Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan hyväksyminen

JARDno-2019-1331

Valmistelija

  • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Näiden kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi on laadittu Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta. Tiekartan tarkoituksena on edistää kaupungin ympäristösitoumusten toimeenpanoa, koota ja linjata ympäristöasioiden hallintaa, sekä tukea resurssiviisaita toimintatapoja kaupunkiorganisaatiossa ja sidosryhmien parissa. Tiekartan tavoitteenasettelussa keskitytään toimiin, joihin kaupunki voi itse vaikuttaa päätöksenteossaan, suunnittelussaan ja toiminnassaan.

Tiekartalle määritellyt tavoitetilat ohjaavat toimintaa pitkällä aikavälillä tähdäten vuoteen 2030. Tavoitetilojen lisäksi tiekartta osoittaa konkreettisempia toimenpiteitä lyhyemmälle aikavälille sekä pitkäjänteisiä toimintatapoja kestävyysnäkökulman huomioimiseksi kaupungin toiminnassa.

Kaupungin strategiakartalla resurssiviisaustavoitteiden toimeenpano on kytketty sisäisen näkökulman kohtaan S5: Resurssiviisas toimintatapa. Kortissa on nostettu keskeisiksi osa-alueiksi energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, kiertotalouden edistäminen, liikennejärjestelmän kehittäminen, eheän yhdyskuntarakenteen ylläpitäminen sekä sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin kaupungin hankinnoissa. Strategiakortin mukaan kestävyysnäkökulma on osa kaikkien kaupungin toimialojen suunnittelua, päätöksentekoa ja käytäntöjä.

Tärkeä osa kaupungin ympäristötyötä on jatkossakin Järkevä-toiminta, jonka keskiössä ovat järvenpääläiset, sekä alueella toimivat yhdistykset, yritykset ja muut paikalliset toimijat. Järkevä-toiminnan tavoitteena on jakaa tietoa ympäristöasioissa sekä kannustaa alueen asukkaita ja toimijoita kehittämään ratkaisuja ja yhteistyömuotoja resurssiviisauden edistämiseksi.

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta korvaa Järvenpään kestävän kehityksen Järkevä-ohjelman sekä Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategian Ympäristö-ohjelman 2014-2017.

Valmistelu

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta on laadittu Järvenpään kaupunkikehityksessä. Valmistelusta on vastannut kaupunkikehityksen ympäristötiimi. Työn ohjausryhmänä on toiminut EMAL-työryhmä. Toimenpiteitä on työstetty yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden, yksiköiden ja tytäryhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Työ käynnistettiin vuoden 2017 aikana tehtyjen valtuustoaloitteiden myötä, joissa esitettiin kaupungin kestävän kehityksen Järkevä-ohjelman uudistamista sekä FISU (Finnish sustainable communities) -verkostoon liittymisen selvittämistä.

Ympäristöohjelmaa on valmisteltu yhtäaikaisesti kaupunkistrategian valmistelun kanssa. Kesäkuussa 2018 Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti osana kaupungin visiota, että Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sekä sitoutuu resurssiviisaustavoitteisiin. Ympäristöohjelman valmistelua jatkettiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan muodossa kyseiset tavoitteet huomioiden.

Valmistelun aikana järjestettiin kaupungin eri palvelualueiden, Mestaritoiminta Oy:n, Jatsi Oy:n sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajien yhteinen asiantuntijatyöpaja. Tämän jälkeen tavoitteita on edelleen työstetty yhteistyössä kyseisten tahojen kanssa. Asukkaat osallistuivat tiekartan valmisteluun mm. asukaskyselyn kautta. Kyselyssä kerättiin asukkaiden näkemyksiä kaupungin ympäristötyön tärkeimmistä painopisteistä sekä toimenpide-ehdotuksia tiekartalle.

