Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen

JARDno-2018-634

Valmistelija

  • Kimi Alifrosti, Controller

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 § 68. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 11.12.2017 § 81, KV 22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39, KV 21.5.2018 §:t 48 ja 53, KV 18.6.2018 §:t 59 ja 67 ja KV 22.10.2018 § 87.

Nyt esitettävien vuoden 2018 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liittessä ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Käyttötalousosa

Palvelualueiden väliset muutokset

Ravitsemispalvelujen kustannukset budjetoitiin 2018 talousarviossa kokonaisuudessaan konsernipalveluihin. Ateriapalvelutoiminta siirtyi Jatsi Oy:hyn vuoden 2018 helmikuussa, joten palvelu tuotettiin omana toiminta vielä tammikuun ajan. Talousarviomuutoksessa tammikuun ateriapalvelumyynti 557 Te on lisätty Konsernipalveluiden sisäiseksi tuotoksi ja jaettu palvelualueiden sisäiseksi kuluksi toteuman mukaan. Loppuvuoden ateriapalveluostojen budjettivaraus n. 5,8 Me on jaettu palvelualueille helmi-lokakuun toteutuneiden laskutusosuuksien mukaisesti.

Kulujen siirrolla ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen. 

Lasten ja nuorten palvelualueen muutos

Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakatteen ylitysennuste on Johdon raportin II tietojen pohjalta 1.200.000 euroa.

Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 650.000 euroa talousarviosta. Merkittävimmät poikkeamat ovat esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen budjetoitua pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu-uudistuksen vuoksi. Päivähoitomaksun tuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana noin 250.000 euroa budjetoitua vähemmän.

Toiminnan kulujen arvioidaan ylittyvät noin 550.000 euroa talousarviosta. Merkittävimmät poikkeamat ovat perusopetuksessa, jotka ovat pääosin sisäilmakysymyksiin liittyviä henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannuksien ylityksiä sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen puuttuminen.

Lasten ja nuorten lautakunta käsitellyt muutoksen 2.10.2018 § 49.

Verorahoitus

Verorahoitteiset tulot

Verorahoitteisten tulojen osalta muutetaan talousarviota vastaamaan Kuntaliiton kehikon arviota, jonka mukaan verotulot jäävät kokonaisuudessaan n. 1,4 Me pienemmiksi. Kuntien kuten myös Järvenpään verotulokertymään vaikuttaa erityisesti maksuunpantavat kunnallisverot verovuonna 2017, jossa ennuste on syksyllä heikentynyt. Syynä tähän on mm. työtulovähennyksien taso ja mm. sitä kautta tulevat suuret veronpalautukset. Vuoden 2017 valmistuva verotus tulee vaikuttamaan kuntaryhmän jako-osuuksiin niitä pienentävästi ja tämä vaikuttaa vuoden 2018 verotuloihin.

Investointiosa

Lepola III alueen rakennusten purku

Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 2018 talousarvion muuttamisen yhteydessä (KV 18.6.2018 § 67) Lepola III alueen rakennusten purkamista varten 300 000 euron määrärahan. Mestaritoiminta Oy on tämän jälkeen tilannut kohteeseen haitta-ainekartoitukset. Haitta-ainekartoitusraportin mukaan kohteessa on mm. asbestia ja lyijymaaleja. Haitta-aineiden poistaminen purkamisen yhteydessä maksaa arviolta 200 000 euroa jo arvioitujen purkukustannusten lisäksi. Tarkennettu hinta-arvio purkamisen kokonaiskustannuksista on 500 000 euroa. Talousarvioon on esitetty vuodelle 2018 300 000 euron määräraha, jota tulee korottaa 500 000 euroon purkamisen suorittamiseksi.

Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hanke ja Hyvinvointikampuksen päiväkoti

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.10.2018 §245 Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hanke ja § 246 Hyvinvointikampuksen päiväkoti investointihankkeet. Hankkeiden kustannusarvio on Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hankeen osalta 200 t€ ja Hyvinvointikampuksen päiväkoti hankkeen osalta 100 t€ eli yhteensä 300 t€.

KOY Järvenpään Liiketalo

Lujatalon vetäydyttyä Perhelän hankkeesta KOY Järvenpään Liiketalon vastuulle jää yhtiön omistaman tontin ennallistaminen, yhtiön operoimisesta johtuvat lähinnä hallinnolliset kulut sekä hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät mahdolliset kustannukset. Em. kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitee kaupungilta lisärahoitusta. Lisärahoitustarve jakaantuu seuraavasti:

1. Tontin ennallistamisen tämän hetken alustava kustannusarvio on 200 000 - 300 000 euroa.

2. Yhtiön hallinnoimiseen ja hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät kustannukset ovat tämän hetken alustavan arvion mukaan n. 200 000 euroa.

Vuodelle 2018 rahoitustarve on 100 000 euroa ja se edellyttää talousarviomuutosta. Tontin ennallastamisesta päätetään erikseen, kun hankkeen jatkosuunnitelmat täsmentyvät

Talousjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10 ja linjasi, että talousarviomuutos voidaan tuoda KH käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarviomuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, KV päätöksen jälkeen: kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).