Kaupunginhallitus, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Avustuksen myöntäminen / Westermarck-dokumentti

JARDno-2018-2398

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, lakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry on vuonna 2017 perustettu, sitoutumaton järvenpääläinen kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Järvenpään kartanon viimeisen omistajan, maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin, mittavaa elämäntyötä Järvenpään taajaman kehittäjänä ja valtakunnallisena vaikuttajana. Yhdistys pyrkii muutoinkin edistämään Järvenpään menneisyyden ja kehitysvaiheiden tuntemusta.

Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja on lähestynyt kaupunkia keväällä 2017 koskien suunnitteilla ollutta Bjarne Westermarckin elämäntyöstä kertovaa dokumenttielokuvaa. Yhdistys on pyytänyt kaupunkia kustantamaan kyseisen 45 minuutin mittaisen elokuvan. Elokuvan budjetiksi yhdistys on ilmoittanut yhteensä 17 360,00 euroa (sis.alv 24 %), joka on ehdotettu sisällytettävän vuoden 2018 talousarvioon. Yhdistyksen mukaan elokuva on ollut tarkoitus toteuttaa 8-henkisellä tuotantotiimillä. Elokuvan tuottajaksi on yhdistyksen mukaan suunniteltu Luodo Oy:tä.

Järvenpään kaupungin entinen kaupunginjohtaja on päätöksellään 22.6.2017 § 7 myöntänyt dokumenttiprojektin kustannuksiin avustuksena yhteensä 2 000,00 euroa (sis.alv 24 %) ja Järvenpään kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja päätöksellään 19.6.2018 § 25 kaluston vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuksena yhteensä 3 000,00 euroa (sis.alv 24 %). Koska koko projektin kokonaiskustannusarvio ylittää kaupunginjohtajan päätösvaltarajan, toimivalta asiassa on kaupunginhallituksella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:lle yhteensä enintään 17 360,00 euron (sis.alv 24 %) suuruisen avustusmäärärahan Bjarne Westermarckin elämäntyöstä kertovaa dokumenttielokuvaa varten. Avustus suoritetaan toteutuneita kustannuksia vastaan. Yhdistys on velvollinen toimittamaan selvityksen toteutuneista kustannuksista kaupungille. Myönnetystä avustusmäärärahasta vähennetään jo maksettujen kustannusten määrä.

Käsittely

Ennen asian käsittelyä Eemeli Peltonen poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolaki 28 §1 momentti 5-kohta).

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätöksen liitteeksi lisätään hakemussähköposti sekä projektin kustannusarvio sekä aiemmat asiassa tehdyt kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Yhdistys, Luodo Oy, talouspalvelut, johdon asssistentti

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
    
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
    
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
    
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
    
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin  lähettämisestä.
    
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
    
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
    
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
    
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi 
    
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe 8.00-13.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
    
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan oikaisua
-    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
-    millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä  viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.