 Me talousarviota enemmän. Alaskirjauksia vuodelle kirjattiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, joista suurimpana kaupungintalon alaskirjaus. Talousarviosta poiketen Myllytie 3:n alaskirjaus siirtyy vuodelle 2021. Sen sijaan JYK Urheilukadulta poistui vuoden aikana käytöstä uusia tiloja, joiden alaskirjaus heikensi tulosta noin 0,4 Me.

Tilikauden ylijäämäennuste on 0,4 miljoonaa euroa positiivinen eli se toteutuu alustavien tilinpäätöstietojen mukaan 7,9 Me muutettua talousarviota parempana ja 32,6 miljoonaa euroa parempana kuin vuonna 2019. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 6,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 42 Me vuonna 2020. Nettoinvestoinnit toteutuivat noin 12,1 Me talousarviota pienempinä ollen yhteensä noin 36 Me, mikä on yli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin alitus muutettuun talousarvioon nähden syntyi kunnallistekniikassa 5 Me hankkeiden venyessä vuodelle 2021. Veden investointien ylitystä lukuun ottamatta, alitusta on kaikissa investointimäärärahoissa.

Rahoituslaskelma

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 228,3 Me, mikä tarkoittaa 5134 euroa/asukas. Uutta lainaa nostettiin vuoden aikana 36,4 Me. 

Kaupungin asukasluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 755 asukkaalla eli väestöennusteen (759) mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi alustavat tilinpäätöstiedot. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

Kuntalain 113 § 1 mom. mukaan kunnan tilinpäätös on kuitenkin laadittava 3 kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 on valmis luovutettavaksi tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginjohtaja.

TOIMINTAKERTOMUS

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelmien riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

TULOSLASKELMA

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämä on -230,2 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi.

 • Palvelualueiden yhteenlasketut toimintakatteet toteutuivat talousarviota parempina. Alitusta syntyi Konsernipalveluissa,​ Tilaomistuksessa,​ Kaupunkikehityksessä ja muutettuun talousarvioon nähden myös Hyvinvoinnin ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueilla. Ylitystä oli vain Järvenpään Vesi -​liikelaitoksessa. Yhteensä palvelualuiden toimintakatteet toteutuivat 3,​9 Me muutettua talousarviota ja 0,7 miljoonaa 2019 tilinpäätöstä parempina. Oman toiminnan toimintakatteen alijäämä pieneni -​0,7​%.  
 • Keusoten kulut ylittävät muutetun talousarvion 8,​3 Me. Ylitystä on Keusoten omassa toiminnassa 5,​1 Me ja erikoissairaanhoidossa 3,2 Me muutettuun talousarvioon nähden. Sotemenot kasvoivat edellisvuotiseen nähden 5,1 miljoonaa euroa eli 3,​6 %.
 • Käyttöomaisuuden nettomyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset ylittivät muutetun talousarvion noin 2,​9 Me. Maanmyyntivoittoja kertyi vuoden aikana yhteensä 8,​7 Me. Maan lisäksi vuoden aikana myytiin myös kaupungin omistamia erillisosakkeita noin 1 miljoonalla eurolla. 

Verotuloja kertyi vuoden aikana 201,​5 Me ja ne kasvoivat 3,​9 % edellisvuotisesta. Koronan vaikutukset olivat pelättyä pienemmät ja joulukuun tilitykset ylittivät odotukset,​ joten koko vuoden toteuma ylitti muutetun talousarvion 9,​3 miljoonalla eurolla. Verotulot jäivät kuitenkin 3,​4 Me alkuperäisestä talousarviosta. Tuloveroprosentti oli vuonna 2020 19,75%.