Tiekarttaluonnos oli nähtävillä 28.3.-12.5.2019. Mielipiteissä ja lausunnoissa nousi esiin muun muassa pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen, palveluiden saavutettavuus, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, uusiutuvan energian käytön edistäminen, viheralueet ja viherrakentaminen sekä ilmanlaatu ja katupöly. Eri asukasryhmien ja toimijoiden huomioimista toivottiin, samoin tavoitteisiin sitoutumista kaikessa kaupungin toiminnassa.

Keväällä 2019 teetettiin skenaario- ja vaikuttavuusarviointityö, jossa arvioitiin tiekartan toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja resurssiviisaustavoitteisiin sekä laadittiin kustannustarkasteluja valikoiduista toimenpidekokonaisuuksista. Raportissa esitettiin myös tarvittavia lisätoimenpiteitä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Luonnosvaiheen jälkeen tiekarttaa on päivitetty aikajänteeltään kaupunkistrategian jaksotusta vastaavaksi sekä selkeytetty tavoitteiden ja toimenpiteiden rakennetta. Toimenpiteitä on päivitetty valmistelun aikana käynnistetyt työt huomioiden sekä lisäämällä välitavoitteita skenaariotyössä ehdotettujen lisätoimenpiteiden perusteella energiankäytön vähentämiseen ja kestävään liikkumiseen.

Toimeenpanosuunnitelma

Toteutuksen ensimmäinen vaihe on toteutussuunnitelmien laatiminen palvelualueilla ja tytäryhtiöissä (Mestaritoiminta Oy ja Jatsi Oy). Toteutussuunnitelmissa tunnistetaan tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä palvelualueen tai toimialan toimintaan liittyvät osat ja tarkennetaan toimialan roolia sekä toimenpiteiden toteutusta ja aikataulua. Tiekartan liitteen 1 vastuunjakotaulukko on toteutussuunnitelmien tueksi laadittu alustava ohjeellinen suunnitelma lähivuosien toimenpiteiden toteutusaikataulusta ja vastuutahoista.

Ensimmäiset toteutussuunnitelmat on tarkoitus laatia vuoden 2020 aikana. Samalla tiekartta ja toteutussuunnitelmat kytketään talousohjaukseen ja palveluohjauksen toimintamalliin. Tiekartan tavoitteidenmukaiseen etenemiseen tarvittavat toimet ja resurssit määritellään vuosittain talousarvion ja kaupungin tavoitteiden valmistelun yhteydessä. Samalla tarvittaessa tarkistetaan tiekartan ja toteutussuunnitelmien toimenpiteitä.

Kaupunkikehitys ylläpitää tiekarttaa, ja sitä kehitetään yhteistyössä palvelualueiden, yksiköiden, tytäryhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seuranta ja raportointi

Resurssiviisaustyön etenemisestä raportoidaan ensisijaisesti kaupungin valtuustoon ja lautakuntiin nähden sitovien tavoitteiden seurannan kautta sekä kaupungin vuosikertomuksessa. Lisäksi kehitetään laajempaa resurssiviisaustyön raportointia.

Tiekartalle on koottu mahdollisia seurantamittareita resurssiviisaustyön ja ympäristön tilan kehityksen seuraamiseksi. Osa mittareista on jo ennestään käytössä kaupungin toiminnan raportoinneissa sekä vaikutusten arvioinneissa. Uusista mittareista osa on otettavissa käyttöön suoraan, ja seurantatietoa on saatavilla jo edellisistä vuosilta tai seurantatiedon kerääminen voidaan aloittaa. Jotkin mittareista taas vaativat vielä jatkokehittämistä.

Raportoinnin ja seurannan prosessia kehitetään edelleen kaupunkistrategian seurantaprosessin kanssa yhteensovittaen.

