Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Valtion perinnönhaku / Hietala Anja kuolinpesä

JARDno-2018-3254

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
  • Jari Lausvaara, koulutusjohtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

Anja Hietala on kuollut 28.10.2017 Järvenpäässä. Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun mukaisesti perintönä valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla tai kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijaintikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle. Hakemus on toimitettava Valtiokonttoriin vuoden kuluessa perinnönjättäjän kuo-lemasta. Jos hakemusta ei lähetetä määräajassa, jää omaisuus valtiolle, ellei sitä luovuteta läheiselle. Hakemus on toimitettava Valtiokonttoriin 31.10.2018 mennessä.

Omaisuutta haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella, kunnan puolesta allekirjoitetulla hakemuksella. Pelkkä pöytäkirjanote päätöksestä, jolla kunta on päättänyt hakea omaisuutta, ei riitä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse perustella, sillä luovutus ei perustu tarveharkintaan. 

Asianajaja Riitta Rauhala on Valtiokonttorin määräämänä Anja Hietalan kuolinpesän hoitajana toimittanut Järvenpään kaupungille jäljennöksen vainajan jälkeen laaditusta perukirjasta mahdollista perinnönluovutushakemusta varten. Perukirja on liitteenä. Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 23-kohdan mukaan perukirja on salassa pidettävä asiakirja.

Ei ole tiedossa, että perittävällä olisi läheisiä, jotka olisivat anoneet kuolinpesän varoja itselleen.

Valtiolta perintönä saadut varat on Järvenpäässä vakiintuneen käytännön mukaisesti käytetty sivistykselliseen tai sosiaaliseen tarkoitukseen. Lasten ja nuorten sekä sivistyksen ja vapaa-ajan-palvelualueiden yhteinen johtoryhmä on  kokouksessaan päättänyt esittää, että varat käytettäisiin lasten ja nuorten sosiaalisen ja kulttuurisen toiminnan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa Taidepolut -toimintamalli (kts. liite).

Taidepolut -toimintamalli

Taidepolut -hankkeen myötä taiteen perusopetus kytkeytyy osaksi kokonaiskoulupäivää ja monipuolista taide- ja kulttuurikasvatusta Järvenpään perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Taidepolut -hanke 
•    on ollut kehittämässä Perusopetuksen kulttuuripolun sisältöä.
•    on toteuttanut sisältöjä Nuoriso- ja liikuntapalvelujen yhteiseen nuorten kesäajan toimintaan
•    on kehittänyt yhdessä sisältöjä Liikkuva Koulu -hankkeen kanssa koulujen välituntitoimintoihin

Perintörahan turvin Taidepolut -toiminta voidaan juurruttaa osaksi harrastustakuun kokonaisuutta Järvenpäässä. Yhteistyössä koulun kerhotoiminnan kanssa taidekaruselli -malli tutustuttaa ja innostaa lapsia ja nuoria taideharrastuksen pariin. Kerhotoiminta on koululaisille maksutonta.
Järvenpään Opiston ja perusopetuksen yhteistyö mahdollistaa lasten ja nuorten erilaiset taidekurssit lähikouluissa.
Taidekarnevaalin tietyt moduulit ovat osa liikunta- ja nuorisopalvelujen yhteisiä nuorten tapahtumia.
Musiikkikärrytoiminta jatkuu varhaiskasvatuksen ja musiikkiopiston kesken.
Lisäksi kesällä 2019 voidaan uutena toimintamuotona käynnistää Taidepäiväleiri. Taidepäiväleirillä on jokaiselle päivälle oma teema, jonka ympärille toiminta rakentuu ja jolle hankitaan oma asiantuntija. Päiväleirille ilmoittaudutaan päiväksi kerrallaan, hinta sisältää lounaan.
Osa-aikainen (50 %) hankekoordinaattori suunnittelee ja koordinoi Taidepolut -opettajien toimintaa. 
Rahoitusta tarvitaan lisäksi taiteen perusopetuksen opettajien ja ohjaajien palkkakustannuksiin sekä taidekaruselli -mallissa, että kesäleiri -toiminnassa. Toimintamallin vuosikustannus on 31.000 euroa (vuonna 2019), jonka lisäksi moduulien tarvike-, tila- ym. kustannukset korvataan yksiköiden käyttötaloudesta. Perintörahan turvin toimintamalli voi jatkua keskeytyksettä 1 - 2 vuotta.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hakea Valtiokonttorilta Anja Hietalan kuolinpesän varoja Järvenpään kaupungille lasten ja nuorten sosiaalisen ja kulttuurisen toiminannan kehittämiseen.
  • valtuuttaa kaupunginlakimiehen täyttämään ja allekirjoittamaan hakemuksen Valtionkonttorille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunginlakimies

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.