Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite / Koulurauha-asiamiehen nimittäminen / Arto Luukkanen ja kuusi valtuutettua

JARDno-2018-1760

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.4.2018 § 46 Arto Luukkanen (PS) esitteli valtuustoaloitteen "Kulurauha-asiamiehen nimittäminen". Aloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen "Koulurauha-asiamiehen nimittäminen" tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi Lasten ja nuorten palvelualueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Arto Luukkanen (PS) on jättänyt valtuustoaloitteen (23.4.2018 § 46) "Koulurauha-asiamiehen nimittäminen".  Valtuustoaloite on lähetetty edelleen valmisteltavaksi Lasten ja nuorten palvelualueelle. Valtuustoaloitteessa todetaan, että koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa Järvenpäässä. Aloitteessa esitetään, että Järvenpään kaupunki nimeäisi koulurauha- asiamiehen, joka palvelisi koko kaupungin koululaitosta. Koulurauha- asiamies olisi koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan. 

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt keskeneräisiä valtuustoaloitteita  2.4.2019 ja päätöksen mukaisesti koulurauha- asiamiehen aloite tuodaan opetus- ja kasvatuslautakunnan käsittelyyn kesään mennessä. 

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

 

Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella jokaisessa koulussa varmistetaan kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen sekä yhteisen kiusaamisen puuttumisen mallin mukaisesti että oppilashuoltosuunnitelmaan kuvatulla tavalla. Koulujen oppilashuoltosuunnitelmissa kuvataan lisäksi toimintamalli oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Näiden suunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että lasten ja nuorten turvallisuus ja hyvinvointi toteutuvat koulupäivien aikana.

Järvenpään kouluissa on käytössä työkaluja ja toimintatapoja sekä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi, että siihen puuttumiseksi. Olemme parhaillaan kehittämässä K-0 mallia, yhteistyössä Aseman lasten kanssa, jotta myös vakavimmat koulukiusaamistapaukset saadaan ratkaistua ja jokaiselle osapuolelle saadaan tarvittava tuki ja jälkiseuranta. Tähän hankkeeseen olemme palkanneet työntekijän joka sekä koordinoi että konsultoi kiusaamiseen liittyvien tilanteiden selvittämiseksi kouluja ja muita tahoja.

Oppilaiden osallisuus on järvenpääläisissä kouluissa keskeisessä asemassa koulujen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Osallisuus omien asioiden ja mm. kiusaamiseen liittyvien ilmiöiden keskusteluun toteutuu kouluissa päivittäisen kasvatustyön lisäksi mm. oppilaskunta toiminnan sekä jokaisen koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnan ja oppilas/huoltajakyselyiden kautta.

Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa aikuisen antamana malli sekä joka päiväisten asioiden hoitamisessa että sosiaalisessa mediassa. Myös kouluissa panostetaan oikeanlaiseen käyttäytymiseen sekä arjessa että somessa ja toivomme kaikkien järvenpääläisten antavan hyvän mallin toimimiseen molemmissa.

Lukuvuonna 2018 - 2019 kiusaamisen vastaiseen toimintaan kiinnitetään huomiota myös seuraavin toimenpitein:

 1. kiusaamisen puuttumisen malli, sisältäen seurannan
 2. K-0
 3. kouluhyvinvointi ja osallisuus koulujen toiminnassa
 4. lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostaminen. Tämä panostus toteutetaan mm. positiivisen pedagogiikan, oppilashuollon kehittämistyön, oppimisen tuen kehittämistyön, restoratiivisen työskentelyotteen ja versosovittelun kautta sekä harrastusten, koulukerhojen, iltapäivätoiminnan ja nuorisotyön kautta.
 5. koulukiusaaminen nostetaan säännöllisesti (perus)opetuksen rehtorikokousten, opettajankokousten ja oppilashuollon kokousten asialistoille, myös toiselle asteelle. Tämä tähtää herkistämään henkilöstön tietoisuutta oman toiminnan vaikutuksista koulukiusaamiseen, lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä syrjäytymiseen liittyen.
 6. tapaukset ja seuranta tilastoidaan
 7. kouluterveys- ja hyvinvointikyselyiden tuloksista johdetaan tavoitteellista yhteistyötä eri tahojen kanssa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja kiusaamistapauksiin puuttumiseksi.
   

Syksyn 2018 käsitellyt tapaukset:

 • kaikissa kouluissa yhteensä 59 selvittelytapausta (sisältää myös Verso- ja restokäsittelyitä),
 • kaikista tapauksista 3 mukana poliisi ja 1 perhetyö.
 • loppuun saatettuja (myös seurannan osalta) 50 tapausta, seurannassa 5 ja selvittely kesken 4 tapauksessa.

Koulurauha- asiamiehen toimenkuva ei sovi perusopetuslain mukaiseen opetustoimintaan eikä oppilashuoltotoimintaan. Näkemyksemme mukaan K-O toiminta, kiusaamisen puuttumisen malli sekä koulujen toimenpiteet ovat oikeat välineet tähän erittäin tärkeään ja vaativaan asiaan vastaamiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1.  hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto Luukkasen (PS) jättämään aloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen palkkaamista.
 2.  todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Käsittely:

 

Arto Luukkanen esitti, että lautakunta päättää, ettei lautakunta hyväksy edellä selosteessa olevaa palvelualueen vastausta valtuustoaloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen palkkaamista vaan asia tulee valmistella uudestaan.

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että Arto Luukkasen esitys raukesi kannatuksen puuttuessa, joten esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Arto Luukkanen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.

 

 

Päätös

 

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1.  hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto Luukkasen (PS) jättämään aloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen palkkaamista.
 2.  todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Eriävä mielipide:

Kirjattiin lautakunnan jäsen Arto Luukkasen eriävä mielipide päätökseen.

 

 

 

 

Valmistelija

 • Arja Korhonen, opetusjohtaja, arja.korhonen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto Luukkasen (PS) jättämään valtuustoaloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen palkkaamista
 2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV