Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 30.10.2018 alkaen.

 

Iltakouluasiat

  1. Sisäisen tarkastuksen raportti, sisäinen tarkastaja Mari Österberg
  2. Resurssiviisas Järvenpää, erikoissuunnittelija Eira Linko

 

Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeenkään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Todettiin lisäksi, että toinen iltakouluasia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 5.10.2018.

Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko esityslistalle lisätty lisäpykälä ottaa käsiteltäväksi. Päätettiin yksimielisesti ottaa lisäasia käsiteltäväksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).