Valtionosuuksia saatiin vuoden aikana 50,​7 Me ja ne kasvoivat 21,6 miljoonalla eurolla eli 74 % edellisvuotisesta. Kasvusta 14 miljoonaa euroa aiheutui koronatuista ja 2 miljoonaa euroa kaupungille hakemuksen perusteella myönnetystä harkinnan varaisesta valtionosuudesta. Valtionosuudet toteutuivat joulukuussa muutetun talousarvion mukaisina ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 16,​6 Me.

Rahoitustuottoja ja kuluja kertyi 0,​4 Me. Erä toteutui noin 0,​7 Me muutettua talousarviota parempina korkokulujen jäädessä maltillisiksi. Kaikki kaupungin lyhytaikaiset kuntatodistuslainat konvertoitiin keväällä 2020 pitkäaikaisiksi rahoituslaitoslainoiksi. 

Vuosikate vuodelta 2020 on alustavien tilinpäätöstietojen perusteella noin 22,​4 Me,​ kun se vuonna 2019 oli -​8,​8 Me alijäämäinen. Vuosikate parani ennen kaikkea valtionosuuksien lisääntymisen,​ mutta myös paremman toimintakatteen seurauksena. Vuosikate vuonna 2020 oli 504 euroa/asukas ja -202 euroa/asukas vuonna 2019.   

Poistojen ja arvonalennuksia kirjattiin vuoden aikana 21,​5 Me,​ mikä on 0,​1 Me talousarviota enemmän. Alaskirjauksia vuodelle kirjattiin yhteensä 1,​5 miljoonaa euroa,​ joista suurimpana kaupungintalon alaskirjaus. Talousarviosta poiketen Myllytie 3:n alaskirjaus siirtyi vuodelle 2021. Sen sijaan JYK Urheilukadulta poistui vuoden aikana käytöstä uusia tiloja,​ joiden alaskirjaus heikensi tulosta noin 0,​4 Me.

Tilikauden ylijäämä oli 1,​1 miljoonaa euroa positiivinen eli se toteutui 8,​6 Me muutettua talousarviota parempana ja 33,​3 miljoonaa euroa parempana kuin vuonna 2019. Alkuperäinen talousarvio tehtiin 6,​9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Toimintakertomukseen on kirjattu, että kaupunginhallitus esittää tilikauden ylijäämän 1 070 820,34 euroa lisäämistä edellisten tilikausien ylijäämään.

RAHOITUSLASKELMA

Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 42 Me vuonna 2020. Nettoinvestoinnit toteutuivat noin 12,​1 Me talousarviota pienempinä ollen yhteensä noin 36 Me,​ mikä on yli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin alitus muutettuun talousarvioon nähden syntyi kunnallistekniikassa 5 Me hankkeiden venyessä vuodelle 2021. Veden investointien ylitystä lukuun ottamatta,​ alitusta oli kaikissa investointimäärärahoissa.

Rahoitus

Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli noin 229,​6 Me,​ mikä tarkoittaa 5163 euroa/asukas. Uutta lainaa nostettiin vuoden aikana 37,​7 Me. Tulorahoituksella katettiin 59,5 % investoinneista. Vuodenvaihteen poikkeuksellisten suurten tuloerien vuoksi kaupungin kassassa oli vuoden vaihteessa yli 20 miljoonaa euroa.  

TASE

Kaupungin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 391,3 Me. Taseen loppusumma on kasvoi 32,9 Me edellisen vuoden taseeseen (358,4 Me) verrattuna.

Taseen kertynyt ylijäämä on tilikauden ylijäämäkirjauksen jälkeen 10,7 Me eli 242 euroa/asukas. Vuonna 2019 ylijäämää oli 9,7 miljoonaa ja 221 euroa asukasta kohden. Kriisikuntakriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunnan taseeseen kertyy alijäämää. 

KONSERNI

Konsernilaskelmissa on otettu huomioon tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhtiöt. Olennaisimmat huomioidut tytäryhtiöt ovat Järvenpään Mestariasunnot Oy, Mestaritoiminta Oy, Koy Järvenpään Terveystalo ja Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy.

Koko kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämä oli 0,6 Me. 

