Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Järvenpään kaupungin talousarvio 2019 

JARDno-2018-3774

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller

Perustelut

Konsernipalvelut

Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 26.11.2018 ja palautti sen valmisteluun. Talousarvioon on tehty kokouksessa esiin nostetut täsmennykset.

Yhteenveto talousarvioesityksestä on oheismateriaalina.

Talousarvioesityksen pääkohdat ovat seuraavat:

 • Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon alkamiseen 1.1.2019 alkaen.
 • Varaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen siten, että palvelut siirtyvät maakuntaan vuodesta 2021 alkaen
 • Taloussuunnitelma ei sisällä tässä vaiheessa laskentaoletuksia veroperusteiden muuttamisesta. Niistä kuitenkin päätetään erikseen vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vuodesta 2021 alkaen kunnallisveroprosentti on 8,04 %-yksikköä, (tämä saattaa vielä valtakunnallisesti muuttua suunnitelman edetessä).
 • Talousarviossa on huomioitu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 99 päätös lautakuntarakenteesta ja organisaatiosta

Käyttötalous

Vuonna 2019 toimintakatteen alijäämän muutos on 2,1 % muutetusta talousarviosta ja 2,4 % vuoden 2018 tilinpäätösennusteesta. Ilman omaisuuden myyntivoittoja toimintakatteen alijäämän kasvu on 2,6 % muutetusta talousarviosta. Vuonna 2019 toimintakatteen alijäämän kasvu on 2,4 % (2,9 %), v. 2020 n. 3,3 % (1,7 %), v. 2021 n. -60,2 % (-57,1 %) ja 2022 n. 6,5 % (4,7 %). Sulkeissa on suunnitelmavuosien osalta kasvut ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelma on esitetty liitteessä.

Investoinnit

Nettoinvestointitaso vuonna 2019 on noin 73,8 Me, (josta Kinnarin koulu 12,7 Me). Investointiesityksellä turvataan kaupunkikehityksen kannalta keskeisten kärkihankkeiden toteutuminen ja kokonaisuus vastaa suunnitelmakauden osalta 10 vuoden investointiohjelmaa, joka on esitetty palveluverkkosuunnitelmassa.

Investoinneissa varaudutaan tarvittaviin uudisinvestointeihin ja noin 6 Me:lla korjausvelan hallintaan. Investointiohjelmassa on lisäksi rakennuksissa ja rakennelmissa noin 2 Me vuotuinen varaus muutosinvestointeihin ja 2 Me kohdistamattoman varaus kehittämisinvestointeihin kaupungin vetovoiman ja tuottavuuden edistämiseksi. Kehittämisinvestointien käyttötarkoitusta on avattu talousarviossa.

Suunnitelmavuosien investoinnit (netto) ovat seuraavat:

 • v. 2019: 73,8 Me, josta kärikihankkeet 10,4 Me
 • v. 2020: 69,1 Me, josta kärikihankkeet 15,4 Me
 • v. 2021: 60,3 Me, josta kärikihankkeet 12,7 Me
 • v2022: 39,4 Me, josta kärikihankkeet 15,6 Me
 • v2023: 35,7 Me, josta kärikihankkeet 12,2 Me

Verotulot

Verotuloarviot perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin veroperusteisiin. Verotuloarvioissa on huomioitu viimeisimmät ennusteet ja käytettävissä olevat tiedot valtakunnallisista linjauksista. Verotulojen lopulliseen kehitykseen tulevat vaikuttamaan oleellisesti yleinen talouden kehitys, palkkasumman kehitys ja yritysten tuloskunto. Veroperusteista päätetään erikseen vuosittain marraskuussa. Suunnitelmakauden arviot eivät sisällä oletusta veroperusteiden muuttamisesta. Vuonna 2021 verotuloihin tulee vaikuttamaan merkittävästi valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus.

Verotulojen osalta suunnitelmakauden arviot ovat seuraavat:

 • 2019: 200,5 Me (+ 7,4 %)
 • 2020: 211,2 Me (+7,4 %)
 • 2021: 108,9 Me (- 48,46 %)
 • 2022: 112,6 Me (+ 3,4 %)
 • 2023: 115,8 Me (+ 2,8 %)

Verotulojen kehitystä kuvaava graafi löytyy liitteenä olevasta yhteenvetoesityksestä.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioissa on käytetty viimeisintä tietoa, joka on saatavilla. Todennäköistä on, että valtionosuuksiin tulee kohdistumaan leikkauksia myös tulevina vuosina. Maksettavan valtionosuuden määrään vaikuttavat laskennalliset kustannukset, mahdolliset muutokset kuntien omarahoitusosuudessa (e/asukas) sekä verotulojen tasaus.

