Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Talouden ja toiminnan seuranta: Johdon raportti 1/2019

JARDno-2019-1764

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 § 104. Talousarvion toteumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain.

Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 1, on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2019. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Käyttötalous

Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,1 Me johtuen Kaupunkikehityksen talvikunnossapidon kustannusten ylityksestä, ja käyttöomaisuuden nettomyyntitavoitteen (maa-alueet, rakennukset, osakkeet) alittumisesta. Alhotien kaavavalituksesta johtuen maan nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 3 Me talousarviosta. 

Verorahoitus
Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta. Ennustetta on täsmennetty päivitetyn väestöennusteen ja Kuntaliiton huhtikuussa 2019 julkistaman veroennustekehikon pohjalta, jossa oleellisin muutos kohdistui veronmaksajien madaltuneisiin tuloihin. Verotulojen ennustetaan jäävän 2,63 Me talousarviosta.

Vuodelle 2019 annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin valtionosuudet tulevat vuonna 2019 alittamaan talousarvion 0,32 Me.

Rahoitusmenot ja-tulot
Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja 5-vuotiseksi joukkovelkakirjalainaksi. Muutos vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen korkotason vallitessa korkomenot jäävät kuitenkin maltillisiksi ja alittanevat talousarvion. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,1 Me talousarviota huonompana ollen 13,0 Me.

Poistot ja arvonalentumiset
Kuluvan vuoden aikana on suunniteltu purettavan useita kaupungin omistamia rakennuksia ja rakennelmia. Purettavien kohteiden jäljellä olevat tasearvot tulee kirjata alas tilikauden aikana, mikä tarkoittaa noin 2,4 Me kuluerää normaalien sumu-poistojen lisäksi. Talousarvioon poistoihin varattu summa ei kata alaskirjauksia , joten poistot ja arvonalentumiset tullee ylittymään noin 2,4 Me:lla.

Satunnaiset erät

Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018, mistä johtuen kirjaus on näkyy vuoden 2019 tuloksessa 137te:n suuruisena  satunnaisena tuottona. 

Tilikauden yli/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 8,4 Me arviota heikompana ollen 8,3 Me alijäämäinen, ellei vuoden aikana pystytä löytämään taloutta tasapainottavia tekijöitä.

Investoinnit

JYKin hankkeen siirtyminen vaikuttaa oleellisesti talonrakennnuksen talousarviovuoden investointien toteutumiseen. Myös muiden talonrakennushankkeiden toteutusaikataulussa on muutoksia. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit jäänevät lähes 14 Me:a muutettua talousarviota matalammiksi. Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.  

Lainamäärä
Kaupungilla oli lainaa huhtikuun lopussa yhteensä 151 Me. Lainasta oli pitkäaikaista 60 Me ja kuntatodistuksia yhteensä 91 Me. Tilinpäätösennusteen mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 183,6 Me.

 

Talousarviomuutokset

Käyttötalouden, maanmyyntien ja investointien toteuma-arviot tarkentuvat kesän aikana, mistä johtuen talousarviomuutoksia ei esitetä tehtäväksi huhtikuun toteumatilanteen perusteella. Talousarviomuutokset tuodaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tarkentunein luvuin kesän jälkeen, jolloin käytössä on myös luotettavampi arvio Järvenpään Keusoten toteumista ja mahdollisista muutostarpeista. Keusoten kaupungille antama osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta on esitetty pykälän erillisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johdon raportin ajalta 1.1.-30.4.2019.
  2. merkitsee tiedoksi Keusoten Järvenpäätä koskevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2019

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

KV