Kaupunginhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteuma 6/2023

JARDno-2023-55

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Raatikainen, Laskentapäällikkö, sanna.raatikainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 § 100 taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2026 ja talousarviosta vuodelle 2023. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia toimintakatteen osalta. Valtuuston hyväksymä Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen talousarvio ja valtuuston hyväksymät eurot ja sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty pykälän oheismateriaalina.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2023 tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös tarkemmat investointierittelyt, mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista palvelukokonaisuuksittain, mikäli niitä ei ole esitetty talousarviossa. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää talousjaoston 16.12.2021 § 39 käsittelemässä valtuustoaloitevastineessa edellytetyt tarkemmat tiedot taloudesta ja henkilöstöstä. Käyttösuunnitelmaan tulee sisällyttää vuonna 2023 toimeenpantavat keinot ja toimenpiteet kaupunkistrategian tavoitteiden ts. valtuuston nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi, jotka ovat lautakuntaan nähden sitovia. Lisäksi hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä on edellytetty, että suunnitelman etenemisen seuranta sisällytetään käyttösuunnitelmaraportoinnin yhteyteen, joten osio on sisällytetty asiakirjaan. 

Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen sitovuustasojen käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.

Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman talousresurssit on jaettu varsinaisten konsernipalvelujen ja verotuksen kokonaisuuksiksi, jotka ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia määrärahoja.

Tilaomistuksen määrärahojen sitovuus vastaa valtuuston sitovuutta. Allianssi-investoinnit on eroteltu hallitukseen nähden sitoviksi tasoikseen. Allianssi-investointiesitys on valmisteltu ja käsitelty kiinteistöallianssin johtoryhmässä.  

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalveluiden ja Tilaomistuksen vuoden 2023 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi valtuutettiin valmistelija tekemään tekniset korjaukset liitteseen vaihtamalla sanat “lautakunta” sanoiksi “kaupunginhallitus”.  

Valmistelija

  • Marjut Torniainen, Laskentapäällikkö, marjut.torniainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2023 kokouksessaan 30.1.2023 § 30. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain osavuosiraportoinnin aikataulussa.

Konsernipalveluiden sitovuustaso on kaupunginhallitukselle tehtävässä raportoinnissa jaettu kahtia verotuskustannusten ja muiden konsernipalvelujen määrärahaan. Tilaomistuksen sitovuus vastaa valtuuston sitovuustasoa.

Käyttösuunnitelmaraportissa esitetään sitovuustasoja tarkempia talous- ja henkilöstötietoja sekä investointiseurantaa ja uutena hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteiden toteumatilanne. Raportilla ei ole toistettu valtuustolle annettavassa osavuosiraportissa esitettyjä tietoja. ​Tilaomistuksen käyttösuunnitelmaraportin lisämateriaalina on esitetty JYK:n hankkeen 2. vaiheen toimittajakohtainen toteumaraportti kaupunginhallituksen esittämän tarkemman hanketalousseurantatoiveen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2023 (§ 3) Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) 2. vaiheen hankesuunnitelmasta. Liitteenä JYK 2:n toteumaraportointi 30.6.2023 (liite 2).

Liitteenä on konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman toteumaraportti 6/2023 (liite 1).

KR

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen käyttösuunnitelman tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-​30.6 2023 liitteen 1 mukaisesti.
  2. merkitä tiedoksi JYK 2-vaiheen talouden toimittajakohtaisen toteumaraportoinnin (liite 2)

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.

Tiedoksi

Talouspäällikkö, konsernipalvelujen johtoryhmä