Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2020

JARDno-2019-3227

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Näin ollen vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 18. päivänä 2019. Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Verolainsäädännön muutokset vuodelle 2020

Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistövero                              0,93 - 2,00
 • Vakituinen asuinrakennus                       0,41 - 1,00
 • Muu asuinrakennus                                 0,93 - 2,00
 • Rakentamaton rakennuspaikka               2,00 - 6,00
 • Yleishyödyllinen yhteisö                          0,00 - 2,00

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.

Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.

Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään 2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä, Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää, Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Vuoden 2020 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Oheismateriaalina on yhteenveto Kuuma-kuntien nykyisistä veroprosenteista vuonna 2019.

Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa

Vuonna 2017 verotuloja kertyi 181,9 me ja niiden kasvu oli 0,2 %. Matalaan kasvuun vaikutti oleellisesti mm. kilpailukykysopimus. Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 (+3,3 %) ja vuonna 2019 verotuloja arvioidaan kertyvän 192,0 me, jolloin kasvu on 3,2 %. Vuoden 2019 verokertymään on koko kuntakentällä vaikuttanut tulorekisteri- ja verokorttiuudistus, jotka on johtaneet viivästyksiin verotulojen tilityksissä. Järvenpään osuus kunnallisveron kertymävajeesta on noin 5,9 Me. 

Suunnitelmakauden 2020–2023 verotuloarviot sisältävät rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin korottamisen nykyisestä 4,35 %:sta 6,00 %:iin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia esitetään korotettavaksi sen ohjausvaikutuksen vuoksi. Tavoitteena on vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä lisäämällä rakentamatta jättämisen kustannusta. Muutos lisää verotuloja noin 200.000 eurolla vuonna 2020. 

Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia. Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa verotulojen on arvioitu kasvavan 6,7 % ja vuosina 2021-2023 3 - 3,8%. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton ennustekehikkoa hyödyntäen. Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa yleinen talouden kehitys, veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, palkkakehitys ja rakentaminen.

Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää alijäämäiseksi vuosina 2020 ja 2021. Loppuvuosien ylijäämä perustuu rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetyssä laajuudessa, talouden tasapaino tulee varmistaa veroja korottamalla, koska kaupungin taseen ylijäämäpuskuri ei kestä useampia tappiollisia vuosia.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2020

 • Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2020 esitetään 19,75 % (19,75 % vuonna 2019).

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2020

 • Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 1,35 % (1,35 % vuonna 2019)
 • Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 0,55 % (0,55 % vuonna 2019)
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 1,15 % (1,15 % vuonna 2019)
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 6,00 % (4,35 % vuonna 2019)
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 0,50 % (0,50 % vuonna 2019)

KR

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä veroperusteet vuodelle 2020 seuraavasti

 • kunnallisveroprosentti                                      19,75 %
 • kiinteistöveroprosentit
  • yleinen kiinteistövero                              1,35 %
  • vakituinen asuinrakennus                       0,55 %
  • muu asuinrakennus                                1,15 %
  • rakentamaton rakennuspaikka               6,00 %
  • yleishyödyllinen yhteisö                          0,50 % 

Päätös

Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.

Tiedoksi

KV, Controller, Kaupungin johtoryhmä