Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 LISÄPYKÄLÄ: Henkilöstön siirron periaatteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään (lisäpykälä)

JARDno-2018-931

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä sekä Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit ja Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten kunnat kehittävät sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenmukaisesti toimiviksi yhteisesti sopimuksissaan määritellyllä tavalla. Kevään 2018 aikana on myös tulossa kuntiin päätöksentekoon tuotannon siirto kuntayhtymään 1.1.2019 lähtien. Mikäli Järvenpään kaupunginvaltuusto päättäisi toukokuussa, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään, olisi kyseessä TSL (työsopimuslaki) 1 luku 10 §:n, Kunnallisen viranhaltijalain 5 luku 25 §:n sekä yhteistoimintalain 4 §:n  ja 11 §:n mukainen kunnan palvelurakenteen muutos ja liikkeenluovutus.

Edellä kuvatut asiat vaativat yhteistoimintamenettelyä. Yhteistyötoimikunta käsittelee kokouksessaan liitteenä olevan materiaalin Keski-Uudenmaan soten palvelutuotannon järjestämisestä ja tuotannon siirron yhteistoiminnasta. Materiaalissa kuvataan, miten yhteistoiminta liittyy palvelutuotannon kehittämiseen kohti yhtenäisiä palveluja Kuuden soten alueella. Materiaalissa kuvataan myös mitä palvelutuotannon siirtoon liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ennen kuntien päätöksentekoa ja päätöksenteon jälkeen. Yhteistoimintamenettely käynnistyy, kun kuntayhtymä on lähettänyt kunnille pyynnön viedä päätöksentekoon kuntien valtuustoihin palvelutuotannon siirron kuntayhtymään. Materiaalissa kuvataan tiekartta yhteistoiminnalle.

Yhteistoiminta Kuuden sotessa hoidetaan seuraavasti:

 • Ylikunnallinen yhteistoimintainfo kokoaa säännöllisin väliajoin yhteen kaikkien kuntien sekä Hyvinkään Sairaanhoitoalueen henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet. Ylikunnallisissa yhteistoimintainfoissa käydään läpi hankkeen ajankohtaiset asiat ja hankkeen eteneminen. Infoissa kuullaan henkilöstön edustajien näkemykset sekä huolenaiheet. Info ei korvaa kuntien juridista velvollisuutta yhteistoiminnasta huolehtimisesta. Käytännön järjestelyistä vastaa henkilöstöryhmä.
 • Kuntien yhteistoimintamenettelyn perusteena on lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4 ja § 11 (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007). Sen mukaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteissa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä tulee käsitellä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Kuntien yhteistoimintaelimet huolehtivat tästä juridisesta velvoitteesta.

Henkilöstöryhmä suunnittelee ja seuraa keskitetysti kuntien yhteistyötoimikuntien kokoontumisajankohtia sovittaen ne hankkeen etenemisen mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä olevan selostuksen koskien Keski-Uudenmaan soten palvelutuotannon järjestämisen ja tuotannon siirron yhteistoimintaa.

Päätös

Käsittely:

Keskusteltiin porinaryhmissä: Mitkä asiat edesauttavat hyvän yhteistoiminnan toteutumista sote-palvelutuotannon siirtyessä kuntayhtymään? Esille nousi muun muassa seuraavia asioita:

 • jatkuva HR:n tuki, rakentavaa keskustelua puolin ja toisin, suuntaviivat selkeät
 • tukea henkilöstön jaksamiseen muutoksessa eri tasoilla
 • vaiheistuksen ja priorisoimisen tekeminen, perustyöhön keskittyminen
 • viestittävä selkeästi ja ymmärrettävästi henkilöstöinfoissa ym. foorumeissa, huomioitava myös viestintä yksilötasolla
 • muistettava myös kuntiin jäävän henkilöstön tilanne
 • Lanu muutokset: missä vaiheessa uudet organisoitumiset tehdään?
 • keskitetyt infot koko henkilöstölle Konpa / HR
 • yhteistoiminta niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin tulee muutoksia
 • yt-menettely esimiehen vaihtuessa, kuka vastaa virallisesta yhteistoiminnasta tuolloin
 • konkreettista tietoa henkilöstölle, miten henkilöstö saa oikea-aikaisen ja -sisältöisen tiedon?
 • siirtyvälle henkilöstölle ei välttämättä selvää, mihin ovat siirtymässä ja mitkä asiat koskevat mitäkin (vrt. valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus / Kuuden sote Keski-Uudellamaalla)
 • yhteistoimintarakenteen miettiminen kuntayhtymässä, kun tuotanto siirtyy kuntaan

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käytiin kokouksessa läpi Keski-Uudenmaan soten yhtymähallituksen 20.3.2018 tekemä esitys (liitteenä) jäsenkunnille liittyen tuotannon siirtoon 1.1.2019 lukien sekä tuleva yhteistoimintamenettely.  

Henkilöstöjohtaja Päivi Autere esitteli asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi Keski-Uudenmaan soten yhtymähallituksen 20.3. tekemän esityksen jäsenkunnille liittyen tuotannon siirtoon 1.1.2019 lukien.

Yhteistoimintamenettely tuotannon siirrosta käynnistyy kaikissa kunnissa. Henkilöstön edustajille lähetetään virallinen kutsu yhteistoimintamenettelyyn (yhteistoimintamenettelyt ennen valtuuston päätöksentekoa ja päätöksenteon jälkeen). Järvenpäässä valtuusto käsittelee palvelutuotannon siirtoa kuntayhtymään 21.5.2018 kokouksessaan.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valtuuston päätös 21.5.2018 Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön siirrosta liikkeen luovutuksella 1.1.2019 Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymän palvelukseen merkitsee mm. erilaisten henkilöstöasioiden ja -käytäntöjen valmistelua ja toimeenpanoa.

