Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Perhelän tontin 186-1-131-8 myynnistä ja toteuttamisesta päättäminen

JARDno-2019-3186

Valmistelija

  • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.1.2019 § 14, että KOY Järvenpään Liiketalon, tontin 186-001-0131-0008 kehittämistä jatketaan YIT Suomi Oy:n kanssa ja hyväksyi tätä koskevan aiesopimuksen liitteineen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.10.2019 § 250, että kaupunki tulee vuokraamaan toimitilat Perhelän korttelista 15 vuodeksi sillä ehdolla, että YIT Suomi Oy allekirjoittaa Järvenpään kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisen toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan yhtiökauppakirjan luonnoksen.

Yhteissuunnitteluvaihe YIT Suomi Oy:n ja kaupungin kesken (1/2019-10/2019)

Yhteissuunnitteluvaiheen aikana Järvenpään kaupunki ja YIT Suomi Oy ovat yhdessä kehittäneet hankkeen konseptisuunnitelmaa, toteuttamissopimusta sekä sen liitteeksi tulevaa yhtiökauppakirjan luonnosta. Toteuttamissopimus liitteineen on pykälän liitteenä. Ulkopuolinen konsultti (Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy) on tarkastanut sopimuskokonaisuuden ja ulkopuolista konsulttia (Frontia Asianajotoimisto Oy) on konsultoitu myös hankintalainsäädännön osalta.

Toteuttamissopimuksessa sovitaan erityisesti seuraavista asioista:

  • hankkeen rakentamisen ja toteuttamisen pääperiaatteet, aikataulutus ja vaiheistus
  • asemakaavoitus ja rakennuslupakäsittely sekä näiden tavoiteaikataulut
  • kauppahinta ja kauppojen aikataulu
  • suunnitteluvarausmaksu ja sopimussakko

Kauppahinta

KOY Järvenpään Liiketalon omistaman tontin markkina-arvoksi on arvioitu 10.000.000,00 euroa.

Hintatason markkinaehtoisuus ja valtiontukisäädösten noudattaminen on varmistettu kahden ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan lausunnolla (GEM Property Oy ja FinCap Kiinteistövarainhoito Oy). Ulkopuoliset arvioijat ovat arvioineet käyvän hintatason Järvenpäässä ja arvioineet Perhelän korttelin markkina-arvion vastaavan toteuttamissopimuksessa esitettyä kauppahintaa. Ulkopuolisten arvioijien lausunnot liitteenä (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom kohta 20).

Kaupan toteutumattomuus

Toteuttamissopimukseen sisällytetään suunnitteluvarausmaksu ja sopimussakko, jotka tulevat maksettavaksi, mikäli YIT Suomi Oy ei tee lopullista kauppaa tai täytä rakentamisvelvoitettaan sen jälkeen, kun uuden konseptin mukainen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi ja siinä aikataulussa, kun sopimuksessa on sovittu.

Kunnallistekniikka

Perhelän korttelin ympäristössä olevien katu- ja infrarakenteiden osalta kaupunki on laatinut hyväksytyt katusuunnitelmat. Mahdollisten kiinteistön rakenteiden sijoittamisesta katualueelle neuvotellaan erikseen. Kaupunki rakentaa korttelia ympäröivät katualueet.

Hankkeen seuraavat vaiheet

Edellytys toteuttamissopimuksen allekirjoittamiselle on, että YIT Suomi Oy:n toimivaltainen toimielin hyväksyy Perhelä-hankkeen. Hanke jatkuu kaavoituksen käynnistymisellä vuoden 2020 alkupuolella. Tavoitteena on, että kohdetta koskeva rakennuslupakäsittely on vireillä vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on saanut lainvoiman ja hankkeella on hyväksytyt rakennusluvat. Tavoite on, että rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana, ja joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen.

 

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  1. hyväksyy, että tontti 186-1-131-8 luovutetaan YIT:lle tai heidän määräämälleen taholle toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan yhtiökauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin
  2. valtuuttaa toteuttamissopimuksen allekirjoittajan tekemään teknisiä ja tarkentavia muutoksia toteuttamissopimukseen ja sen liitteenä olevaan yhtiökauppakirjaluonnokseen, kuitenkin siten, ettei kauppakirjaluonnoksen keskeisiä sopimuskohtia ja periaatteita muuteta

 

Käsittely

Käsittelyn aikana läsnä olivat kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimajohtaja, vt talousjohtaja ja vt viestintäjohtaja.

Yksikönjohtaja Sami Viitanen, YIT, ja hankekehityspäällikkö Martina Jerima selostivat hanketta ja vs kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen selosti pysäköintiratkaisua.

Tomi Passi ja Ulla-Maija Karhu poistuivat esteellisinä, yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1. § 7 k).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkikehitysjohtaja, kaavoitusjohtaja (vs.), elinvoimajohtaja, kaupunkitekniikanjohtaja, YIT Suomi Oy