Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Vahingonkorvausvaatimus / Autovahinko, kiinteistön pihatie

JARDno-2023-693

Valmistelija

  • Antti Ali-Sisto, Lakimies, antti.ali-sisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston pihassa on tapahtunut vahinko, jossa ajoneuvo on liukunut kiinteistöllä olevan rakennuksen seinään 13.12.2022. Pysäköintipaikalle johtava ajorata on ollut vahingonkärsineen kertomuksen mukaan jäinen, luminen ja hiekoittamaton. Voimassa olevan oikeuden mukaan vastuu kiinteistön liukkaudentorjunnasta on kiinteistönomistajalla. Vastuu on korostuneen huolellisuusvelvoitteen alaista. Kiinteistönomistaja voi sopimuksella siirtää liukkaudentorjuntatyöt tai osan niistä huoltoyhtiön tehtäväksi, mutta tällainen sopimus ei poista sen vastuuta mahdollisen puutteellisen liukkaudentorjunnan aiheuttamista vahingoista suhteessa kolmansiin. Huoltoyhtiön vastuu kiinteistön liukkaudentorjunnasta sen sijaan voi perustua vain sen ja kiinteistönomistajan väliseen sopimukseen ja olla siten vain sen laajuista kuin tässä sopimuksessa on määritelty. Koska vahingonkärsinyt ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei hän voi vaatia korvausta huoltoyhtiöltä vedoten tähän sopimukseen.

Vahinkoa kärsineen henkilön antaman kuvauksen mukaan "Pysäköintipaikka ja pysäköintipaikalle johtava ajorata oli jäinen, luminen ja hiekoittamaton, jonka johdosta ajoneuvo liukui rinteen vinoparkista taaksepäin rakennuksen kulmaan." Vahinkoa kärsineen henkilön mukaan ajoneuvo liukui rinteen vinoparkista rakennuksen kulmaan 13.12.2022 noin klo. 17.00. Selvityksen mukaan ajoneuvon vasemman puolen takaovi ja sivupeili vaurioituivat vahinkotapahtuman seurauksena. Vahinkoa kärsinyt henkilö on pyytänyt LänsiAuto Hyvinkää -nimiseltä yhtiöltä kustannusarvion ajoneuvoon aiheutuneiden vaurioiden korjaamiseksi. Yhtiön arvio vahingon korjaamisen kustannukseksi on 1 300–1 800 euroa.

Mestaritoiminta Oy:ltä saadun selvityksen mukaan "kyseisenä ajanjaksona satoi todella paljon lunta vuorokauden ympäri, ja tällöin hiekoituksella ei olisi ollut väliä, kun lunta tulee jatkuvalla tahdilla. Vaikka kiinteistön alue olisi kertaalleen aurattu, niin kohteen piha-alue on erittäin haasteellinen kallistuksen / mäkiolosuhteen takia". Mestaritoiminta Oy:n mukaan "11. ja 14.12. on käyty auraamassa musiikkiopiston kiinteistön alue. Hiekoitusta tuolla aikavälillä ei ole tehty, kun lunta on vain satanut jatkuvasti, niin hiekoituksella ei olisi ollut merkitystä". Mestaritoiminta Oy:n mukaan päivänä, jolloin vahinko tapahtui, ei aurausta ole suoritettu: "13.12. kohteella on käyty aurauskoneen kanssa, mutta päivällä kohteella oli autoja, eikä aurausta päästy silloin tekemään. Yöllä, kun auraus oli mahdollista tehdä turvallisesti piha-alueella, auraus tehtiin".

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti vahingonaiheuttajan tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä, kysymyksessä olevassa tapauksessa liukkauden torjunnan laiminlyöntiä. Kunnossapitovelvollisella on ns. korostunut huolellisuusvelvoite kunnossapidon suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että korvausvastuu on ankarampaa kuin normaalissa yksityishenkilöiden välisessä tuottamusvastuussa eli vähäisempikin huolimattomuus voi aiheuttaa korvausvelvollisuuden. 

Vahingonkärsijän esittämässä vahingonkorvausvaatimuksessa ei ole riittävällä tavalla esitetty näyttöä siitä, että Järvenpään kaupunki kiinteistön omistajana olisi toiminut tuottamuksellisesti ts. olisi laiminlyönyt kiinteistön omistajalle kuuluvia velvollisuuksia. Näyttöä ei ole myöskään esitetty siitä, että väitetty tuottamuksellisuus olisi riittävällä tavalla syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Vahinkoa kärsineen henkilön kertomuksen tueksi tapahtumainkulusta ei ole myöskään esitetty todisteita, kuten silminnäkijähavaintoja tai valvontakamerakuvaa. Todisteiden puuttuessa vahinkoa kärsineen henkilön oman toiminnan (myötä)vaikutusta ei ole mahdollista arvioida, mikä myös osaltaan vaikuttaa Järvenpään kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuteen (esimerkiksi seisontajarrun käyttämisestä/käyttämättömyydestä ei ole annettu selvitystä).

Toimivalta: Järvenpään kaupungin hallintosääntö 35 §: "Kaupungin omistamien kiinteistöjen, rakennusten ja tilojen omistajuuteen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä vastaa kaupunginhallitus".

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kirjaamo, asianosainen, Mestaritoiminta Oy