Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta,​ täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet,​ jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin,​ toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella,​ että se on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo,​ että päätös on lainvastainen,​ sillä on velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 21.10.2019 pöytäkirja on luettavissa 29.10.2019 Internet-​sivuilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi >​ Päätöksenteko >​ Esityslistat ja pöytäkirjat.

Hallintopalveluiden arvion mukaan valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan siten panna täytäntöön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta,​ että kaupunginvaltuuston 21.10.2019 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.