Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Toiminnan ja talouden seuranta, Johdon raportti 2

JARDno-2018-2164

Valmistelija

  • Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toiminnan ja talouden seuranta, johdon raportti 2

Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 2, on laadittu ajalta 1.1.-31.8.2018. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla, annetaan tilinpäätösennuste sekä arvioidaan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista.

Yhteenveto taloudesta

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan n. 0,4 Me korjattua talousarviota heikompana. Suurimmat poikkeamat on Lasten ja nuorten palvelualueella, jossa toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 650.000 eurolla ja toimintakulujen ylittyvän n. 550.000 eurolla. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi raportista. Positiivista käyttötalouden puolella on myös se, että erikoissairaanhoito kuten muukin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus näyttää ensitietojen ja ennusteiden valossa toteutuvan vähintäänkin talousarvion mukaisesti. Odotettavissa on mm. sairaanhoitopiirin ylijäämistä johtuen jopa palautuksia mutta niiden osalta tilanne varmistuu vuoden lopulla. Maanmyynnin osalta ennuste on arvion mukainen. Tilanne varmistuu lopullisesti loppuvuoden aikana.

Valtionosuudet

Saatujen valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuudet toteutuvat korjatun talousarvion mukaisina.

Verotulot

Verorahoitteisten tulojen osalta arvio on hieman talousarviota heikompi. Kuntien kuten myös Järvenpään verotulokertymään vaikuttaa erityisesti maksuunpantavat kunnallisverot verovuonna 2017, jossa ennuste on syksyllä heikentynyt. Syynä tähän on mm. työtulovähennyksien taso ja mm. sitä kautta tulevat suuret veronpalautukset. Myös yhteisöverotulot laskevat yleisesti kuntakentällä tänä vuonna. Tämä johtuu pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna valtakunnallisesti yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi raportista. Verotuloarvio täsmentyy loppuvuoden aikana.

Rahoituserät

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Vuosikate

Vuosikate toteutunee näin ollen noin 1,8 M€ arviota heikommin ollen 12,8 Me.

Tilikauden alijäämä

Tilikauden alijäämä on n. -5,4 Me eli noin 1,8 Me talousarviota heikompi.

Investoinnit

Investointien ennustetaan alittuvan n. 2,7 Me.

Lainamäärä

Lainmäärä näyttää kokonaisuudessaan toteutuvan lähelle arvioitua (poikkeama -0,7 Me).

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan johdon raportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV, Palvelualueet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).