 • 2019: 27,6 Me
 • 2020: 27,4 Me
 • 2021: 7,1 Me
 • 2022: 7,3 Me
 • 2023: 7,3 Me

Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys

Vuonna 2019 kaupungin lainamäärä kasvaa n. 51,3 Me.  Lainamäärä on vuonna 2019 n. 204,8 Me ja investointien tulorahoitusasteeksi muodostuu 25,3 %. Suunnitelmakauden lopulla vuonna 2023 investointien tulorahoitusasteessa saavutetaan 79,0 %:n taso, jolloin emo-kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin 288,1 Me. Lainarahoituksella turvataan kaupungin kärkihankkeiden toteuttaminen ja kaupungin elinvoimainen kehittyminen sekä terveet tilat koulu- ja päiväkotiverkkoinvestointien avulla. Syömävelkaa ei kuitenkaan oteta eli vuosikate pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden ajan.

Vuosikate vuonna 2019 on 19,03 Me ja tilikauden ylijämä 0,03 Me euroa. Vuosina 2018 - 2023 tilikauden yli/alijäämä arvioidaan olevan yhteensä 5,2 Me eli talous on uuden kuntalain edellyttämässä tasapainossa. Kevään 2019 aikana tullaan selvittämään vaihtoehtoisia toimenpiteitä talouden tasapainon säilyttämiseen ja maanmyynnin tason hallitun laskemisen mahdollistamiseksi. Maanmyynnin korkea taso pitää sisällään riskin joka on syytä tiedostaa. Keväällä 2019 osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan maanmyynnin toteutumisen taso ja tullaan linjaamaan, tuleeko käynnistää selvitetyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jo loppuvuoden 2019 osalta.

Vuonna 2019 konsernivelan arvioidaan olevan noin 422,6 Me ja suunnitelmakauden lopulla vähintään 526,6 Me. Konsernivelkaan on vaikuttanut merkittävästi uusi sosiaali- ja terveyskeskus, jonka kustannusarvio pysäköintilaitoksineen on 62 Me sekä JMA-konsernin vuokra-asuntotuotanto, joiden osuus konsernivelasta on noin 211 Me (49,9 %).

Yhteistoimintamenettely

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 15.11.2018.

Talousjaosto käsitteli kokouksessaan 21.11 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaa ja linjasi, että asia voidaan tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosien 2019 -2023 talousarvion seuraavasti:

 • Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia, taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
 • Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
 • Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
 • Konsernipalvelut, sivut 23-27
 • Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
 • Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
 • Kaupunkikehitys, sivut 47-53
 • Järvenpään Vesi, sivu 54
 • Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
 •  Liitteet 1-6, sivut 70-170

Kaupunginhallitus päättää antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.

Käsittely: 

Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu ja Eemeli Peltonen poistuivat kokoustilasta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvio-osion, s. 28, käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä ("yhteisöjäävi", hallintoL 5 luku 28 §). 

Puheenjohtaja tämän osion käsittelyn ajan toimi Mikko Taavitsainen.

 

Ulla-Mari Karhu, Helinä Perttu ja Tarja Edry poistuivat kokoustilasta Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36 osion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä ("intressijäävi", hallintoL 5 luku 28 §). 

Varajäsen Riikka Reina tuli Tarja Edryn tilalle Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen, sivut 29-36 käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja tämän osion käsittelyn ajan toimi Mikko Taavitsainen.

 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan, lisäten yhdeksi kohdaksi:
- investointiosa s. 57-69 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että korjataan teknisenä korjauksena sisällysluettelosta tuloslaskelmaosa oikeaan kohtaan, nyt on Järvenpään Veden alla.

Päätettiin yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraava kohta:

.-tuloslaskelma- ja rahoitusosa, s 55-56

Uusi päätösehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosien 2019 -2023 talousarvion seuraavasti:

 • Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia, taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
 • Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
 • Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
 • Konsernipalvelut, sivut 23-27
 • Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
 • Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
 • Kaupunkikehitys, sivut 47-53
 • Järvenpään Vesi, sivu 54
 • Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
 • tuloslaskelma- ja rahoitusosa s. 55-56
 • Investointiosa, s. 57-69
 •  Liitteet 1-6, sivut 70-170

Kaupunginhallitus päättää antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosien 2019 -2023 talousarvion seuraavasti:

 • Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia, taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
 • Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
 • Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
 • Konsernipalvelut, sivut 23-27
 • Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
 • Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
 • Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
 • Kaupunkikehitys, sivut 47-53
 • Järvenpään Vesi, sivu 54
 • Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
 • tuloslaskelma- ja rahoitusosa s. 55-56
 • Investointiosa, s. 57-69
 •  Liitteet 1-6, sivut 70-170

Kaupunginhallitus päätti antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.

Tiedoksi

KV 10.12.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).