Henkilöstöjohtaja antaa henkilöstöasiainjaostolle katsauksen henkilöstöasioiden valmistelun tilanteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto merkitsee tiedoksi henkilöstöjohtajan antaman ajankohtaiskatsauksen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän henkilöstöasioiden ja  liikkeen luovutuksen valmisteluun

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tämä yhteistyötoimikunnan käsittely täsmentää Järvenpään kaupungin yhteistoimintalain 4 § ja 11 § mukaista yhteistoimintamenettelyä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöryhmä on valmistellut yhdessä kuntien pääluottamusmiesten kanssa asiakirjaa henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa. Työpajat ovat olleet 29.8.2018 ja 12.9.2018. Asiakirjalla selvitetään liikkeen luovutuksesta työntekijälle aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset. Asiakirja hyväksytään kuntien hallituksissa yhteistyötoimikuntien käsittelyn jälkeen ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksessa. Kun asiakirja on hyväksytty päätöksenteossa, tulee esimiesten käsitellä se työyhteisöissään henkilöstön kanssa.

Liitteenä henkilöstön siirron periaatteet –asiakirja.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotusta muutetaan seuraavaan muotoon:

"Yhteistyötoimikunta toteaa, että:

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan työsuojeluvaltuutettu.
 • esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun."

Todettiin, että voidaan yksimielisesti hyväksyä ehdotus puheenjohtajan esittämässä muodossa.

Lisäksi todettiin, että pykälän liitteeksi lisätään "Työsuojeluvaltuutetun lisäkirjaus pöytäkirjaan kommenttina Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä henkilöstön siirron periaatteet liitteeseen."

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta toteaa että,

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti, että

 • henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 • valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan työsuojeluvaltuutettu.
 • esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
 • yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tämä yhteistyötoimikunnan käsittely täsmentää Järvenpään kaupungin yhteistoimintalain 4 § ja 11 § mukaista yhteistoimintamenettelyä.

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 11.9. § 89 esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy kuntayhtymän organisaatiorakenteen.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on valmistellut kuluvan syksyn aikana kuntayhtymän organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. Muutos- ja integraatioryhmä on omalta osaltaan hyväksynyt 14.9.2018 perustuvat tämän hetkisen valmistelun mukaiset ylempien päälliköiden ja johtavien asiantuntijoiden virat. Kuntayhtymän ylimpien johtajien virat - kuntayhtymän johtaja ja kaksi palvelujohtajan virkaa on täytetty jo aikaisemmin syksyllä 2017. Nyt 25.9.2018 kuntayhtymän päätöksentekoon tuodaan tämän hetkisen valmistelun mukaisten ylimpien päälliköiden ja johtavien asiantuntijoiden virkojen perustaminen.

Virkojen perustamisen jälkeen Keski-Uudenmaan soteen siirtyvissä kunnissa käynnistyy sisäinen hakumenettely kyseisten virkojen täyttämiseksi. Virkojen päättämisessä noudatetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen päätöstä 12.6.2018 § 65 kuntayhtymän rekrytointiperiaatteista.

Ennen virkojen perustamista kuntien nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuullisissa tehtävissä työskentelevien tulosalueiden päälliköiden kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut henkilöiden odotuksista omasta tulevasta tehtävässään kuntayhtymässä. Kuntayhtymä käyttää tarvittaessa hakuprosessissa henkilöarviointia.

Kuntayhtymässä on linjattu, että lähiesimiestehtävissä toimivat siirtyvät suoraan kuntayhtymään ilman hakumenettelyä.

Liite organisaatiorakenteesta toimitetaan yhteistyötoimikunnalle 17.9.2018 sähköpostitse.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän rekrytointiperiaatteet tiedoksi yhteistyötoimikunnalle liitteenä.

Henkilöstöjohtaja antaa yhteistyötoimikunnalle selvityksen kuntayhtymän organisaatiorakenteesta sekä perustettavista viroista ja niiden hakumenettelystä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän organisaatio ja henkilöstöjärjestelyt tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi
Matleena Ylitalo, projektiasiantuntija, matleena.ylitalo@jarvenpaa.fi

Perustelut

Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan hyväksynyt henkilöstön siirron periaatteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokouksen 6.10.2018 § 88 päätösehdotus täydennetty esityslistalle 8.10.2018.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.

Käsittely:

Eemeli Peltonen ja Helinä Perttu poistuivat kokoustilasta ennen asian käsittelyä esteellisinä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta)

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Valmistelija

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.

Käsittely

Ennen asian kästtelyä Eemeli Peltonen ja Helinä Perttu poistuivat kokoustilasta esteellisinä (hallintolaki 5 luku 28 § 5-kohta).

Ulla-Mari Karhu toimi pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen lisätään henkilöstöjohtajalle mahdollisuus tehdä asiakirjaan tarvittavat tekniset korjaukset. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:

"Kaupunginhallitus

 1. päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.
 2. varaa henkilöstöjohtajalle mahdollisuuden tehdä asiakirjaan tarvittavia teknisiä korjauksia."

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelussuhdepäällikkö, nykyinen henkilöstöjohtaja, viestintäassistentti, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).