Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Talouden ja toiminnan seuranta: osavuosiraportti 2023

JARDno-2023-396

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 100.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 0,9 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa ei ole huomioitu vuodelta 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoa, mikä tulee kasvattamaan vuoden 2023 toimintakuluja. Ensimmäisen kvartaalin tietojen perusteellaa toimintakatteen ennustetaan ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen sekä kaupunkikehityksen palvelualueella, käyttöomaisuuden nettomyynnissä sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

Verorahoitus

Kunnallisverojen ennustetaan uusimpien veroennusteiden perusteella ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2023 veroennustekehikkopäivitys. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,0 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti, jolloin talousarvio alittuu 90te.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu budjetissa olleesta vuosia 2023 ja 2024 koskevasta budjetointivirheestä ja korkojen talousarviossa ennakoitua korkeammasta tasosta.   

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,2 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 38,​8 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2023.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin miljoonalla eurolla, vuonna 2022 lopussa keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden määrästä johtuen.  

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 2,2 Me muutettua talousarviota heikompana ollen noin 12,5 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 22,9 Me.

 

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 4,6 Me Me talousarviota suurempina, johtuen edellisenä vuonna kesken jääneiden hankkeiden osittaisesta siirtymisestä kuluvalle vuodelle. Vuonna 2022 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 23 miljoonaa euroa, joista siirtyviä osuuksia ei ole vielä huomioitu talousarvioluvuissa. 

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan nettona 4,7 Me talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomiotu määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuaikaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 124 te. Hankkeita ennakoidaan siirtyvän tulevalle vuodelle, eikä edellisenä vuonna viivästyneet hankkeet toteudut täysimääräisesti vielä talousarviovuoden aikana. 

Liikuntapaikkojen, Järvenpään Veden sekä kalusto- ja aineettomien investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2023 varattu hankkeille 500 te. Ennuste on tällä hetkellä budjetin mukainen. Osa kehitysinvestoinneista jatkuu edellisestä vuodelta.

Lainamäärä

Ennustettu ​tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 10,5 Me ja velkamäärä nousee 262 miljoonaan euroon.​ Tämä tarkoittaa 5 556 euroa/asukas. 

 

Ehdotus

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 3/2023 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

 

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Satu Tuominen poistui klo 8.00. Varapuheenjohtaja Ismo Nöjd toimi puheenjohtajana. 

Tiia Lintula poistui klo 8.17. 

Valmistelija

Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 100.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä. 

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,6 Me muutettua talousarviota heikompana. Ennusteissa on huomioitu vuonna 2022 käyttämättä jääneet määrärahasiirrot talousarviomuutosesityksen mukaisesti. Ensimmäisen vuosikolmenneksen tietojen perusteella toimintakatteen ennustetaan ylittyvän opetuksen ja kasvatuksen, kaupunkikehityksen palvelualueella ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa.

Verorahoitus

Kunnallisverojen ennustetaan uusimpien veroennusteiden perusteella ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2023 veroennustekehikkopäivitys. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,0 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti, jolloin talousarvio alittuu 90te.

Rahoitusmenot ja-​tulot
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu budjetissa olleesta vuosia 2023 ja 2024 koskevasta budjetointivirheestä ja korkojen talousarviossa ennakoitua korkeammasta tasosta. Poikkeamasta on tehty valtuustolle talousarviomuutosesitys.   

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 4,9 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 37,​1 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2023.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan alittavan talousarvion noin miljoonalla eurolla, vuonna 2022 lopussa keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden määrästä johtuen.  

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 3,9 Me talousarviota heikompana ollen noin 10,8 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa olisi 21,6 Me.

 

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona noin 3,9 Me Me talousarviota suurempina, johtuen edellisenä vuonna kesken jääneiden hankkeiden osittaisesta siirtymisestä kuluvalle vuodelle. Vuonna 2022 investointimäärärahasta jäi käyttämättä 23 miljoonaa euroa, joista siirtyviä osuuksia ei ole vielä huomioitu talousarvioluvuissa.

Talonrakennuksen investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,7 Me talousarviota suurempina. Ennusteessa on huomiotu määrärahasiirtoesitykset liittyen takuuaikaisiin ja edellisenä vuonna kesken jääneisiin hankkeisiin.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman menojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 276 te. Hankkeita ennakoidaan siirtyvän tulevalle vuodelle, eikä edellisenä vuonna viivästyneet hankkeet toteudut täysimääräisesti vielä talousarviovuoden aikana.

