Kaupunginhallitus, kokous 29.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 HI 5 Areenan takaus 

JARDno-2018-1724

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjaosto 6.4.2017


Konsernipalvelut sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

Hankkeen valmistelu on edennyt vaihtoehdon yksi (KH 6.2.2017 § 25) mukaisesti kohden yksityisten toimijoiden perustamaa kiinteistöosakeyhtiötä. Yhteissuunnittelussa 30.3.2017 olivat edustettuna liikuntapalvelut, kaavoitus- ja liikenneyksikkö, Mestaritoiminta, Boostbrothers, urheiluseuroista SB97, Panthers, Järvenpään yrittäjät, Järvenpään voimistelijat sekä Järvenpään yrittäjät. Suunnittelupalaveriin tuotiin yrittäjäryhmän (Jari-Pekka Immonen, Roope Autio, Tuomas Raejärvi, Jari Mäkinen ja Riku Autio) laatima luonnos HI5 Arena -nimisesta hankkeesta. Kaupungin ja Mestaritoiminnan edustajat totesivat, että hankkeen jatkovalmistelussa tulee selvittää tarkemmin hankkeen rahoituspohjaa, kannattavuuslaskelmia, kaupungin roolia hankkeessa ja ns. ankkurimallissa. Kartanon koulun kenttää sijoituspaikkana pidetään hyvänä. Kartanon sorapintaisen kentän käyttöpinta-alan rajaaminen noin puoleen nykyisestä ei edellytä uuden korvaavan kentän rakentamista tulevaisuudessa.

Liikuntahallin yhteyteen Kartanon koulun kentän alueelle toteutetaan uutta pysäköintialuetta siten, että paikkamäärä riittää liikuntahallin normaaliin harrastuskäyttöön. Uusi pysäköintialue kytkeytyy nykyiseen uimahallin pysäköintialueeseen, joten ajoittaisissa ruuhkatilanteissa voidaan molempia alueita hyödyntää. Isommissa urheilutapahtumissa, esim. turnausten yhteydessä, pysäköinti voi jakautua kampusalueen pysäköintialueiden (uimahalli-liikuntahalli, jäähalli, uusi liikuntahalli) lisäksi Kartanon koulun pysäköintialueelle sekä Pajalantien toiselle puolelle lukion pysäköintialueelle. Kokonaisuutena alueen pysäköintikapasiteetti on hyvä ja kestää ajoittaiset ruuhkahuiput. Tarvittaessa alueen pysäköintimäärää voidaan lisätä esim. jäähallin/ Seutulantalon yhteyteen.

HI5 Arena -työryhmän 22.4. päivätty hankesuunnitelma ja esitykset ovat liitteenä. Esitetyssä suunnitelmassa kaupunki ei ole perustettavan kiinteistöyhtiön osakas. Kaupungin roolia ohjaa mm. valtiontukisäännökset. Maanvuokra ei voi olla vain nimellinen, vaan vuokran tulee olla markkinahintainen. Kaupungin takaus hankkeelle 80/20 säännöllä voisi olla mahdollinen, eli takaus enintään 80 % lainan (huom. velkakirja/lainakohtainen) vuotuisesta jäännöspääomasta. Kaupunki veloittaa takauksesta provision, jonka lopputulemana laina on yhtiölle markkinahintainen. Yhtiölle lankeaa maksettavaksi myös kiinteistövero.
Tarveselvityksen perusteella kaupungin yksiköiden tilatarve ankkurimallin mukaisen päiväkäytön osalta on seuraava: perusopetus, varhaiskasvatus, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut voisivat hyödyntää suunniteltuja uusia tiloja etenkin erilaisten liikuntatapahtumien toteutuksessa muutamia kertoja vuodessa per toimija. Lähiseudun koulut tarvitsevat oppilasmäärien kasvaessa lisää liikuntatiloja liikuntatunneille. Nuorisotyö, liikuntapalvelut ja Opisto voivat hyödyntää nykyisillä ohjausresursseilla 8 - 12 h viikossa ja lukion tarve vaihtelee jaksoittain 5 - 10 viikkotuntiin.  Lisäksi kaupungin vapaaaikapalveluiden kautta voidaan osoittaa erityisryhmille liikuntatilaa esim. 2 - 3 tuntia viikossa. Kaupungin enimmäistarve päiväkäytön osalta kouluvuoden aikana (38 viikkoa vuodessa) on selvityksen perusteella 3 päivää viikossa ja minimissään yksi päivä viikossa. Hankesuunnitelman kannattavuuslaskelmaan (Riku Aution s-posti: 26.4.2017) perustuen kaupungin ankkurivuorojen (sis. kaksi kenttää kolmena päivänä viikossa kouluvuoden aikana) markkinahinta on 72.960 € vuodessa, lisäyksenä nykyiseen talousarvioon.

