Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2019 alkaen

JARDno-2018-3585

Valmistelija

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi
 • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi
 • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 - 2017 kehittäneet Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on hyväksytty Keski-Uudenmaan sotehankkeen poliittisessa ohjausryhmässä 8.12.2016. Ohjausmallin tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista.

Kunnat ovat Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 21.6.2017. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2018 ja tuottamisvastuu siirtyy 1.1.2019.

Sote-palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtyminen on käynnistänyt Järvenpään kaupungissa Uusi kunta -hankkeen, jossa käydään läpi jäljelle jäävien palvelujen uudelleen organisointia. Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä edellyttävät Järvenpään kaupungin hallintosäännön uudistamista muutoksia vastaavilta osin. Suurimmat muutostarpeet liittyvät lasten- ja nuorten, sivistyksen ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueiden uudelleen organisointiin ja lautakuntarakenteeseen. Muilta osin hallintosääntöön samalla kertaa esitettävät muutokset ovat teknisiä.

Lautakuntarakenne

Puheenjohtajienjaosto on 25.10.2018 käsitellyt useita eri vaihtoehtoisia malleja organisoida lautakuntarakenne uudelleen. Jatkovalmisteluun on valikoitunut valmistelun tuloksena yksi vaihtoehdoista, jonka mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet jakautuisivat kolmeen laajennettuun lautakuntaan. Nämä lautakunnat olisivat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta sekä hyvinvointilautakunta (entinen lasten ja nuorten lautakunta) ja kaupunkikehityslautakunta. Samalla nykyinen sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettaisiin ja lasten ja nuorten lautakunta nimettäisiin uudelleen hyvinvointilautakunnaksi. 

Jäsenten jakaantuminen kolmeen lautakuntaan toteutettaisiin siten, että hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan ja kaupunkikehityslautakuntaan nimettäisiin kuhunkin uusia jäseniä siten, että jäsenmäärä olisi enintään 16 varsinaista jäsentä + 16 varajäsentä. Muutos olisi määräaikainen ja voimassa 1.1.2019 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun 31.5.2021. Uusien jäsenten nimeämiset tuodaan erikseen päätettäväksi sen jälkeen, kun muutoksista lautakuntarakenteeseen on tehty hyväksytty päätös.

Palvelualuerakenne

Sote-palveluiden siirtyminen kuntayhtymään ja Uusi Kunta -hanke edellyttävät palvelualueiden uudelleen tarkastelua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue siirtyy kokonaisuudessaan kuntayhtymään ja siten pois kaupungin organisaatiosta.

Jäljelle jäävät palvelualueet ovat:

 • Hyvinvoinnin palvelualue (entinen lasten ja nuorten palvelualue)
 • Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
 • Kaupunkikehityksen palvelualue

Muutoksia palvelualueiden tehtäviin on kuvattu oheisessa taustamateriaalissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää:

 • hyväksyä liitteenä 1 olevan hallintosäännön, jota noudatetaan 1.1.2019 alkaen
 • hyväksyä esittelytekstissä kuvatun palvelualuerakenteen
 • hyväksyä esittelytekstissä kuvatun lautakuntarakenteen
 • että muutokset tulevat voimaan 1.1.2019

Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat hyvinvointitehtävän avainprosessit, jotka tulevat voimaan 1.1.2019, päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakuntarakenteen:

 • varhaiskasvatusikäisten kasvun ja oppimisen edistäminen (varhaiskasvatuspalvelut)
 • lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen (perusopetuspalvelut)
 • kulttuurin ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen (kulttuuri- ja tapahtumapalvelut)
 • harrastaminen ja itsensä kehittäminen (vapaa-aika- ja harrastuspalvelut)
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut)
 • osaamisen ja työllisyyden edistäminen (työllisyys- ja kotoutumispalvelut)

Käsittely

Käsittelyn kuluessa Mikko Päivinen ehdotti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että pohjaesityksen mukainen hallintosääntö hyväksytään seuraavin muutoksin:

"Pohjaesityksen mukaisesta 7a §:stä (Toimielinorganisaatio) teksti

Palvelualuelautakunnat:

Hyvinvointilautakunta (11+11*)

Yksilöasiainjaosto (3+3)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (11+11*)

Kaupunkikehityslautakunta (11+11*)

Lupajaosto (3+3)

 

muutetaan muotoon

 

Palvelualuelautakunnat:

Hyvinvointilautakunta (11+11)

Yksilöasiainjaosto (3+3)

Kaupunkikehityslautakunta (11+11)

Lupajaosto (3+3)

 

ja pykälän viimeinen kappale poistetaan.