Liikuntapaikkojen ja Järvenpään Veden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kalusto- ja aineettomien investointien sekä kehitysinvestointien ennustetaan ylittyvän siirtomäärärahojen verran.

Lainamäärä

Ennustettu ​tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja, joten niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 5,9 Me ja velkamäärä nousee 257 miljoonaan euroon.​ Tämä tarkoittaa 5460 euroa/asukas. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä liitteen mukaisen talouden toteumaraportin 4/2023 tiedoksi ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2023 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 11.9.2023

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2023 on esitetty liitteenä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Opetus ja kasvatuslautakunta päättää

 1. merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022 tiedoksi.
 2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2023.
 3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

Käsittely

Talousjohtaja Jarkko Virolainen, opetusjohtaja Arja Korhonen ja varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtonen selostivat asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Marketta Niemi ja Ari Kaunisto

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa Järvenpään Veden johtokunta raportoi kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan . Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Osavuosiraportti valmistellaan elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2023 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 11.9.2023

Järvenpään Veden osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on esitetty liitteenä. 

Toimivalta mihin päätös perustuu: Hallintosääntö 23 § Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Järvenpään Veden johtokunta päättää merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2023 tiedoksi. Lisäksi Järvenpään Veden johtokunta valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Toimitusjohtaja Ari Kaunisto esitteli asiaa. 

Valmistelija

Jarkko Virolainen, Talouspäällikkö, jarkko.virolainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2023 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 11.9.2023

Hyvinvoinnin palvelualueen osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2023 on esitetty liitteenä.

KS

 

Ehdotus

Esittelijä

Kristiina Soots, palvelualuejohtaja, kristiina.soots@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2022 tiedoksi.
 2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2023.
 3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

Käsittely

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja kulttuurijohtaja Pirre Raijas selostivat asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Marjut Torniainen, Laskentapäällikkö, marjut.torniainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2023.

Kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä. Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2023-2026 tavoitteet on asetettu seuraaville tytäryhtiölle:

 • Järvenpään Mestariasunnot Oy
 • Mestaritoiminta Oy
 • Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
 • Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1)

Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla. 

Muiden yhteisöjen osalta valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, kun alkuvuoden 2023 aikana myytiin kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä on valmisteltu mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistuksen myötä. Koy Ainolan pysäköintiyhtiön omistukseen tulevan hallin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 

Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2023 osavuosikatsaukseen. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa. 

Valmistelija

Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2023

Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Palvelualueet valmistelevat osavuosiraportin lautakunnille elokuun aikana siten, että tiedot ovat raporttipohjilla ja lomakkeilla viimeistään 11.8.2023 ja raportin valtuustokäsittely on toteutettavissa 11.9.2023

Kaupunkikehityksen palvelualueen osavuosiraportti ajalta 1.1.-30.6.2023 on esitetty liitteenä.

Käyttösuunnitelman toteumatilanne

Käyttösuunnitelmatasoisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti. Käyttösuunnitelmaraportit käsitellään lautakunnissa osavuosiraportin aikataulussa. Käyttösuunnitelma sisältää tarkemmat talous- ja henkilöstötiedot sekä hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannan. Osavuosiraportti ja käyttösuunnitelmaraportti voidaan käsitellä lautakunnissa yhtenä pykäläasiana.

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.6.2023 on esitetty liitteenä.

 

HP

Ehdotus

Esittelijä

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. merkitä osavuosiraportin 1.1.-30.6.2023 tiedoksi.
 2. hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.6.2023.
 3. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset.

 

Käsittely

Kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja talouspäällikkö Timo Väisänen selostivat asiaa.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

 • Kimi Alifrosti, Controller, kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 12.12.2022 § 100. Talousarviota muutettiin KV 29.5.2023 § 26 siirtomäärärahojen, varhaiskasvatuksen lakimuutoksen varauksen siirron, yhdistysten vuokrahintojen korjauksen, kotikuntakorvausten muutospäätöksen, valtionosuuksien lopullisen päätöksen ja lainakorkojen osalta.

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain,​ minkä lisäksi taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle. Kuukausiraporttiin on sisällytetty tietoa myös kaupungin henkilöstöstä ja toimintaympäristön kehityksestä.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 2,2 Me muutettua talousarviota heikompana.

Palvelualueiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion kokonaisuudessaan 2,9 Me, josta suurin ylitysennuste on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Myös muille palvelualueille ennustetaan ylitystä. Ainoastaan Konsernipalvelut ja Kotikuntakorvaus ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan yli 0,7 Me muutettua talousarviota parempana maanmyyntien ylittäessä budjetin.

Verorahoitus

Kunnallisverojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Muiden verolajien ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu Kuntaliiton huhtikuun 2023 veroennustekehikkopäivitys. Suhdannetilanteen kehittyminen voi vaikuttaa lopputulemaan. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 1,0 miljoonaa talousarviota parempina. 

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun valtionosuuspäätösten mukaisesti.

Rahoitusmenot ja-​tulot

Rahoitustuottojen ja kulujen odotetaan toteutuvan hiukan muutetun talousarviota parempina osinkotuottojen ansiosta.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,1 Me muutettua talousarviota heikompana,​ jolloin vuosikate olisi 34,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2023.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen ja arvonalennuksien odotetaan alittavan talousarvion, koska Anttilan koulun lisäsiipi on päätetty säilyttää tilapuskurina eikä kohteen tasearvoa tarvitse kirjata alas. Mikäli investointitoteumat jäävät talousarviota matalammalle tasolle voi poistoissa syntyä myös suurempi alitus.

Tilikauden yli-​/alijäämä
Tilikauden yli-​/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,1 Me muutettua talousarviota heikompana ollen 8,5 Me ylijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä kasvaa ja on tilikauden lopussa 18,9 Me.

Investoinnit

Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 9,9 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona 5,6 Me muutettua talousarviota pienempänä, josta 3,4 Me uusien alueiden alituksesta ja 2,2 Me infran kunnossapidosta osan hankkeista siirtyessä toteutettavaksi myöhemmin.

Talonrakennuksen investoinneista ennustetaan 1,0 Me alitusta johtuen lukuisista pienemmistä alituksista kuluvan vuoden hankkeissa. Alitukset syntyvät hankkeiden viivästyessä seuraavan vuoden puolelle sekä saaduista avustuksista hankkeille. Järvenpäätalon peruskorjauksen aloitus siirtyy kokonaisuudessaan ensi vuoden puolelle.

Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,6 Me budjetoitua pienempänä, koska hankkeet ovat viivästyneet.

Perhelän yhtiöistä 1 ja 6 osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Osakkeiden ja osuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2023 osoitettu hankkeille 387 te. Vuoden aikana käynnistynee vielä joitakin uusia kehitysprojekteja.

Kalustoinvestointien arvioidaan toteutuvan Hyvinvoinnin palvelualueella 144 te, Opetuksessa ja kasvatuksessa 173 te ja Kaupunkikehityksessä 25 te alle muutetun talousarvion. Konsernipalveluissa arvioidaan irtaimistoinvestointien toteutuvan talousarvion mukaisesti ja ICT-investointien ennustetaan toteutuvan lähes 0,5 Me muutettua talousarviota pienempinä.

Lainamäärä

Vuosikatteen ollessa kuluvana vuonna noin 34,​9 Me ylijäämäinen,​ tulorahoitus ei riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Uutta lainaa otetaan vuoden aikana 11,9 Me ja velkamäärä nousee 263,3 miljoonaan euroon,​ mikä tarkoittaa 5 586 euroa/asukas.

Konserniyhteistöjen tilanne

Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden tilaa seurataan osavuosiraportissa. Tärkeimpien tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Muiden yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä,​ oleellisista​ kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.

Raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä pääosin tavoitteiden mukaista. Konserniin kohdistui joitakin muutoksia, kun alkuvuoden 2023 aikana myytiin kaksi Perhelän alueen yhtiöistä. Sotepalveluihin liittyvissä muissa yhteisöissä on valmisteltu mm. kuntayhtymien purkuja ja muita rakenteellisia muutoksia hyvinvointialueuudistuksen myötä. Koy Ainolan pysäköintiyhtiön omistukseen tulevan hallin rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen 

Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit,​ arvioitu niiden vaikutukset ja laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.

Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty osavuosikatsauksen liitteenä.

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.-​30.6.2023.
 2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.-​30.6.2023

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valtuutettiin viranhaltijat tekemään liitteeseen tarvittavat tekniset korjaukset.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Tiedoksi

KV