Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2019

JARDno-2018-2164

Valmistelija

 • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konsernipalvelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Järvenpään kaupungin verotulojen kasvu on ollut vuosina 2006–2010 varsin voimakasta. Vuonna 2010 verotulot kasvoivat n. 4,2 %. Kasvun taustalla oli mm. kiinteistöverojen korotus sekä ennätyksellisen suureksi muodostunut ansio- ja pääomatuloverotuksen kuntien jako-osuus, mikä johti siihen, että kunnille tilitettiin enemmän veroja kuin niitä oli maksuunpantu. Vuonna 2009 verotulojen kasvu oli noin 6,4 %. Kasvun taustalla oli mm. kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotus. Ilman mainittua korotusta kasvu olisi ollut noin 2,2 %. Vuoden 2011 kasvu jäi 2,1 % tasoon ja vuonna 2012 kasvu oli 2,3 %. Vuoden 2013 verotulojen kasvu oli poikkeuksellisen kova. Siihen vaikutti merkittävästi mm. kuntaryhmän jako-osuuden muutos sekä verotulojen tilitysjärjestelmän muutos, jonka seurauksena jäännösverojen tilityksiä siirtyi tammikuulta 2014 joulukuulle 2013. Vuonna 2014 verotulot kasvoivat n. 4,0 % vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2015 verotulojen kasvuvauhti hiipui 1,2 % tasoon. Vuonna 2016 verotulot kasvoivat 3,4 %. Vuonna 2017 verotuloja kertyi 181,9 me ja niiden kasvu oli 0,2 %. Verotulojen kehitykseen vuonna 2017 vaikutti oleellisesti mm. kilpailukykysopimus. Vuonna 2018 verotuloja arvioidaan kertyvän 188,5 me ja kasvu asettunee 3,6 % tasoon. Vuoden 2018 verokertymään koko kuntakentällä vaikutti mm. kilpailukykysopimus, joka johti mm. merkittäviin veronpalautuksiin ja kuntaryhmän verotilitysten pienenemiseen. Järvenpäässä vaikutus talousarviossa arvioituun oli suhteellisen pieni, noin -0,7 Me.

Vuonna 2018 Kuuma-kunnissa käytössä olevat veroprosentit on liitteenä.

Verotulot vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelman laadinnassa

Suunnitelmakauden 2019–2023 verotuloarviot eivät sisällä oletusta taikka esitystä veroperusteiden muuttamisesta. Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa verotulojen on arvoitu kasvavan 6,8 %. Verotuloarviossa on hyödynnetty kuntaliiton ennustekehikkoa.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa verotulojen on ennakoitu kasvavan noin 4,6 % vuoden 2017 tilinpäätösennusteesta. Verotulokehitykseen tulee suunnitelmakaudellakin vaikuttamaan yleinen talouden kehitys, valtakunnalliset verotukseen liittyvät ratkaisut mm. verovähennysten osalta, yritysten tuloskunto sekä ansio- ja pääomatulojen välinen valtakunnallinen suhde. Järvenpään muuttoliikettä on tutkittu ja muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset ovat verotulojen näkökulmasta positiiviset.

 

 

Verotulot

Muutos-%

TP 2008

134 431

8,20 %

TP 2009

142 983

6,4 %

TP 2010

148 990

4,2 %

TP 2011

152 079

2,1 %

TP 2012

155 532

2,3 %

TP 2013

166 876

7,3 %

TP 2014

173 505

4,0 %

TP 2015

175 502

1,2 %

TP 2016

181 486

3,4 %

TP 2017

181 900

0,2 %

TPE 2018

188 539

3,6 %

TA 2019

201 438

6,8 %

 

Verolainsäädännön muutokset vuodelle 2019

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat vuodelle 2018 mutta tällä ei ollut vaikutusta Järvenpään veroperusteisiin. Samassa yhteydessä linjattiin myös vuodelle 2019 tulevia muutoksia. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron yläraja nousi siten, että uudet rajat ovat 0.41-1,00 % (vuonna 2018 0,41- 0,90 %).

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat (vanha vaihteluväli):

Lain sallima vaihteluväli:

Yleinen kiinteistövero                              0,93 – 2,00   (0,93 - 2.00)

Vakituinen asuinrakennus                        0,41 - 1,00    (0,41 - 0,90)

Muu asuinrakennus                                  0,93 - 2,00    (0,93 - 2,00)

Rakentamaton rakennuspaikka                 2,00 - 6.00    (2,00 - 6,00)

Yleishyödyllinen yhteisö                          0,00 - 2,00    (0,00 - 2,00)

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2019 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

 

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2019

Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2019 esitetään 19,75 %. (19,75 % vuonna 2018)

 

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2019

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. 

Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 1,35 %

(1,35 % vuonna 2018)

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 0,55 %

(0,55 % vuonna 2018)

Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 1,15 %

(1,15 % vuonna 2018)

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 4,35 %

(4,35 % vuonna 2018)

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 0,50 %

(0,50 % vuonna 2018)

 Liitteenä on yhteenveto veroperusteiden muutoksien vaikutuksista.

Muuta huomioitavaa

Viime vuosina Järvenpäässä veroperusteista tulevalle vuodelle on päätetty samassa kokouksessa talousarvion hyväksymisen kanssa. Tänä vuonna talousarvio tullaan käsittelemään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja valtuustossa joulukuussa johtuen mm. maakunta- ja sote-uudistuksen lainasäädäntövalmistelun aikataulusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt lukitaan verotulopohja ja talousarviosta päätettäessä mahdollisille lisäesityksille ei voi hakea katetta veroperusteita muuttamalla. Kaupungin vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Näköpiirissä ei tällä hetkellä ole merkittäviä kipukohtia suhteessa kaupunginhallituksen hyväksymään talousarviokehykseen. Tausta-aineistona on yhteenveto kaupunginhallituksen kokouksessaan syyskuussa hyväksymästä kehyksestä vuosille 2019-2023.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2019 seuraavasti:

 

 • tuloveroprosentti                                                19,75 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                               1,35 %
  • vakituinen asuinrakennus                        0,55 %
  • muu asuinrakennus                                 1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka                 4,35 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                           0,50 %

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, kaupungin johtoryhmä, (henkilötiedot poistettu)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).