 

Pohjaesityksen mukaisesta 17 §:stä (Lautakuntarakenne) teksti

Palvelualuelautakunnat:

Hyvinvointilautakunta (11+11*)

Yksilöasiainjaosto (3+3)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (11+11*)

Kaupunkikehityslautakunta (11+11*)

Lupajaosto (3+3)

 

muutetaan muotoon

 

Palvelualuelautakunnat:

Hyvinvointilautakunta (11+11)

Yksilöasiainjaosto (3+3)

Kaupunkikehityslautakunta (11+11)

Lupajaosto (3+3)

 

ja pykälän viimeinen kappale poistetaan.

 

Pohjaesityksen mukaisen pykälän 19 § (Hyvinvointilautakunta) teksti

Hyvinvointilautakunta edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja

terveyttä sekä mahdollistaa ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja

oppimista Lautakunta järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita sekä

kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja elämän eri vaiheissa

sekä päättää niihin liittyvistä asioista.

 

Lautakunnan alainen toiminta on Hyvinvoinnin palvelualueella.

 

Lautakunnan esittelijä on palvelualuejohtaja ja hänen ollessa estynyt hänen

sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija.

 

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasiainjaosto.

 

Jaosto on yksityisten henkilöiden etuusasioissa oikaisuvaatimuksia käsittelevä

elin. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana ja

hänen varahenkilönään lautakunnan varapuheenjohtaja. Lautakunta valitsee

keskuudestaan jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Jaoston esittelijä on sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia

kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualueen johtaja tai nimeämänsä muu

viranhaltija.

 

muutetaan muotoon

 

Hyvinvointilautakunta edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja

terveyttä sekä mahdollistaa ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja

oppimista. Lautakunta järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita sekä

kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja elämän eri vaiheissa

sekä päättää niihin liittyvistä asioista.

 

Lautakunta edistää kulttuuria, vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta

sekä tukee asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä

elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen

sekä työllistymiseen. Lautakunta huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika-

ja harrastus-palveluista sekä edistää ja tukee kaupunkilaisten osaamista

ja työllistymistä ja päättää näihin liittyvistä asioista. Lisäksi lautakunta vastaa

maahanmuuttajien kotoutumispalveluista.

 

Lautakunnan alainen toiminta on Hyvinvoinnin palvelualueella.

 

Lautakunnan esittelijä on palvelualuejohtaja ja hänen ollessa estynyt hänen

sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija.

 

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasiainjaosto, joka

 on yksityisten henkilöiden etuusasioissa oikaisuvaatimuksia käsittelevä

elin. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana ja

hänen varahenkilönään lautakunnan varapuheenjohtaja. Lautakunta valitsee

keskuudestaan jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Jaoston esittelijä on sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia

kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualueen johtaja tai nimeämänsä muu

viranhaltija.

 

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto kuuluu Hyvinvoinnin palvelualueelle ja sillä on oma johtokunta.

 

ja poistetaan pykälä 20 §.

 

Pohjaesityksen 24 §:n (Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto) ensimmäinen kappaleen lopussa ilmaus

sivistys- ja vapaa-alan palvelualuetta

 

muutetaan muotoon

 

hyvinvoinnin palvelualuetta

 

Pohjaesityksen 36 §:n (Palvelualueiden organisaatio ja tehtävät) teksti

Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu kaupunginvaltuuston

hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin palvelualueisiin seuraavasti:

 

1) Hyvinvoinnin palvelualue

2) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue

4) Kaupunkikehityksen palvelualue

 

muutetaan muotoon

 

Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu kaupunginvaltuuston

hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin Hyvinvoinnin ja Kaupunkikehityksen palvelualueisiin."

 

Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään viiden minuutin mittainen tauko, ennen kun asiassa tehdään päätös.

Tauon jälkeen Helinä Perttu ehdotti Ulla-Mari Karhun kannattamana, että opiskeluhuoltopalvelut jätetään hyte-lautakunnan alle ja loput avainalueen asioista siirretään siva-lautakunnan alle ja että ryhmille varataan mahdollisuus neuvotella lautakuntien koot (11-16 hlöä).

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.

Päätös

Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin 5 JAA- ääntä, 6 EI- ääntä, 0 TYHJÄÄ Pertun muutosehdotuksen mukaisesti.

Varattiin lisäksi virkamiehille mahdollisuus tehdä hallintosääntöön päätöksen edellyttämät muutokset. Muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle nähtäväksi tiedoksi-asiana seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen maanantaina 5.11.2018

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Mikko Päivinen, Mikko Taavitsainen, Tiia Lintula

 • Ei 8 kpl 73%

  Ulla-Mari Karhu, Katja Repo, Kaarina Wilskman, Petri Graeffe, Jarno Hautamäki, Helinä Perttu, Henry Berg, Tarja Edry

 • Jaa 5 kpl 45%

  Jarno Hautamäki, Mikko Taavitsainen, Mikko Päivinen, Tiia Lintula, Tarja Edry

 • Ei 6 kpl 55%

  Kaarina Wilskman, Petri Graeffe, Ulla-Mari Karhu, Katja Repo, Helinä Perttu, Henry Berg

Tiedoksi

KV

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).