Koko konsernin tasearvo 31.12.2020 oli 620,1 Me. Tasearvo kasvoi edellisvuotisesta 35,9 Me.

Konsernin lainakanta oli yhteensä 435,5 Me ja asukasta kohden 9.794 euroa. Konsernin lainakanta kasvoi 34,7 miljoonalla eurolla vuodesta 2019 kaupungin lainanotosta johtuen. Asukaskohtainen lainamäärä vuotta aiemmin oli 9.170 euroa.

Konsernitaseen kertynyt ylijäämä kääntyi vuoden 2019 aikana alijäämäiseksi ja pysyi alijäämäisenä vuonna 2020 ollen -5,5 Me. Asukaskohtaisesti konsernitaseen kertynyttä alijäämää oli vuoden lopussa -124 euroa/asukas. Kriisikuntakriteerien mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kunnan viimeisessä konsernitilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneenä vuonna vähintään 500 euroa.

Kaupungin asukasluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 755 asukkaalla eli väestöennusteen (759) mukaisesti.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen 2020

Talousarvion 2020 valmistelun yhteydessä analysoitiin toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettiin tavoitteita uhkaavat riskit,​ arvioitiin niiden vaikutukset ja laadittiin toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Kooste palvelualueiden vuoden 2020 talousarviovaiheessa tunnistamien riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta ja arvio toimenpiteiden tuloksellisuudesta on esitetty tilinpäätöksen liitteissä.

Talousarvion laadinnan yhteydessä tehdyssä riskikartoituksessa maailmanlaajuisen pandemian kaltaista riskiä ei oltu nostettu listoille. Riskienhallinnan näkökulmasta kaupunki on pystynyt sopeuttamaan toimintaansa siihen kohdistuvista nopeista muutospaineista huolimatta. Verotuloihin ja maksutuottoihin kohdentuvien taloudellisten vaikutusten osalta kaupungilla ei käytännössä ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kulukehitykseen liittyvä riski realisoitui toistumiseen myös vuoden 2020 aikana. Toimenpiteet Keusoten ja HUSin kulukehityksen hillitsemiseen eivät ole riittävät.   

Konserniyhteistöjen tilanne 2020

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa seurataan johdon raporteissa ja toimintakertomuksessa. Tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty tilinpäätöksen liitteenä. Kuntayhtymien ja muiden kaupungin osin omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä,​ oleellisista​ kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason toimintakertomusosiossa.

Tilikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Poikkeusoloilla oli suhteellisen vähän vaikutusta Koy Järvenpään Terveystalon,​ Järvenpään Pysäköinti Oyn ja Järvenpään Mestariasunnot Oyn toimintaan. Mestariasunnoissa vuokralaisten maksukyvyn heikentyminen näkyi vuokratappioiden lisääntymisenä,​ mutta sillä ei ollut vaikutusta yhtiön tulokseen. Mestaritoiminta Oy:n ja erityisesti Järvenpään ateria-​ ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy:n toiminnassa pandemian aiheuttamat haasteet näkyvät selvästi. Mestaritoiminnan tulos pysyi vuokratulomenetyksistä huolimatta selvästi positiivisena. Jatsissa oman toiminnan sopeutuksella pystyttiin vastaamaan koronan aiheuttamiin tulomenetyksiin ja yhtiö tulos pysyi positiivisena poikkeusoloista huolimatta. 

Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen vuonna 2020

Tilinpäätöksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-​2023 talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään tasekirjaan tarvittaessa teknisluonteiset korjaukset ja täydennykset.
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi​.

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. päättää, että 937 868,86 euron tuloksesta tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 132 951,48 euroa ja vuoden 2020 ylijäämä 1 070 820,34 euroa lisätään oman pääoman edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.
 2. päättää merkitä tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumatilanteen 31.12.2020 tilanteessa.

 

Käsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV, Tarkla, tilintarkastaja