Koulutusjohtaja Jari Lausvaara, liikuntapäällikkö Tony Konkola ja yrittäjien edustajat esittelevät hanketta kokouksessa.
Oheismateriaali:


A Hankesuunnitelma

B Tiivistelmä

C Presentaatio

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Tony Konkola, puh. 040 315 2062 koulutusjohtaja Jari Lausvaara, puh. 040 315 2173 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola, puh. 040 315 2854

Talousjaosto 4.5.2017 § 23

Ehdotus:

Talousjaosto merkitsee tiedoksi hallihankkeen valmistelutilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua esitetyn vaihtoehdon pohjalta.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi talousjaosto linjasi, että hanketta tulee vielä käydä läpi alueen koulujen kanssa hallin käyttötarpeisiin liittyen.
 

___________________________

Talousjaosto 31.5.2018

 

Konsernipalvelut

Hankkeen valmistelua on jatkettu ja perustettavan yhtiön puolesta on toimitettu päivitetty hankesuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat sekä pyyntö lainatakauksesta, jotka ovat liitteenä. 

Hankesuunnitelmassa on kuvattu hankkeen aikataulu, joka on seuraavanlainen:

03/2017-10/2018 Sopimukset kaupungin kanssa

6/2018-11/2018 Lopulliset suunnitelmat ja lupaukset rakennusluvista

12/2018 Valtionapuhakemus (Yhtiö hakee yhtiön nimiin)

4/2019 Rakentaminen alkaa 

syksy / 2019 Hanke valmistuu ja halli aukeaa

Talousvaikutukset

Suunnitelmissa on, että kaupunki antaa yhtiön lainalle omavelkaisen takauksen, joka on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Takausvastuu olisi näin ollen lainan nostohetkellä 2,8 Me.

Liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kaupunki sitoutuu vuorojen ostoon vuoteen 2024 asti. Vuotuinen käyttötalousmeno salivuorojen ostamiseksi on noin 72 960 euroa vuositasolla. Tämä on lisäkulu talousarvion nykytasoon nähden. 

Hallin toteutus edellyttää kaupungilta investointeja Infraan. Arvio kustannuksista on yhteensä 0,3 Me vuonna 2020.

Kaupunki tulee perimään takauksesta provision. Provisio tulee märäytymään saatujen lainatarjousten perusteella.

Alueen käytön näkökulma

Kaupunkikehityksessä on arvioitu hanketta alueen käytön näkökulmasta. Hanke on kaupungin investointiohjelmassa ajoitettu vuodelle 2020. Arvio pysäköintialueen kustannuksista on noin 0,3 Me. Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee infran osalta asiaa kokouksessa.

Kaupungin liikuntahallitarjonnasta

Lanu/siva palvelualueilla on arvioitu että, halli vastaisi hyvin kaupungin liikuntasalipulaan. Kaupungin suuntaan on oltu yhteydessä myös muiden hallihankkeiden tiimoilta mutta niiden ei uskota olevan toisiaan poissulkevia. Toiminta ei myöskään kilpaile kaupungin oman liikuntahallitarjonnan kanssa.  Kyseisen liikuntahallin tarjonta on pääasiassa salibandyä varten ja sen osalta puuttuu lähes täysin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet tällä hetkellä. 

Talousjaoston kokouksessa 4.5.2017 käsiteltiin kaupungin tarvetta liikuntatilojen osalta. Koulutusjohtaja Jari Lausvaaran mukaan tarve on edelleen samaa tasoa. Lähiseudun koulut tarvitsevat oppilasmäärien kasvaessa lisää liikuntatiloja liikuntatunneille. Nuorisotyö, liikuntapalvelut ja Opisto voivat hyödyntää nykyisillä ohjausresursseilla 8 - 12 h viikossa ja lukion tarve vaihtelee jaksoittain 5 - 10 viikkotuntiin.  Lisäksi kaupungin vapaa-aikapalveluiden kautta voidaan osoittaa erityisryhmille liikuntatilaa esim. 2 - 3 tuntia viikossa. Kaupungin enimmäistarve päiväkäytön osalta kouluvuoden aikana (38 viikkoa vuodessa) on selvityksen perusteella edelleen 3 päivää viikossa.

Halliyhtiön edustajat esittelevät hanketta lyhyesti kokouksessa.

Käsittely

Halliyhtiön edustajista Roope Autio ja Jari-Pekka Immonen esittelivät hanketta kokouksessa. Koulutusjohtaja Jari Lausvaara asntoi suullisen katsaukseen palvelualueen näkökulmasta.

 

 


 

 

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Talousjaosto merkitsee tiedoksi liikuntahallin liittyvän valmistelun ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 käsitellyt takausasiaa ja palauttanut sen valmisteltavaksi. 

Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Jotta asia ehtisi joulukuun valtuustoon käsittelyyn, tulisi se tällöin käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 29.11.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistöosakeyhtiö HI5 Arenan ottamalle enintään 2 750 000 euron lainalle Kartanon koulun kentälle toteutettavalle liikuntahallihankkeelle
  • että omavalkaisen takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta
  • että takauspäätös on ehdollinen myönteiselle valtionavustuspäätökselle
  • valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainat, johon takauspäätös kohdistuu ja päättämään perittävästä takausprovisiosta sekä vastavakuudesta myönnettävälle takaukselle.

Käsittely:

Paätettiin yksimielisesti, että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi perustuen siihen, että asia tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa 10.12.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV 10.12.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).