Vaikutusten arvionti

Järvenpää on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kaupunki vähentää päästöjään vuoteen 2035 mennessä vähintään 80 % vuoden 1990 päästömäärään nähden, sekä kompensoi loput päästöt tukemalla muualla tehtäviä päästövähennyksiä tai lisäämällä hiilen sidontaa kaupungin alueella tai muualla. Tiekartan laatimisen yhteydessä selvitettiin, millaisia päästövähennyksiä tavoitteen saavuttaminen Järvenpäässä vaatii. Skenaario- ja vaikuttavuusarviointiselvityksen laati Benviroc Oy, joka laatii myös vuosittain kuntakohtaisen laskennan päästöjen kehityksestä (CO2-raportti).

Skenaariolaskelman mukaan Järvenpään on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius tavoitteenmukaisesti, mikäli oletukset kansallisista kehitystrendeistä ja toimenpiteistä pitävät paikkansa, kaikki tiekarttaan kirjatut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisesti ja lisäksi saavutetaan 22 kt CO2-ekv. suuruinen päästövähennys sekä kompensoidaan jäljelle jääviä päästöjä.

Tulevina vuosina haasteeksi muodostuu, miten päästökehitys pidetään laskevana samaan aikaan, kun kaupungin asukasmäärä kasvaa merkittävästi. Tavoitteen saavuttamisessa onkin keskeistä, että ilmastoviisaasta asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta tehdään asukkaille luontevaa ja sujuvaa. Tätä voidaan edesauttaa muun muassa kestäviin liikkumisvalintoihin ohjaavalla maankäytön ja liikenteen suunnittelulla, rakentamisen ja talotekniikan ratkaisuilla sekä kierrätysmahdollisuuksia parantamalla.

Resurssiviisaus on hiilineutraaliustavoitetta laajempi käsite. Kaupungin toiminnassa se tarkoittaa pitkäjänteistä toimintakulttuurin muutosta, joka yltää aina kaupungin työntekijöiden omista toimintatavoista liikennejärjestelmän kehittämiseen tai jätehuollon palvelutasoon. Kaupunkiorganisaatio voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti vain osaan kaupungin alueella syntyvistä päästöistä, jätteestä ja kulutuksesta. Kaupungilla voi kuitenkin olla merkittävä rooli asenneympäristön muokkaajana, mahdollistajana ja esimerkkinä toimijana.

Resurssiviisaat ratkaisut ja toimintatapojen kehittäminen vaativat niin henkilöresursseja kuin rahallisia investointeja. Toisaalta kaikkiin toimenpiteisiin ei liity suoria kustannusvaikutuksia kaupunkiorganisaatiolle, ja osa toimenpiteistä voi myös tuoda säästöjä tai tuottaa rahaa ja luoda taloudellisia mahdollisuuksia, joko suorasti tai pidemmällä aikajänteellä.

Resurssiviisautta edistävät toimenpiteet ovat keskenään hyvinkin eri tasoisia. Toimenpiteiden kannattavuutta tulee arvioida tarkastelemalla kustannuksia suhteessa toimenpiteiden merkittävyyteen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta toiminta kanavoidaan kustannusvaikuttavuudeltaan kannattavimpiin hankkeisiin. Tiekartalle kerättyjen toimenpiteiden toteutusvaihtoehtoja, kustannuksia ja kannattavuutta arvioidaan ennen kaikkea hankekohtaisesti, ja toimenpiteitä tarkennetaan ja tarkistetaan hankekohtaisiin suunnitelmiin ja vaikutusarviointeihin perustuen. Valikoitujen keskeisten toimenpiteiden kustannusvaikutuksia on käsitelty tarkemmin tiekarttaraportin kohdassa 2.4. sekä selvityksessä Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit (Benviroc Oy 2019).

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan

2. hyväksyy tiekartan toimeenpanosuunnitelman päätöksen perusteluosan mukaisesti

Päätös

Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.

Tiedoksi

kaupunkikehitysjohtaja; vs. kaavoitusjohtaja; erikoissuunnittelija; suunnitteluavustaja; kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja